Nástroj, z kto­rého vzni­kol fra­me­work Ruby on Rails má hod­notu 100 miliárd dolá­rov!

/ 5. decembra 2015 / Startupy

Jeden z naj­lep­ších nástro­jov na pro­jek­tový manaž­ment Base­camp je teraz 100 miliar­do­vou spo­loč­nos­ťou, podľa sku­piny inves­to­rov, ktorá sa dohodla na kúpe 0,000000001% spo­loč­nosti výme­nou za 1 dolár.

Zakla­da­teľ spo­loč­nosti Jason Fried infor­mo­val na celo­fi­rem­nom mítingu o novej dohode, ktorá sa týka finan­co­va­nia inves­tič­nými spo­loč­nos­ťami Yard­stick Capi­tal a Ins­ti­tu­ti­ona­li­zed Ven­ture Par­tners.

Aby Base­camp zvý­šil svoju hod­notu musel pre­stať gene­ro­vať tržby. „Keď príde na ohod­no­co­va­nie, zará­ba­nie peňazí sa stane pre­káž­kou. Naša zis­ko­vosť bola ťahú­ňom našej hod­noty“ pove­dal Fried. „V momente, keď máte zisk, je nemožné robiť všetko naraz. Práve preto pre­chá­dzame na ‚fre­e­co­no­mics‘ model. Dáme všetko zadarmo a necháme trh špe­ku­lo­vať o tom koľko peňazí by sme zaro­bili, keby sme chceli zará­bať peniaze.“

maxresdefault

100 miliar­dová hod­nota Base­campu nie je nezvy­čajná, pove­dal Aanan­da­ma­yee Bhat­na­gar, pro­fe­sor finan­cií a guru v oblasti ohod­no­co­va­nia spo­loč­nosti na Gre­nada State Schnook School of Busi­ness. Bhat­na­gar pou­ká­zal na unik­nutú a tajnú firemnú stra­té­giu, ktorá pred­po­kladá, že Base­camp pri­tiahne 12 miliárd pou­ží­va­te­ľov do konca roka 2016.

Ako sa spo­loč­nosť pobije s fak­tom, že na svete je iba 7,3 miliárd ľudí? „Prečo by sme mali limi­to­vať pou­ží­va­te­ľov počtom ľuďmi?“ pove­dal Bhat­na­gar.

Aby sme správne určili hod­notu spo­loč­nosti, Bhat­na­gar pou­žíva nasle­du­júci vzo­rec:

[(Twit­ter nasle­do­va­te­lia x Face­book fanú­ši­ko­via) + (počet zamest­nan­cov x 1000)] x (cel­kový počet laj­kov + denné vzhliad­nu­tia stránky) + (hod­nota zápor­ného cash flow x cena akcií Google)-na druhú a potom zdvoj­ná­so­biť, ak sú aj na mobi­loch alebo ak CEO dotia­hol svoj biz­nis pred­tým do ban­krotu.

lounge-1fad12f5da5e71d07133394bd04352a99bbea6d4036c1ae231b4290d411133f0

Bhat­na­gar pri­znáva, že mate­ma­tika je hlavne o hádaní, ale pou­ka­zuje na to, že to tlač žerie.

Aby sme lep­šie zvládli pre­kážky ohod­no­te­nia spo­loč­nosti, Base­camp najal býva­lého You­Tube ria­di­teľa Craiga Mirage ako Chief Valu­ation Offi­cer. Mirage dúfa, že aj pri Base­campe zopa­kuje úspech s ohod­no­te­ním You­Tubu. „Samoz­rejme, inves­tí­cie pri­chá­dzajú s veľ­kými špe­ku­lá­ciami. Ale mali by ste vidieť naše modely v tabuľ­kách. Naozaj pre­lo­mové veci.“, pove­dal Mirage.

Base­camp bude viesť nový celo­sve­tový pohyb napl­nený pred­sta­vo­va­ním si rastu a poten­ci­onál­neho spe­ňa­že­nia.“ Pokra­čuje Mirage „Sme nad­šení zo zve­rej­ne­nia nepo­tvr­de­ných mož­nos­tiach tržieb, ktoré zahŕňajú cro­wd­sour­cing, emo­ti­i­kony, 4D dotyk, mini trans­ak­cie v apli­ká­cií, smiešne vyze­ra­júce oku­liare, veci na sociál­nych sie­ťach a obchod s apli­ká­ciami. Všetko, čo vyro­bíme, bude určo­vať smer.“

office-8-fe761cab281c771d3a570aea053186be52e83676715175be34723856c08c07d4

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)