Našli sme najlepší stánok na vianočných trhoch

Redakcia / 3. decembra 2018 / Food biznis

  • Juro sa te­raz vy­bral nájsť pre vás tie naj­lep­šie vy­chy­távky na via­nočné trhy.
  • Pre­hľa­dal ich v Bra­ti­slave, kde mal za úlohu od vás nájsť niečo ve­gán­ske, bez­lep­kové, ale sa­moz­rejme aj s mä­som.
  • Juro sa te­raz vy­bral nájsť pre vás tie naj­lep­šie vy­chy­távky na via­nočné trhy.
  • Pre­hľa­dal ich v Bra­ti­slave, kde mal za úlohu od vás nájsť niečo ve­gán­ske, bez­lep­kové, ale sa­moz­rejme aj s mä­som.

Gour­me­tUp ti ukáže niečo z čara Via­noc, po­môže člo­veku na ulici a sa­moz­rejme zhod­notí jedlo. V zá­sade sa však zdajú byť via­nočné trhy na veľmi dob­rej úrovni a od ka­pust­nice až po po­sledné tru­bičky bolo všetko na vý­bornú.

A čo na­bu­dúce? Pôj­deme na „pum­pové jedlo“. A to nie v Bra­ti­slave.

Pridať komentár (0)