Nemočte tu, močíme späť! Vtipné rie­še­nie, ako zabrá­niť moče­niu na vaše budovy

Ľudovít Nastišin / 9. marec 2015 / Business

Verejné moče­nie na ulici v St. Pauli blízko Ham­burgu už nie je také jed­no­du­ché, ako tomu bolo dote­raz. Steny nie­kto­rých budov tam totiž natreli špe­ciál­nou hyd­ro­fób­nou far­bou, ktorá odráža aké­koľ­vek teku­tiny späť tam, odkiaľ prišli.

Je to jed­no­du­chý výsle­dok situ­ácie, ktorá sa často opa­ko­vala v istej zná­mej oblasti, kde si noční chodci často krát uľa­vo­vali opretí o steny budov. Oby­va­te­lia sa roz­hodli, že toto rie­še­nie im nie len že pomôže s ochra­nou ich budov, ale rov­nako aj vykoná mokrú pomstu, ktorá ja jas­nou sprá­vou, že takéto úkony sa tam už viac nestr­pia.

Zo sluš­nosti však dostanú poten­ciálni uľa­vo­vači výstrahu. Agen­túra Reuters uviedla, že na týchto ste­nách sú umiest­nené aj nápisy: “Do not pee here! We pee back!

Táto farba, ktorá sa pred­tým pou­ží­vala ako náter lodí nie je naj­lac­nej­šia. Šesť met­rov štvor­co­vých takejto farby vás bude stáť na 500 euro. Avšak ľudia, ktorí stoja za týmto rie­še­ním hovo­ria, že šet­ria peniaze na upra­to­va­cích prá­cach.

Zdroj: time. com, foto: boredpanda.com

Pridať komentár (0)