Nemô­žeš nezná­šať tvrdú prácu len preto, lebo nezná­šaš svoj job

Ľudovít Nastišin / 20. marca 2016 / Tools a produktivita

Ľudia sa ti budú sna­žiť pove­dať, že tvrdá práca je pre člo­veka zlá. A že by si mal pra­co­vať menej. Nepo­čú­vaj ich. Takýto ľudia nemajú radi to, čo robia a sna­žia sa svoje zly­ha­nie pre­niesť aj na teba.

Jeden z mnoha men­to­rov Dariusa Forouxa, autora knihy Mas­sive Life Suc­cess, má 71 rokov a stále pod­niká. Začal pra­co­vať, keď mal ešte len 12 rokov. Myš­lienka na dôcho­dok mu nikdy ani na um nezišla. Zná­meho autora jeho men­tor inšpi­ro­val k mno­hým myš­lien­kam a veciam. Práve preto sa roz­ho­dol tieto poznatky zdie­ľať so sve­tom. Čo sa od neho naučil?

Raz mu pove­dal, že chce zomrieť pri práci — tak veľmi milo­val pra­co­vať. 

Pove­dal: “Ľudia sa ti budú sna­žiť pove­dať, že tvrdá práca je pre člo­veka zlá. A že by si mal pra­co­vať menej. Nepo­čú­vaj ich. Takýto ľudia nemajú radi to, čo robia a sna­žia sa svoje zly­ha­nie pre­niesť aj na teba.”

foto: raphaeld.com

A tak ho to pri­nú­tilo roz­mýš­ľať. Už si nie­kedy počul nie­koho, kto miluje svoju prácu pove­dať, že by si nemal pra­co­vať tvrdo? Pochy­bu­jem. Vždy sú to tí lenivci — taký bol aj Darius kedysi — čo robia takéto vyhlá­se­nia.

Keď pred pia­timi rokmi prvý krát stre­tol svojho men­tora, nero­zu­mel prečo pra­cuje 7 dní v týždni v jeho veku. Prečo? Kvôli penia­zom, repu­tá­cii alebo chcel len od nie­čoho utiecť?

Ako mnoho iných, ktorí sa pýtajú “prečo by som mal pra­co­vať tvrdo?”, ani on tomu ešte vtedy nero­zu­mel.

O nie­koľko rokov neskôr, keď sle­do­val doku­ment o Bos­ton Cel­tics, zachy­til jeden výrok, ktorý mali v telo­cvični.

Čo bolí viac? Bolesť z tvr­dej práce alebo bolesť z výči­tiek?”

hard2

foto: workingbikes.org

A tak sa mu jed­not­livé body pospá­jali. Člo­vek nepra­cuje tvrdo kvôli von­kaj­šej moti­vá­cii. Ľudia, ktorí si mys­lia, že tvrdá práca je o egu, úteku či penia­zoch, nechápu hod­note tvr­dej práce. Ten citát mu v pamäti ostal dote­raz. A kedy­koľ­vek je na pochy­bách a chce sa vzdať, spo­me­nie si naň. Pre­tože práca nie je vždy zábava.

A práve preto neus­tále tvrdo pra­cuje na vzťa­hoch, na vzde­laní, na pod­ni­kaní, na zdraví, na skú­se­nos­tiach, na roz­mýš­ľaní.

hard1

foto: fastcompany.net

Nie preto, lebo by chcel byť bohatý alebo niečo podobné. Robí to, lebo mu to spô­so­buje pote­še­nie. Nechce sa obzrieť späť a ľuto­vať, že pre­már­nil čas prá­cou na nezmys­loch. Čo ak svoj job nezná­šaš? Nájdi si iný. Nemô­žeš však nezná­šať tvrdú prácu len preto, lebo máš zlú skú­se­nosť alebo preto, lebo ti to pove­dali iní.

Ak to uro­bíš správne, tvrdá práca môže byť jed­nou z naj­lep­ších vecí, čo ti bude napĺňať tvoj život.

Zdroj: medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theplaidzebra.com

Pridať komentár (0)