Naštar­tuj svo­ju pro­duk­ti­vi­tu

Martin Bohunický / 23. augusta 2015 / Tech a inovácie

Nič nedo­ká­že tak zabiť pro­duk­ti­vi­tu ako tech­ni­ka. Jeden star­tu­pis­ta pove­dal, že kaž­dý jeho nový zamest­na­nec dosta­ne krás­ny nový Mac­bo­ok na prá­cu a ja musím jeho prí­stup oce­niť. Dať kaž­dé­mu rých­ly počí­tač s dostat­kom RAM pamä­te na rých­lej­šie vyba­vo­va­nie e-mai­lov a naprí­klad pohodl­nú prá­cu s Pho­tos­ho­pom bude pre kaž­dé­ho CEO jed­no­du­cho vždy dob­rý nápad.

Keď sa obzrieš po kan­ce­lá­rií, čo robí ľudí pro­duk­tív­ny­mi? Je dob­rá klá­ves­ni­ca dôle­ži­tej­šia ako rých­ly inter­net? Zále­ží na ergo­no­mic­kej sto­lič­ke? Ana­ly­zo­val som ten­to prob­lém a dospel som k nie­koľ­kým záve­rom.

Zora­dil som tech­nic­ké strán­ky pod­ľa ich dôle­ži­tos­ti, pri­čom naj­dô­le­ži­tej­šia je tá prvá. Ak s mojim reb­ríč­kom nesú­hla­sí­te, prí­pad­ne by ste nie­čo radi pri­da­li, pro­sím, vyjad­ri­te sa v komen­tá­roch.

1. Rých­ly note­bo­ok

Výraz­ne naj­dô­le­ži­tej­šou súčas­ťou kaž­dé­ho pro­duk­tív­ne­ho tvo­ra musí byť rých­ly lap­top. Počí­tač je srd­com kaž­dej prá­ce (kto­rá sa vyko­ná­va na ňom) a ak je poma­lý, nemá dosta­tok RAM pamä­te, ale­bo má sta­rý hard-disk, nedo­ká­žeš z neho vyťa­žiť čo by si mohol — a môžeš mať klá­ves­ni­cu akú chceš a inter­net rých­ly ako chceš. Aj naj­rých­lej­ší inter­net totiž pôso­bí na sta­rom počí­ta­či poma­ly. Medzi mojich favo­ri­tov v tom­to ohľa­de pat­ria Dell XPS 13, Asus Zen­bo­ok UX305 či Mac­bo­ok.

2. Inter­net a rou­ter

V kan­ce­lá­rií jed­no­du­cho napum­puj svo­je inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na maxi­mum. Nech sto­jí, čo chce, bude to stáť za to. A poriad­ne kva­lit­ný rou­ter, aby už nikto nemal prob­lém so sig­ná­lom. Tak ako je počí­tač srd­com kaž­dej prá­ce, tak je inter­net jeho krvou. Musí ply­núť celým telom bez zavá­ha­nia.

3. Klá­ves­ni­ca a myš

Inves­tuj do dob­rej klá­ves­ni­ce a myši. Pou­ží­vaš ich kaž­dý deň, pre­to sa neboj inves­to­vať. Nikdy sa neup­ni na zabu­do­va­nú klá­ves­ni­cu, tá je naozaj urče­ná len na mobi­li­tu. A track­pad det­to.

4. Veľ­ký moni­tor

Moni­tor je super­dô­le­ži­tý, pre­to­že je to spo­je­nie medzi tvo­jim vizu­ál­nym vní­ma­ním a tvo­jou prá­cou. Na prá­cu ti vlast­ne poslú­ži aj men­ší disp­lej, no kva­lit­ný moni­tor s veľ­kou uhlop­rieč­kou ti dovo­lí rie­šiť veľa okien ved­ľa seba a mať tak ove­ľa lep­ší pre­hľad.

5. Sto­lič­ka

Ďal­šou vecou je to, na čom sedíš. Ak je tvo­ja sto­lič­ka sta­rá a málo kom­fort­ná, môžeš mať RAM pamä­te v note­bo­oku koľ­ko chceš.

6. Slú­chad­lá

Posled­ná vec na mojom zozna­me sú kva­lit­né slú­chad­lá. Ide­ál­ne, ak ťa doká­žu izo­lo­vať od oko­lia a ponú­ka­jú dob­ré basy. Tiež ti musia dob­re sedieť na uši.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)