Navrh­ni­te si 3D tla­če­né prí­slu­šen­stvo s pou­ži­tím vašej ruky ako roz­hra­nia

Ľudovít Nastišin / 9. júna 2015 / Tech a inovácie

Je to sku­toč­ne neus­po­ko­ju­jú­ce, keď musí­te navrho­vať nie­čo, čo vidí­te len vo vnút­ri váš­ho moni­to­ra,” pove­da­la Made­li­ne Gan­non, dizaj­nér­ka a člen­ka expe­ri­men­tál­nej štú­dia Mad­lab.

Táto nespo­koj­nosť ju moti­vo­va­la k pre­skú­ma­niu nových metód počí­ta­čo­vé­ho dizaj­nu, kto­ré fun­gu­jú v dimen­ziách mimo toho, čo si pod tým­to poj­mom tra­dič­ne pred­sta­vu­je­me. Jej pro­jekt Tac­tum (v spo­lu­prá­ci so spo­loč­nos­ťou Auto­desk) pre­ná­ša dizajn 3D tla­če­né­ho prí­slu­šen­stva z moni­to­ra na ľud­ské telo. S pou­ži­tím pro­jekč­né­ho mapo­va­nia a Kinect kamier si môžu ľudia pris­pô­so­biť dizajn s pou­ži­tím intu­itív­nych gest.

Na zais­te­nie toho, aby výrob­ky sede­li správ­ne vytvo­ri­la Gan­non 3D model ruky v počí­ta­či a zada­la doň pev­ne sta­no­ve­né úda­je, kto­ré musí dizajn spĺňať. Všet­ko ostat­né z návrhu si môže­te pris­pô­so­biť pod­ľa seba. Naprí­klad v prí­pa­de hodi­niek je pev­ne sta­no­ve­né, kde má byť ich telo a koľ­ko pries­to­ru je nut­né na spo­jo­va­cie čas­ti k náram­ku, všet­ko ostat­né je len na vás.

Gan­non ďalej dodá­va: “keď je dizajn hoto­vý, je vyexpor­to­va­ný ako súbor na tlač, kto­rý môže­te rov­no poslať do 3D tla­čiar­ne bez akých­koľ­vek ďal­ších nut­ných zása­hov.” Vďa­ka dané­mu algo­rit­mu je jed­no, čo navrhu­je­te, bude to nosi­teľ­né a funkč­né pres­ne ako v prí­pa­de hodi­niek.

Momen­tál­ne je Tac­tum iba vo fáze pro­to­ty­pu, avšak má veľ­kú budúc­nosť v per­so­na­li­zo­va­ných spot­re­bi­teľ­ských pro­duk­toch. Také­to prog­ra­my sú výbor­né pre mód­ny prie­my­sel, no rov­na­ko môžu zna­me­nať revo­lú­ciu vo výro­be zdra­vot­níc­kych pomô­cok.

Zdroj: fastcodesign.com

Pridať komentár (0)