Ako naučiť deti prog­ra­mo­vať? Ten­to robot sa o to posta­rá

Dominika Kováčová / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Uče­nie detí kódo­vať, sa bez pochýb sta­ne v budúc­nos­ti súčas­ťou vyučo­va­cie­ho pro­ce­su. Mať schop­nos­ti nakó­do­vať infor­má­cie bude čosko­ro neoce­ni­teľ­ná zruč­nosť a začať tým už v mla­dom veku pone­chá­va deťom čas pre dosta­toč­nú príp­ra­vu a chuť skú­mať a obja­vo­vať stá­le viac zo sve­ta prog­ra­mo­va­nia.

Azda kaž­dý, kto sa aspoň raz sna­žil deťom vysvet­liť nie­čo, čo si vyža­du­je sluš­nú dáv­ku kon­cen­trá­cie vie, že to nie je jed­no­du­chá úlo­ha. Našťas­tie exis­tu­je nie­koľ­ko hra­čiek, kto­ré napo­mô­žu ten­to pro­ces poňať púta­vej­šie.

Naj­nov­šou takou je malý roz­to­mi­lý robot Root, kto­rý vytvo­ril tím výskum­ní­kov z Har­var­du. Doká­žu sa pomo­cou neho naučiť kódo­vať všet­ci, od 5 roč­ných detí až po dospe­lých.

Tak ako to fun­gu­je? Root vie byť prog­ra­mo­va­teľ­ný na nie­koľ­kých úrov­niach pod­ľa schop­nos­tí uží­va­te­ľa. Môže byť ovlá­da­ný jed­no­du­chý­mi gra­fic­ký­mi iko­na­mi, základ­ným kódo­va­cím jazy­kom ale­bo Javasc­rip­tom.

Screen-Shot-2016-04-20-at-10.27.09

foto:engadget.com

Je ovlá­da­ný pomo­cou apli­ká­cie. Root obsa­hu­je radu sen­zo­rov a mag­ne­tic­kých pane­lov, pomo­cou kto­rých sa doká­že posú­vať po ste­ne tabu­le. Po vsu­nu­tí pera dokon­ca nakres­lí aj pred­de­fi­no­va­né obraz­ce. Rov­na­ko ako kres­liť doká­že Root aj vydá­vať zvu­ky.

Root3

Cie­ľom tímu, kto­rý vytvo­ril toh­to fle­xi­bil­né­ho a adap­ta­bil­né­ho robo­ta, je pri­viesť ho do škôl. Hlav­nou myš­lien­kou je poskyt­núť Root kaž­dej jed­nej trie­de po celom sve­te. Výskum­ní­ci počí­ta­jú s tým, že ško­ly budú v budúc­nos­ti vlast­niť mag­ne­tic­ké tabu­le a tab­le­ty. Roz­ší­re­nie zaria­de­nia sa plá­nu­je aj do mater­ských škôl pre deti predš­kol­ské­ho veku.

harvard-robot-600x450-e1460679465524

foto: thenextweb.com

Kódo­va­nie v det­skom veku sa pova­žu­je za nie­čo abs­trakt­né a bez sku­toč­né­ho význa­mu. Robo­ty si však so svo­ji­mi bli­ka­jú­ci­mi svet­la­mi a vydá­va­ný­mi zvuk­mi našli veľ­mi rých­lo svo­jich det­ských fanú­ši­kov a tak sa kódo­va­nie pre deti stá­va reál­ne.

Root2*

Deti sa naučia pocho­piť, že ak robia jed­nu vec – naprog­ra­mu­jú úlo­hu, sta­ne sa ďal­šia, ako výsle­dok. Tie­to prin­cí­py im umož­nia naprog­ra­mo­vať robo­ta a ovplyv­niť jeho sprá­va­nie,“ tvr­dia tvor­co­via.

root-robot-code-icones

foto: harvard.edu

Root si zatiaľ môže­te len zare­zer­vo­vať, a to na strán­ke rootrobot.io. Oča­ká­va sa, že k dis­po­zí­cii bude až na začiat­ku budú­ce­ho roka. Jeho cena sa odha­du­je na 199 $.

Root-001-605x403_1

foto:engadget.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: harvard.edu, zdroj GIF-ov: thenextweb.com

Pridať komentár (0)