NASA sprí­stup­nila všetky dote­raz odha­lené tajom­stvá ves­míru zadarmo

Martin Halada / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

NASA ozná­mila, že vše­tok uve­rej­nený výskum, ktorý finan­cuje, bude zadarmo uve­rej­nený na jej novom webo­vom por­táli. Ves­mír­nym báda­te­ľom sa tak bude môcť stať kto­koľ­vek, a to z pohod­lia vlast­ného domova.

Data­báza sa volá PubS­pace. Po otvo­rení stránky náj­deš v jej hor­nej časti vyhľa­dá­vač, kde môžeš zadať svoju obľú­benú tému a pono­riť sa do člán­kov o zná­mych aj nezná­mych čas­tiach nášho ves­míru. Vedci tak budú v lep­šom kon­takte s verej­nos­ťou. Budú vedieť, aké otázky verej­nosť zau­jí­majú a budú môcť rea­go­vať aj na základe pod­ne­tov od lai­kov.

V súčas­nosti data­báza obsa­huje 861 vedec­kých člán­kov, ale je jasné, že toto číslo bude rapídne stú­pať, keď si vedci z NASA osvoja nový por­tál. Články však nepred­sta­vujú iba neprak­tické teore­ti­zo­va­nie. Na stránke náj­deš aj návody ako sa udr­žať v kon­dí­cii počas dlhých koz­mic­kých letov, možné formy života na Titáne alebo vplyv koz­mic­kého žia­re­nia na riziko potratu. A odhliad­nuc od toho, že dovo­lenky vo ves­míre v budúc­nosti možno budú popu­lárne ako druhé Chor­vát­sko, články nepred­sta­vujú iba teore­ti­zo­va­nie o nie­čom ďale­kom a nedo­stup­nom.

astronaut-11050_960_720

Por­tál tak pred­sta­vuje posun sme­rom k trans­pa­ren­tnosti a zdie­ľa­niu vedec­kých člán­kov. Avšak, sú aj infor­má­cie, ktoré nám naďa­lej zostanú skryté. Samoz­rejme, NASA nesprí­stupní mate­riály spa­da­júce pod ochranu súkro­mia či dušev­ného vlast­níc­tva.

Pro­jekt sprí­stup­ne­nia infor­má­cii NASA vzi­šiel z celo­ná­rod­nej ini­cia­tívy, a to priamo z Bie­leho domu, ktorý inštru­oval veľké vedecké agen­túry, aby zdie­ľali svoje poznatky. Uvi­díme akých člán­kov sa teda ešte doč­káme.

astronaut-11080_960_720

Snahu sprí­stup­ňo­vať vedecké články ale nepre­ja­vuje iba USA. V súčas­nosti je prob­lém, že mnoho vedec­kého výskumu je finan­co­va­ného zo súkrom­ných zdro­jov. Maji­te­lia tak v snahe zasta­viť kon­ku­ren­ciu nepub­li­kujú svoje zis­te­nia. Toto sa potom vedci sna­žia ile­gálne obchá­dzať, naj­čas­tej­šie zve­rej­ňo­va­ním výsku­mov pro­stred­níc­tvom inter­netu. Preto by one­dlho mohlo dôjsť k podob­nému zve­rej­ňo­va­niu vedec­kých infor­má­cii vo verej­nom sek­tore aj v Európe.

Data­báza s člán­kami napo­kon bude veľmi pros­pešná aj pre samotnú NASA. Dote­raz neexis­to­vala obdobná cen­trálna evi­den­cia všet­kých výsku­mov usku­toč­ne­ných v tomto ústave pre letec­tvo a ves­mír. Odte­raz sa samotní vedci budú môcť pohy­bo­vať vo výsled­koch už usku­toč­ne­ných výsku­mov oveľa rých­lej­šie a pohodl­nej­šie.

zdroj: sciencealert.com, zdroj obráz­kov: pixabay.com

Pridať komentár (0)