NASA sprí­stup­ni­la všet­ky dote­raz odha­le­né tajom­stvá ves­mí­ru zadar­mo

Martin Halada / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

NASA ozná­mi­la, že vše­tok uve­rej­ne­ný výskum, kto­rý finan­cu­je, bude zadar­mo uve­rej­ne­ný na jej novom webo­vom por­tá­li. Ves­mír­nym báda­te­ľom sa tak bude môcť stať kto­koľ­vek, a to z pohod­lia vlast­né­ho domo­va.

Data­bá­za sa volá PubS­pa­ce. Po otvo­re­ní strán­ky náj­deš v jej hor­nej čas­ti vyhľa­dá­vač, kde môžeš zadať svo­ju obľú­be­nú tému a pono­riť sa do člán­kov o zná­mych aj nezná­mych čas­tiach náš­ho ves­mí­ru. Ved­ci tak budú v lep­šom kon­tak­te s verej­nos­ťou. Budú vedieť, aké otáz­ky verej­nosť zau­jí­ma­jú a budú môcť rea­go­vať aj na zákla­de pod­ne­tov od lai­kov.

V súčas­nos­ti data­bá­za obsa­hu­je 861 vedec­kých člán­kov, ale je jas­né, že toto čís­lo bude rapíd­ne stú­pať, keď si ved­ci z NASA osvo­ja nový por­tál. Člán­ky však nepred­sta­vu­jú iba neprak­tic­ké teore­ti­zo­va­nie. Na strán­ke náj­deš aj návo­dy ako sa udr­žať v kon­dí­cii počas dlhých koz­mic­kých letov, mož­né for­my živo­ta na Titá­ne ale­bo vplyv koz­mic­ké­ho žia­re­nia na rizi­ko potra­tu. A odhliad­nuc od toho, že dovo­len­ky vo ves­mí­re v budúc­nos­ti mož­no budú popu­lár­ne ako dru­hé Chor­vát­sko, člán­ky nepred­sta­vu­jú iba teore­ti­zo­va­nie o nie­čom ďale­kom a nedo­stup­nom.

astronaut-11050_960_720

Por­tál tak pred­sta­vu­je posun sme­rom k trans­pa­ren­tnos­ti a zdie­ľa­niu vedec­kých člán­kov. Avšak, sú aj infor­má­cie, kto­ré nám naďa­lej zosta­nú skry­té. Samoz­rej­me, NASA nesprí­stup­ní mate­riá­ly spa­da­jú­ce pod ochra­nu súkro­mia či dušev­né­ho vlast­níc­tva.

Pro­jekt sprí­stup­ne­nia infor­má­cii NASA vzi­šiel z celo­ná­rod­nej ini­cia­tí­vy, a to pria­mo z Bie­le­ho domu, kto­rý inštru­oval veľ­ké vedec­ké agen­tú­ry, aby zdie­ľa­li svo­je poznat­ky. Uvi­dí­me akých člán­kov sa teda ešte doč­ká­me.

astronaut-11080_960_720

Sna­hu sprí­stup­ňo­vať vedec­ké člán­ky ale nepre­ja­vu­je iba USA. V súčas­nos­ti je prob­lém, že mno­ho vedec­ké­ho výsku­mu je finan­co­va­né­ho zo súkrom­ných zdro­jov. Maji­te­lia tak v sna­he zasta­viť kon­ku­ren­ciu nepub­li­ku­jú svo­je zis­te­nia. Toto sa potom ved­ci sna­žia ile­gál­ne obchá­dzať, naj­čas­tej­šie zve­rej­ňo­va­ním výsku­mov pro­stred­níc­tvom inter­ne­tu. Pre­to by one­dl­ho moh­lo dôjsť k podob­né­mu zve­rej­ňo­va­niu vedec­kých infor­má­cii vo verej­nom sek­to­re aj v Euró­pe.

Data­bá­za s člán­ka­mi napo­kon bude veľ­mi pros­peš­ná aj pre samot­nú NASA. Dote­raz neexis­to­va­la obdob­ná cen­trál­na evi­den­cia všet­kých výsku­mov usku­toč­ne­ných v tom­to ústa­ve pre letec­tvo a ves­mír. Odte­raz sa samot­ní ved­ci budú môcť pohy­bo­vať vo výsled­koch už usku­toč­ne­ných výsku­mov ove­ľa rých­lej­šie a pohodl­nej­šie.

zdroj: sciencealert.com, zdroj obráz­kov: pixabay.com

Pridať komentár (0)