Ako naučiť deti prog­ra­mo­vať? Tento robot sa o to postará

Dominika Kováčová / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Uče­nie detí kódo­vať, sa bez pochýb stane v budúc­nosti súčas­ťou vyučo­va­cieho pro­cesu. Mať schop­nosti nakó­do­vať infor­má­cie bude čoskoro neoce­ni­teľná zruč­nosť a začať tým už v mla­dom veku pone­cháva deťom čas pre dosta­točnú príp­ravu a chuť skú­mať a obja­vo­vať stále viac zo sveta prog­ra­mo­va­nia.

Azda každý, kto sa aspoň raz sna­žil deťom vysvet­liť niečo, čo si vyža­duje slušnú dávku kon­cen­trá­cie vie, že to nie je jed­no­du­chá úloha. Našťas­tie exis­tuje nie­koľko hra­čiek, ktoré napo­môžu tento pro­ces poňať púta­vej­šie.

Naj­nov­šou takou je malý roz­to­milý robot Root, ktorý vytvo­ril tím výskum­ní­kov z Har­vardu. Dokážu sa pomo­cou neho naučiť kódo­vať všetci, od 5 roč­ných detí až po dospe­lých.

Tak ako to fun­guje? Root vie byť prog­ra­mo­va­teľný na nie­koľ­kých úrov­niach podľa schop­ností uží­va­teľa. Môže byť ovlá­daný jed­no­du­chými gra­fic­kými iko­nami, základ­ným kódo­va­cím jazy­kom alebo Javasc­rip­tom.

Screen-Shot-2016-04-20-at-10.27.09

foto:engadget.com

Je ovlá­daný pomo­cou apli­ká­cie. Root obsa­huje radu sen­zo­rov a mag­ne­tic­kých pane­lov, pomo­cou kto­rých sa dokáže posú­vať po stene tabule. Po vsu­nutí pera dokonca nakreslí aj pred­de­fi­no­vané obrazce. Rov­nako ako kres­liť dokáže Root aj vydá­vať zvuky.

Root3

Cie­ľom tímu, ktorý vytvo­ril tohto fle­xi­bil­ného a adap­ta­bil­ného robota, je pri­viesť ho do škôl. Hlav­nou myš­lien­kou je poskyt­núť Root kaž­dej jed­nej triede po celom svete. Výskum­níci počí­tajú s tým, že školy budú v budúc­nosti vlast­niť mag­ne­tické tabule a tab­lety. Roz­ší­re­nie zaria­de­nia sa plá­nuje aj do mater­ských škôl pre deti predš­kol­ského veku.

harvard-robot-600x450-e1460679465524

foto: thenextweb.com

Kódo­va­nie v det­skom veku sa pova­žuje za niečo abs­traktné a bez sku­toč­ného významu. Roboty si však so svo­jimi bli­ka­jú­cimi svet­lami a vydá­va­nými zvukmi našli veľmi rýchlo svo­jich det­ských fanú­ši­kov a tak sa kódo­va­nie pre deti stáva reálne.

Root2*

Deti sa naučia pocho­piť, že ak robia jednu vec – naprog­ra­mujú úlohu, stane sa ďal­šia, ako výsle­dok. Tieto prin­cípy im umož­nia naprog­ra­mo­vať robota a ovplyv­niť jeho sprá­va­nie,“ tvr­dia tvor­co­via.

root-robot-code-icones

foto: harvard.edu

Root si zatiaľ môžete len zare­zer­vo­vať, a to na stránke rootrobot.io. Oča­káva sa, že k dis­po­zí­cii bude až na začiatku budú­ceho roka. Jeho cena sa odha­duje na 199 $.

Root-001-605x403_1

foto:engadget.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: harvard.edu, zdroj GIF-ov: thenextweb.com

Pridať komentár (0)