Navrh­nite si 3D tla­čené prí­slu­šen­stvo s pou­ži­tím vašej ruky ako roz­hra­nia

Ľudovít Nastišin / 9. júna 2015 / Tech a inovácie

Je to sku­točne neus­po­ko­ju­júce, keď musíte navrho­vať niečo, čo vidíte len vo vnútri vášho moni­tora,” pove­dala Made­line Gan­non, dizaj­nérka a členka expe­ri­men­tál­nej štú­dia Mad­lab.

Táto nespo­koj­nosť ju moti­vo­vala k pre­skú­ma­niu nových metód počí­ta­čo­vého dizajnu, ktoré fun­gujú v dimen­ziách mimo toho, čo si pod týmto poj­mom tra­dične pred­sta­vu­jeme. Jej pro­jekt Tac­tum (v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Auto­desk) pre­náša dizajn 3D tla­če­ného prí­slu­šen­stva z moni­tora na ľud­ské telo. S pou­ži­tím pro­jekč­ného mapo­va­nia a Kinect kamier si môžu ľudia pris­pô­so­biť dizajn s pou­ži­tím intu­itív­nych gest.

Na zais­te­nie toho, aby výrobky sedeli správne vytvo­rila Gan­non 3D model ruky v počí­tači a zadala doň pevne sta­no­vené údaje, ktoré musí dizajn spĺňať. Všetko ostatné z návrhu si môžete pris­pô­so­biť podľa seba. Naprí­klad v prí­pade hodi­niek je pevne sta­no­vené, kde má byť ich telo a koľko pries­toru je nutné na spo­jo­va­cie časti k náramku, všetko ostatné je len na vás.

Gan­non ďalej dodáva: “keď je dizajn hotový, je vyexpor­to­vaný ako súbor na tlač, ktorý môžete rovno poslať do 3D tla­čiarne bez akých­koľ­vek ďal­ších nut­ných zása­hov.” Vďaka danému algo­ritmu je jedno, čo navrhu­jete, bude to nosi­teľné a funkčné presne ako v prí­pade hodi­niek.

Momen­tálne je Tac­tum iba vo fáze pro­to­typu, avšak má veľkú budúc­nosť v per­so­na­li­zo­va­ných spot­re­bi­teľ­ských pro­duk­toch. Takéto prog­ramy sú výborné pre módny prie­my­sel, no rov­nako môžu zna­me­nať revo­lú­ciu vo výrobe zdra­vot­níc­kych pomô­cok.

Zdroj: fastcodesign.com

Pridať komentár (0)