Nechala školu a dnes roz­bieha chrum­kavý waf­ľový street food

Marianna Mikešová / 11. november 2016 / Zo Slovenska

Vyze­ralo to ako ide­álna postupka. Dokon­čiť hote­lovku, spra­viť si nad­stavbu v sľub­nom Dán­sku, a potom si nájsť job v hote­lo­vom manaž­mente. No Kris­tínu Den­kovú takáto budúc­nosť nelá­kala a drie­mal v nej det­ský sen robiť “niečo vlastné” v gas­tre. Dnes ho vďaka Waff ulti­mate swe­et­ness mení na rea­litu.

Po stred­nej škole ako mnohí tápala a netu­šila, čo ďalej. Vedela však, že práca s jed­lom by ju nesmierne bavila. “Už ako 13-ročná som piekla veter­níky. Neboli úplne profi, ale bol to úspech, pre­tože sa mi poda­rilo odpa­ľo­vané cesto,” spo­mína 23-ročná Kika z Nového Mesta na svoje pekár­ske začiatky. Na výšku ísť nech­cela, no skú­sila šťas­tie a pri­jali ju na hote­lový manaž­ment v Dán­sku. Po dvoch mesia­coch depky sa však roz­hodla vrá­tiť a odhod­lane pus­tiť do vlast­ného biz­nisu

15044814_1144186532339786_1871770140_o

Foto: Michal Babin­čák

Bolo treba vymys­lieť niečo, čoho Slo­ven­sko ešte nebolo pre­je­dené. Pala­cinky nepri­chá­dzali do úvahy, no wafle, ktoré si Kika obľú­bila v Holand­sku, kam cho­dila odma­lička za ses­trou, boli to pravé. Veď komu by chrum­kavé pečivo s čoko­lá­do­vou pole­vou či mali­nami nechu­tilo? Nevá­hala ani sekundu a pus­tila sa do vyba­vo­va­nia všet­kého potreb­ného. V začiat­koch jej pomohla inves­tí­cia, ktorú štát dáva mla­dým pod­ni­ka­te­ľom. Bolo treba prejsť ešte veľa nástrah, no poda­rilo sa.

14568170_708912082590841_8897288960388475361_n

Foto: facebook.com/Koun

Dnes sme sa stretli pri waf­ľo­vači v obľú­be­nej bra­ti­slav­skej zmrz­li­nárni Koun, ktorá sa z Waff tak­po­ve­diac “zasnú­bila” a roz­bie­hajú spolu dočasnú zimnú spo­lu­prácu. Veď čo môže byť v chlad­nom počasí lep­šie, než tá naj zmrz­lina s doko­na­lou horú­cou waf­ľou? A nie len tak hoci­ja­kou. Pra­vou bel­gic­kou, no upra­ve­nou na Kris­tí­nin slo­ven­ský spô­sob. “Ori­gi­nál bel­gické sú bru­tálne sladké. Člo­vek si dá jednu a je z nej úplne odpá­lený. Sna­žím sa ich preto robiť z men­šieho množ­stva trs­ti­no­vého cukru. Skú­šala som aj celo­zrnnú múku, pre­tože som ich chcela zdrav­šie, no nebolo to úplne ono,” popí­sala Kris­tína. Jej wafle sú z tých naj­kva­lit­nej­ších suro­vín a umelé prí­sady v nich nenáj­deš. 

14725635_1130481477043625_7957295563353882872_n

Foto: facebook.com/Waff ulti­mate swe­et­ness

Málo­kto vie, že bel­gic­kých waflí je hneď nie­koľko dru­hov, pri­čom naj­zná­mej­šie sú waffle typu Brus­sel a Liége. Práve tie druhé môžeš ochut­nať vo Waff. Naroz­diel od lia­tych bel­gic­kých sú z tuh­šieho cesta a obsa­hujú kvas­nice. V ori­gi­nál­nom recepte sa pou­žíva špe­ciálny cukor, tzv. per­lový, no Kris­tína zis­tila, že v jej recepte nefun­guje podľa pred­stáv. Tak prečo tro­chu neexpe­ri­men­to­vať? Do budúcna by možno skú­sila aj slaný pokus. Také wafle so sla­ni­nou a figami nemu­sia byť zlý gas­tro­no­mický záži­tok. Ak je tvo­jím nepria­te­ľom lepok a bez­breho milu­ješ zvie­ratá, teš sa, pre­tože Waff robí aj bez­lep­kovú a vegán­sku ver­ziu waf­li­čiek.

15053257_1144186422339797_1493378586_o

Foto: Waff ulti­mate swe­et­ness

Napriek tomu, že street food Waff naplno beží až od toh­to­roč­ného leta, roz­bieha sa slušne. Má za sebou spo­lu­prácu s Upri­sing fes­ti­va­lom, Dob­rým trhom či fes­ti­va­lom Cine­ma­tik. Okrem Kounu náj­deš Kris­tí­nine wafle aj v pries­tore Pána Krá­lička, no Waff im dodáva len polo­to­var, ktorý si sami pečú. “Všet­kým zatiaľ veľmi chu­tilo,” dodala Kika, ktorá si svoj sen nesmierne užíva. A pre­tože biz­nis treba posú­vať vpred, aj ona má s Waff veľké plány. Najb­liž­šie by si rada zaob­sta­rala stre­et­fo­odový prí­ves, v kto­rom by wafle mohla pre­dá­vať, a kto vie, neskôr možno aj kamennú pre­vádzku.

Waff môžeš v Koune nájsť pra­vi­delne každý alebo každý druhý týž­deň počas zim­ného obdo­bia a ako street food na rôz­nych even­toch. Bliž­šie info sa vždy dozvieš na Face­book stránke.

15033596_1144186309006475_1872164703_n

Foto: Koun

Zdroj titul­nej foto: facebook.com/Koun/www.instagram.com/Waff_ultimate_sweetness

Pridať komentár (0)