Naštar­tuj svoju pro­duk­ti­vitu

Martin Bohunický / 23. augusta 2015 / Tech a inovácie

Nič nedo­káže tak zabiť pro­duk­ti­vitu ako tech­nika. Jeden star­tu­pista pove­dal, že každý jeho nový zamest­na­nec dostane krásny nový Mac­book na prácu a ja musím jeho prí­stup oce­niť. Dať kaž­dému rýchly počí­tač s dostat­kom RAM pamäte na rých­lej­šie vyba­vo­va­nie e-mai­lov a naprí­klad pohodlnú prácu s Pho­tos­ho­pom bude pre kaž­dého CEO jed­no­du­cho vždy dobrý nápad.

Keď sa obzrieš po kan­ce­lá­rií, čo robí ľudí pro­duk­tív­nymi? Je dobrá klá­ves­nica dôle­ži­tej­šia ako rýchly inter­net? Záleží na ergo­no­mic­kej sto­ličke? Ana­ly­zo­val som tento prob­lém a dospel som k nie­koľ­kým záve­rom.

Zora­dil som tech­nické stránky podľa ich dôle­ži­tosti, pri­čom naj­dô­le­ži­tej­šia je tá prvá. Ak s mojim reb­ríč­kom nesú­hla­síte, prí­padne by ste niečo radi pri­dali, pro­sím, vyjad­rite sa v komen­tá­roch.

1. Rýchly note­book

Výrazne naj­dô­le­ži­tej­šou súčas­ťou kaž­dého pro­duk­tív­neho tvora musí byť rýchly lap­top. Počí­tač je srd­com kaž­dej práce (ktorá sa vyko­náva na ňom) a ak je pomalý, nemá dosta­tok RAM pamäte, alebo má starý hard-disk, nedo­ká­žeš z neho vyťa­žiť čo by si mohol — a môžeš mať klá­ves­nicu akú chceš a inter­net rýchly ako chceš. Aj naj­rých­lejší inter­net totiž pôsobí na sta­rom počí­tači pomaly. Medzi mojich favo­ri­tov v tomto ohľade pat­ria Dell XPS 13, Asus Zen­book UX305 či Mac­book.

2. Inter­net a rou­ter

V kan­ce­lá­rií jed­no­du­cho napum­puj svoje inter­ne­tové pri­po­je­nie na maxi­mum. Nech stojí, čo chce, bude to stáť za to. A poriadne kva­litný rou­ter, aby už nikto nemal prob­lém so sig­ná­lom. Tak ako je počí­tač srd­com kaž­dej práce, tak je inter­net jeho krvou. Musí ply­núť celým telom bez zavá­ha­nia.

3. Klá­ves­nica a myš

Inves­tuj do dob­rej klá­ves­nice a myši. Pou­ží­vaš ich každý deň, preto sa neboj inves­to­vať. Nikdy sa neupni na zabu­do­vanú klá­ves­nicu, tá je naozaj určená len na mobi­litu. A track­pad detto.

4. Veľký moni­tor

Moni­tor je super­dô­le­žitý, pre­tože je to spo­je­nie medzi tvo­jim vizu­ál­nym vní­ma­ním a tvo­jou prá­cou. Na prácu ti vlastne poslúži aj menší disp­lej, no kva­litný moni­tor s veľ­kou uhlop­rieč­kou ti dovolí rie­šiť veľa okien vedľa seba a mať tak oveľa lepší pre­hľad.

5. Sto­lička

Ďal­šou vecou je to, na čom sedíš. Ak je tvoja sto­lička stará a málo kom­fortná, môžeš mať RAM pamäte v note­bo­oku koľko chceš.

6. Slú­chadlá

Posledná vec na mojom zozname sú kva­litné slú­chadlá. Ide­álne, ak ťa dokážu izo­lo­vať od oko­lia a ponú­kajú dobré basy. Tiež ti musia dobre sedieť na uši.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)