NASA konečne dokon­čila obrov­ský ves­mírny tele­skop

Timotej Vančo / 7. november 2016 / Tech a inovácie

Všetci fanú­ši­ko­via vedy sa môžu tešiť, lebo po rokoch výskumu, odďa­ľo­va­nia a stavby, NASA konečne dokon­čila ves­mírny tele­skop James Webb Space Teles­cope (JWST).

Ves­mírny tele­skop má nové pri­márne zrkadlo v obrov­ských roz­me­roch. Toto zrkadlo je naj­väč­šie, aké bolo kedy vyro­bené a NASA ho pred pár dňami odpre­zen­to­vala v God­dard Space Flight Cen­ter v Mary­lande. S 18-timi pozlá­te­nými hexa­go­nál­nymi sklami s roz­mermi 6.5 met­rov na šírku a výšku, bude mať nový tele­skop až 100-násobne väč­šiu silu v pozo­ro­vaní ves­míru ako Hubb­lov tele­skop. James Webb Space Teles­cope bude prav­de­po­dobne vyslaný do ves­míru v roku 2018.

Tak­tiež v tomto týždni bol pred­sta­vený aj ‚slnečný štít‘ vo veľ­kosti teni­so­vého kurtu. Slnečný štít, bude pocho­pi­teľne už z názvu, chrá­niť tele­skop pred slneč­nými lúčmi. Po ďal­šom tes­to­vaní sa roz­hodlo, že slnečný štít spolu so zrkad­lom budú integ­ro­vané dokopy.

Webb bude naj­väčší a naj­kom­plex­nejší ves­mírny tele­skop, aké bol na svete vytvo­rený. Zachytí pred­sta­vi­vosť a sny mili­ó­nov ľudí, ktorí vzhlia­dajú k nebe­siam,“ pove­dal admi­nis­trá­tor NASA, Char­lie Bol­den.

cwrmwwew8aqgjdx

Foto: iflscience.som

JWST bude vyslaný do ves­míru v októbri 2018 a bude nasme­ro­vaný za orbitu Mesiaca do regi­ónu gra­vi­tač­nej sta­bi­lity, tak­tiež odborne nazva­nej Lag­range point 2 alebo v skratke L2. Odtiaľ bude mať nád­herný a ešte dote­raz neskú­maný pohľad na ves­mír.

S porov­ná­va­ním s Hubb­lom bude JWST pozo­ro­vať ves­mír v infra­čer­ve­nom spek­tre, zatiaľ čo Hubble ho pozo­ruje vo vidi­teľ­nom spek­tre. Týmto ale dosiah­neme krajší pohľad na gala­xie, hviezdy a aj exop­la­néty, ktoré sme dote­raz pozo­ro­vali Hubb­lo­vým tele­sko­pom.

S infra­čer­ve­ným sys­té­mom pozo­ro­va­nia a 18-timi zrkad­lami dokáže JWST vidieť aj cez koz­mický prach, až do ďale­kých gala­xií.

cwqnq4owaaa9gqo

Foto: iflscience.com

JWST mal podľa prvých plá­nov odle­tieť do ves­míru už v roku 2011 v ‚níz­kej‘ cene 1 miliardy dolá­rov. Nie­koľké zdr­ža­nia a pre­sú­va­nia dátumu vypus­te­nia dokopy stáli až 8,7 miliardy dolá­rov so 7 roč­ným one­sko­re­ním. Takže dnes je už JWST dokon­čený a pri­pra­vený na obja­vo­va­nie všet­kých dote­raz nepo­zo­ro­va­ných zákutí ves­míru. Na JWST sa pra­co­valo viac ako 20 rokov a konečne pri­chá­dza ten posledný a hlavný krok v jeho budú­cej ‚kari­ére‘.

Zdroj článku: iflscience.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: iflscience.com

Pridať komentár (0)