Nemô­žeš nezná­šať tvr­dú prá­cu len pre­to, lebo nezná­šaš svoj job

Ľudovít Nastišin / 20. marca 2016 / Lifehacking

Ľudia sa ti budú sna­žiť pove­dať, že tvr­dá prá­ca je pre člo­ve­ka zlá. A že by si mal pra­co­vať menej. Nepo­čú­vaj ich. Taký­to ľudia nema­jú radi to, čo robia a sna­žia sa svo­je zly­ha­nie pre­niesť aj na teba.

Jeden z mno­ha men­to­rov Dariu­sa Forou­xa, auto­ra kni­hy Mas­si­ve Life Suc­cess, má 71 rokov a stá­le pod­ni­ká. Začal pra­co­vať, keď mal ešte len 12 rokov. Myš­lien­ka na dôcho­dok mu nikdy ani na um neziš­la. Zná­me­ho auto­ra jeho men­tor inšpi­ro­val k mno­hým myš­lien­kam a veciam. Prá­ve pre­to sa roz­ho­dol tie­to poznat­ky zdie­ľať so sve­tom. Čo sa od neho naučil?

Raz mu pove­dal, že chce zomrieť pri prá­ci — tak veľ­mi milo­val pra­co­vať. 

Pove­dal: “Ľudia sa ti budú sna­žiť pove­dať, že tvr­dá prá­ca je pre člo­ve­ka zlá. A že by si mal pra­co­vať menej. Nepo­čú­vaj ich. Taký­to ľudia nema­jú radi to, čo robia a sna­žia sa svo­je zly­ha­nie pre­niesť aj na teba.”

foto: raphaeld.com

A tak ho to pri­nú­ti­lo roz­mýš­ľať. Už si nie­ke­dy počul nie­ko­ho, kto milu­je svo­ju prá­cu pove­dať, že by si nemal pra­co­vať tvrdo? Pochy­bu­jem. Vždy sú to tí leniv­ci — taký bol aj Darius kedy­si — čo robia také­to vyhlá­se­nia.

Keď pred pia­ti­mi rok­mi prvý krát stre­tol svoj­ho men­to­ra, nero­zu­mel pre­čo pra­cu­je 7 dní v týžd­ni v jeho veku. Pre­čo? Kvô­li penia­zom, repu­tá­cii ale­bo chcel len od nie­čo­ho utiecť?

Ako mno­ho iných, kto­rí sa pýta­jú “pre­čo by som mal pra­co­vať tvrdo?”, ani on tomu ešte vte­dy nero­zu­mel.

O nie­koľ­ko rokov neskôr, keď sle­do­val doku­ment o Bos­ton Cel­tics, zachy­til jeden výrok, kto­rý mali v telo­cvič­ni.

Čo bolí viac? Bolesť z tvr­dej prá­ce ale­bo bolesť z výči­tiek?”

hard2

foto: workingbikes.org

A tak sa mu jed­not­li­vé body pospá­ja­li. Člo­vek nepra­cu­je tvrdo kvô­li von­kaj­šej moti­vá­cii. Ľudia, kto­rí si mys­lia, že tvr­dá prá­ca je o egu, úte­ku či penia­zoch, nechá­pu hod­no­te tvr­dej prá­ce. Ten citát mu v pamä­ti ostal dote­raz. A kedy­koľ­vek je na pochy­bách a chce sa vzdať, spo­me­nie si naň. Pre­to­že prá­ca nie je vždy zába­va.

A prá­ve pre­to neus­tá­le tvrdo pra­cu­je na vzťa­hoch, na vzde­la­ní, na pod­ni­ka­ní, na zdra­ví, na skú­se­nos­tiach, na roz­mýš­ľa­ní.

hard1

foto: fastcompany.net

Nie pre­to, lebo by chcel byť boha­tý ale­bo nie­čo podob­né. Robí to, lebo mu to spô­so­bu­je pote­še­nie. Nech­ce sa obzrieť späť a ľuto­vať, že pre­már­nil čas prá­cou na nezmys­loch. Čo ak svoj job nezná­šaš? Náj­di si iný. Nemô­žeš však nezná­šať tvr­dú prá­cu len pre­to, lebo máš zlú skú­se­nosť ale­bo pre­to, lebo ti to pove­da­li iní.

Ak to uro­bíš správ­ne, tvr­dá prá­ca môže byť jed­nou z naj­lep­ších vecí, čo ti bude napĺňať tvoj život.

Zdroj: medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theplaidzebra.com

Pridať komentár (0)