Nauč sa ako správne pit­cho­vať

Vladimíra Briestenská / 2. december 2014 / Tools a produktivita

Ak sami roz­bie­hate star­tup určite viete, že dať pitch je jed­no­du­cho nut­nosť a toto „ume­nie“ určite neradno pod­ce­ňo­vať ak chcete pre­dať svoj nápad. Ako si udr­žať chladnú hlavu a nespra­viť si hanbu pred poten­ciál­nymi inves­tormi či ľuďmi, s kto­rými sa budete stre­tá­vať prav­de­po­dobne dosť často? Dáme vám 4 rady ako na to!

1. Tré­nujte, tré­nujte, tré­nujte

Tré­ning zna­mená všetko. Pre­zen­tá­ciu je dôle­žité cvi­čiť pred kole­gami, doma pred zrkad­lom, všade, hocikde a hoci­komu. Tiež treba mať na pamäti, že tri hlavné ingre­dien­cie roz­prá­va­nia – Ethos, Pat­hos a Logos by mali byť v har­mó­nii. To je kľú­čom k úspe­chu. Logos totiž pred­sta­vuje logiku/ dôkazy pre­javu – šta­tis­tiky, prí­pa­dové štú­die, čísla. Ethos repre­zen­tuje dôveru / pri­danú hod­notu, a teda osobný bran­ding člo­veka a jeho seba­ve­do­mie. Pat­hos sú zase emó­cie a hod­noty, preto by mal každý pitch obsa­ho­vať inšpi­ra­tívne prí­behy, výroky. Pýtate sa, ktorá zložka je naj­dô­le­ži­tej­šia? Všetky.

2. Pri­znajte si trému a využite ju vo svoj pros­pech

Nebojte sa pri­znať, že máte strach. To sa stáva. Ale aj telo možno trošku okla­mať. Je doká­zané, že ak zjete nejaké ovo­cie alebo zele­ninu pred nástu­pom na pódium, hla­dina cukru v krvi sa adek­vátne dvihne a žalú­dok nebude ani plný a ani prázdny – telo bude mať dojem správ­neho “food balance”. Stres doká­žete zní­žiť aj dýcha­ním. Stačí sa posa­diť, vyrov­nať sa a pomaly zhl­boka dýchať, čím sa fyzi­olo­gicky zni­žu­jete tep a tým pádom aj hla­dina stresu. 

3. Ukážte rešpekt

Spe­a­king is a pri­vi­lege. Show res­pect. Nikdy nečí­tajte svoju pre­zen­tá­ciu. Ľudia vidia, a hlavne cítia, že nie ste pri­pra­vený. Buďte pokorný, podeľte sa o vlastný prí­beh a pod­ložte ho pra­xou.

4. Pra­vidlo 10/20/30

Zlaté pra­vidlo úspeš­ných spík­rov. 10 je maxi­málny počet sli­dov v pre­zen­tá­cii, 20 pred­sta­vuje počet minút, koľko hovo­ríte, a 30 zna­mená opti­málnu veľ­kosť písma v pre­zen­tá­cii.

Fun fact na záver, alebo čo ešte pre­zra­dil tím The Spot: 

Vedeli ste, že člo­vek za minútu pre­mýšľa nad 600 slo­vami? Hovorí však v prie­mere iba okolo 140 slov za minútu. Takže stačí, ak na pódiu v koneč­nom dôsledku poviete iba pár slov, myseľ pub­lika aj tak pre­skočí k nie­čomu úplne inému. A čo viac, až 50% ľudí má prob­lém so slu­chom, takže polo­vica divá­kov prav­de­po­dobne ani nebude nepo­čuť, čo hovo­ríte. Pit­chu sa teda abso­lútne nemu­síte báť. :)

Pridať komentár (0)