Neop­rén, ktorý odpu­dzuje žra­loky?

Šandi / 31. augusta 2014 / Tech a inovácie

Hamish Jolly je fanú­šik plá­va­nia z Aus­trá­lie. Roz­ho­dol sa podie­ľať sa na vývoji oble­če­nia, ktoré by odpu­dzo­val žra­loky (aj keď sú útoky zried­kavé a šanca stretu je malá, osud netreba podľa Hamisha pokú­šať). Ten­to­krát sa nejedná o klietku alebo oblek zo želez­nými zám­kami, ale …

Zdroj: surf­ma­ga­zine

Pridať komentár (0)