Nasa uká­zala 2540 pôso­bi­vých fotiek Marsu

Simona Hanzelová / 17. november 2016 / Zaujímavosti

Aj keď Mars býva ozna­čo­vaný ako čer­vená pla­néta, nasle­du­júce foto­gra­fie ti ju ukážu v úplne inom svetle. HiRISE kamera, ktorá sa nachá­dza na palube pries­kum­nej sondy Mars Recon­nais­sance Orbi­ter (MRO), ktorú na Mars vyslala NASA, dokáže trans­for­mo­vať jemné roz­diely v pôde a teréne do dúho­vých farieb. HiRISE za posledné roky zazna­me­nala krásne, detailné a vedecky hod­notné fotky Marsu. Roz­hodli sme sa ti uká­zať tie naj­lep­šie z nich. 

mars-sand-dunes-mro-hirise-nasa-university-arizonaVeľká prie­pasť:

a-large-chasm

Tmavá, hrdzavo zafar­bená duna v Rus­se­lo­vom krá­teri:

some-dark-rust-colored-dunes-in-russell-crater

Tu by mohla NASA pri­stáť počas svo­jej ďal­šej rove­ro­vej misie v roku 2020:

nasa-might-land-its-next-nuclear-powered-mars-2020-rover-mission-here

Čierna machuľa, ktorú vidíš na fotke, je miesto, kde sa zrú­til modul Európ­skej ves­mír­nej agen­túry, Schia­pa­relli. Biele škvrny sú kusy tohto modulu:

the-black-splotch-is-where-the-european-space-agencys-schiaparelli-mars-lander-crashed-the-white-specks-pointed-out-with-arrows-are-pieces-of-the-lander

Táto “zebra” je v sku­toč­nosti dunové pole — čierne škvrny sú oválne ložiská nerast­ných suro­vín:

zebra-skin-just-kidding-this-is-a-dune-field-thats-speckled-with-oval-shaped-mineral-deposits

Možné pri­stá­va­cie miesto pre misiu Európ­skej ves­mír­nej agen­túry Exo­Mars, ktorá je plá­no­vaná na rok 2020:

a-possible-landing-site-for-the-exomars-2020-mission-which-the-european-space-agency-is-running

Toto dunové pole je pre­zý­vané Kol­har podľa fik­tív­neho sveta ame­ric­kého sci-fi autora Franka Her­berta:

a-north-pole-dune-field-nicknamed-kolhar-after-frank-herberts-fictional-world

Takéto podivné tvary na juž­nom póle Marsu vyre­záva oxid uhli­čitý, ktorý mení pevné na plynné sku­pen­stvo:

carbon-dioxide-that-turns-from-solid-to-gas-carves-out-these-strange-shapes-at-mars-south-pole

Tento krá­ter vyzerá, ako keby tu nie­kto uha­sil obriu ciga­retu:

a-recent-impact-crater-on-mars-were-pretty-sure-no-one-put-out-a-giant-cigarette-here

Tieto pavu­činy sú v sku­toč­nosti erup­cie pra­chu, ktoré sú mimo­cho­dom spô­so­bené tým, že sa Mars ohrieva a ochla­dzuje:

spiders-are-eruptions-of-dust-caused-by-the-way-the-martian-surface-warms-and-cools

Na tomto krá­teri Cer­be­rus Palus môžeš vidieť vrstvy sedi­men­tov:

cerberus-palus-crater-showing-off-layered-sediments

Voda, ktorá sa pod vply­vom tep­lého Slnka roz­tápa, vytvára takéto tmavo sfar­bené bahno:

nasa-keeps-an-eye-of-gullies-like-this-for-small-landslides-and-any-water-that-melts-in-the-warm-sun-to-form-darker-colored-mud

Ľadov­cový terén vyzerá na týchto sním­kach zvláštne per­le­ťovo:

glacial-terrain-looks-strangely-iridescent

Duny v Mar­ťan­skom krá­teri. Čer­vený pruh je iba pozos­tat­kom spra­co­va­nia foto­gra­fie:

dunes-in-a-martian-crater-the-red-bar-is-an-artifact-of-nasas-image-processing

Na tomto obrázku vidíš, ako veterné duny pre­chá­dzajú cez pop­ras­kanú pôdu. Zelený pruh je tak­tiež pozos­ta­tok zo spra­co­va­nia obrazu:

wind-shaped-dunes-on-mars-crawl-across-cracked-soil-in-nili-patera-the-green-bar-is-leftover-from-processing-the-image

Tie isté pie­sočné duny v plnej farbe, len o nie­koľko mesia­cov neskôr:

the-same-sand-dunes-in-full-color-a-couple-of-months-later

Vytvo­re­nie náno­sov okolo dún môže ved­com pomôcť pocho­piť sezónne zmeny na Marse:

the-creation-of-fans-around-dunes-may-help-scientists-understand-seasonal-changes-on-mars

Ďal­šie miesto, ktoré by mohlo byť poten­ciál­nou pri­stá­va­cou plo­chou pre misiu na Marse v roku 2020:

another-possible-landing-site-for-the-mars-2020-mission

Terén v blíz­kosti rov­níka Marsu:

terrain-near-the-martian-equator

Cerau­nius Fos­sae je oblasť, v kto­rej domi­nujú sopečné toky a veľké trh­liny:

ceraunius-fossae-is-a-region-dominated-by-volcanic-flows-and-large-cracks

Krásna tex­túra v oblasti zva­nej North Sinus Meri­diani:

beautiful-texture-in-the-region-called-north-sinus-meridiani

Nepravé farby pri­ra­dené k urči­tým mine­rá­lom spô­so­bili, že Syria Pla­num, plo­šina na povr­chu Marsu, je atra­men­tovo modrá so zla­tými škvr­nami:

false-colors-assigned-to-certain-minerals-make-syria-planum-an-inky-blue-thats-speckled-with-gold

Krá­ter na Arca­dia Pla­ni­tia, veľ­kej plo­chej oblasti Marsu:

a-crater-on-arcadia-planitia-a-large-flat-region-of-mars

V oblasti zva­nej West Ara­bia sa zasa nachá­dzajú takéto vrstvy:

layers-in-martian-buttes-found-in-a-region-called-west-arabia

Uto­pia Pla­ni­tia, veľká pla­nina na Marse:

a-picture-of-utopia-planitia-a-large-plain-on-mars

Jasný flia­čik mine­rá­lov vystu­pu­júci z krá­teru Galle:

a-bright-speckle-of-minerals-stands-out-on-galle-not-gale-crater

Malý, ale nedávny impaktný krá­ter:

a-small-but-recent-impact-crater

Odviaty pie­sok sa pre­sýpa cez okraje star­ších krá­te­rov:

blowing-sand-eats-through-the-rims-of-older-craters-1

Mars v celej svo­jej kráse:

mars-in-all-its-two-toned-glory

Sezónne duny na Marse pre­zý­vané “Buz­zel”:

seasonal-dunes-on-mars-nicknamed-buzzel

Hre­bene pre­chá­dza­júce cez oblasť Nepent­hes Men­sae:

ridges-cross-the-nepenthes-mensae-region-which-is-often-referred-to-as-a-river-delta-for-the-striking-pattern

Tieto nánosy sú dôka­zom, na základe kto­rého vedci potvr­dili, že na Marse raz bola voda:

alluvial-fans-are-some-of-the-evidence-that-scientists-used-to-confirm-there-was-once-water-on-mars

Odkryté pod­lo­žie na Capri Chasma, ktoré kedysi mohlo byť napl­nené povo­dňo­vou vodou:

exposed-bedrock-on-the-capri-chasma-which-may-once-have-been-filled-with-floodwaters

Snímka vo faloš­nej farbe spô­so­buje, že biela vyzerá ako ľad — v sku­toč­nosti je to však iba vrstva hor­nín a pôdy:

this-is-the-edge-of-a-special-layered-deposit-at-mars-south-pole-the-false-color-makes-the-white-look-like-ice-but-its-just-one-of-the-many-layers-of-rock-and-soil-1

Tieň Gan­ges Chasma sa zdá byť poriadne vysoký:

the-shadow-of-ganges-chasma-looms-tall

Eos Chasma je súčas­ťou Val­les Mari­ne­ris, naj­väč­šieho kaňonu na Marse:

eos-chasma-is-part-of-valles-marineris-the-largest-canyon-on-mars

Rozm­ra­zo­va­nie Marsu:

watching-mars-defrost

Pras­tará a skrú­tená mar­ťan­ská kra­jina, ktorú si NASA tak­tiež obzerá ako poten­ciálnu pri­stá­va­ciu plo­chu v roku 2020:
an-ancient-and-contorted-martian-landscape-that-nasa-is-eyeing-as-a-mars-2020-landing-site

Na Marse náj­deš aj takýto pavú­ko­vitý terén:

some-aptly-named-spider-terrain

Ďaľší kan­di­dát na miesto pri­stá­tia pre misiu v roku 2020:

another-landing-site-candidate-for-the-mars-2020-mission

Ľadové miesta na juž­nom póle Marsu, ktoré sú posiate tma­vými škvr­nami:

an-icy-patch-at-mars-south-pole-thats-littered-with-dark-spots

Jemne vyze­ra­júce duny vo vnútri Hers­che­lovho krá­tera:

soft-looking-dunes-inside-herschel-crater

Frak­túry v Uto­pia Pla­ni­tia sú zora­dené až desivo úhľadne:

fractures-in-utopia-planitia-line-up-eerily-neatly-1

Vedci sa dom­nie­vajú, že toto môžu byť kúsky hor­nín odviate neja­kým nára­zom:

scientists-think-these-may-be-pieces-of-rock-blown-away-by-an-impact

Rok­liny, res­pek­tíve ostré hre­bene zoškra­bané drs­ným vet­rom:

yardangs-which-are-sharp-ridges-scraped-away-by-mars-harsh-winds

Sezónne zmeny spô­so­bili to, že zohria­tim suchého ľadu sa tieto duny napus­tili líniou mine­rá­lov:

seasonal-changes-have-inked-these-dunes-with-lines-of-minerals-by-warming-up-dry-ice

Táto oblasť v blíz­kosti sever­ného pólu je pre­zý­vaná Windy City — veterné mesto: 

near-the-north-pole-in-an-area-nicknamed-windy-city

Tieto škvrny nie sú tiene. Keď sa pocho­vaný suchý ľad zmení pri tep­lej­šom počasí na plyn, vytláča tmav­šie mine­rály na povrch. Vedci nazý­vajú túto oblasť “Inca City”:

these-blotches-arent-shadows-when-buried-dry-ice-turns-to-gas-in-warmer-weather-it-pushes-up-darker-minerals-to-surface-scientists-call-this-location-inca-city

Dúhovo sfar­bený pop­ra­šok mine­rá­lov na mar­ťan­skom svahu:

a-rainbow-colored-sprinkling-of-minerals-on-a-martian-slope

Svetlé a tmavé nánosy, ktoré pri­po­mí­najú pop­ras­kané blato:

bright-and-dark-fans-on-ground-that-resembles-cracked-mud

Hre­beň obrov­skej mar­ťan­skej pie­soč­nej duny:

the-crest-of-a-giant-martian-sand-dune

Tieto podivné vzory sú spô­so­bené odm­ra­zo­va­ním suchého ľadu:

defrosting-dry-ice-makes-these-strange-patterns-in-the-ground

Sta­ro­veké krá­tery na Marse sa postupne zapĺňajú pie­soč­nými dunami:

ancient-craters-on-mars-slowly-fill-up-with-sand-dunes

Povrch Marsu má aj takýto “pavú­kový vzhľad”:

more-spider-features-that-look-curious

V týchto dunách by si sa určite nech­cel stra­tiť:

we-wouldnt-want-to-get-lost-in-the-dune-fields-of-amazonis-planitia

Toto miesto sa nazýva Ithaca:

this-place-is-called-ithaca

Krá­ter v blíz­kosti regi­ónu zva­nom Aonia Terra:

this-crater-near-a-region-called-aonia-terra-looks-like-part-of-the-death-star

Mawrth Val­lis, ďašie sta­ro­veké miesto, ktoré si NASA obzerá ako poten­ciálne miesto pre pri­stá­tie svojho roveru v roku 2020:

mawrth-vallis-another-ancient-location-that-nasa-is-eyeing-for-landing-the-mars-2020-rover

zdroj článku a foto­gra­fií: sciencealert.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž upload.wikimedia.org/sciencealert.com

Pridať komentár (0)