Nemecko platí oby­va­te­ľom za to, že pou­ží­vajú elek­trinu

Alexandra Dulaková / 21. mája 2016 / Tools a produktivita

Stalo sa to presne 8. mája, keď ich zdroje obno­vi­teľ­nej ener­gie vyge­ne­ro­vali viac ener­gie, než je jej dopyt. Nemecko záro­veň patrí medzi sve­to­vých eko­lo­gic­kých prie­kop­ní­kov a chce sa do roku 2050 spo­lie­hať len na obno­vi­teľné zdroje ener­gie.

Zatiaľ čo inde sa na účty za elek­trinu sťa­žujú, v Nemecku tomu tento mesiac bolo na chvíľu inak. Bez­ob­lačný deň sa posta­ral o inten­zívne slnečné žia­re­nie a silný vie­tor, ktoré dali spo­ločne zabrať solár­nym pane­lom aj veter­ným tur­bí­nam. Okolo jed­nej hodiny poobede tieto dva zdroje gene­ro­vali 87% cel­ko­vej ener­gie, ktorú Nemecko potre­buje na svoju bežnú exis­ten­ciu. Keď sa k tomu pri­rá­tali ich ďal­šie zdroje ener­gie, ako naprí­klad ató­mové továrne alebo fosílne palivá, dosiahli cifru vyš­šiu než je národný kon­zum ener­gie. V týchto momen­toch boli ceny za ener­gie nega­tívne, a teda oby­va­te­ľom Nemecka ako keby za pou­ží­va­nie ener­gie pla­tili.

V prí­pade Nemecka išlo o neví­daný feno­mén, najmä v spo­jení s eko­lo­gic­kými zdrojmi ener­gie. Iné kra­jiny už s týmito deví­zami aktívne obcho­dujú a zvyšnú vypro­du­ko­vanú ener­giu pre­dá­vajú ostat­ným kra­jí­nam, resp. ju vymie­ňajú za iné zdroje. Ak to takto bude pokra­čo­vať aj naďa­lej, môže sa k nim Nemecko one­dlho pri­dať. Alebo sa rad­šej sústre­diť na cieľ, ktorý si v kon­texte minu­lo­roč­nej paríž­skej dohode o eko­lo­gic­kom fun­go­vaní pla­néty a rôz­nych ini­cia­tív, ktoré pod­po­rujú aj Spo­jené národy, sta­no­vili. Ten určuje, že by do roku 2050 chceli svoju kra­jinu pohá­ňať výlučne obno­vi­teľ­nými zdrojmi ener­gie. Na dosia­hnu­tie tohto cieľa majú cel­kom pekne našliap­nuté. Pred týžd­ňom, 15. mája 2016 okolo 14. hodiny, dosiahli dodávky eko­lo­gic­kých zdro­jov tak­mer úro­veň cel­ko­vého dopytu nemec­kých domác­ností.

1406658480057188

foto: mot­her­bo­ard

V roku 2014 vyze­ral v Nemecku pomer ener­ge­tic­kých zdro­jov nasle­dovne: o 29,4% sa sta­rali obno­vi­teľné zdroje (hydro, veterné, solárne, bio­masa) a o zvyš­ných 64,2% fosílne palivá (uhlie a prí­rodný plyn) a ató­mová ener­gia. Práve fosílne palivá pred­sta­vujú pre životné pro­stre­die naj­väč­šiu hrozbu, aj keď sú para­doxne naj­roz­ší­re­nej­ším sve­to­vým zdro­jom ener­gie. Pri ich pálení sa do ovzdu­šia vypúš­ťajú škod­livé oxidy a záro­veň ide o zdroje, ktoré nie sú obno­vi­teľné. Po ich vyčer­paní teda nové nevy­ro­bíme a ak sa do tej doby nenau­číme pra­co­vať s inými, bude to pri­ro­dzene veľký prob­lém.

Potom je tu ešte neslávna ató­mová energia.Tá sa síce pova­žuje za “čistú”, no je poten­ciálne extrémne nebez­pečná. Navyše sa pri nej pro­du­kuje rádi­oak­tívny odpad, ktorý je treba skla­do­vať v prí­snych pod­mien­kach, pri­čom aj tak hrozí, že dojde k jeho úniku, násled­nému roz­ší­re­niu radiá­cie a kon­ta­mi­ná­cii prí­rod­ných zdro­jov. Potom sa môže stať niečo o Čer­no­byľ alebo Fuku­šima, pri­čom fak­tom je, že ani dnes nevieme, čo presne sa s kon­ta­mi­no­va­nými oblas­ťami a odpa­dom môže v budúc­nosti stať. Nie­ktoré vypus­tené radi­oak­tívne prvky totiž ešte stále nedo­siahli svoj pol­čas roz­padu. A samoz­rejme, ató­mová ener­gia tak­tiež nie je obno­vi­teľná.

Preto je v záujme všet­kých kra­jín, aby svoje zdroje sústre­dili na vývoj obno­vi­teľ­ných elek­trární. V tomto nám Nemecko ide prí­kla­dom.

istock_000021292215_xxxlarge

foto: bunte.de

Zdroj: IFL Science, Con­serve energy future, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cam.ac

Pridať komentár (0)