Nepla­te­né web­strán­ky, kto­ré pre teba budú skve­lou ško­lou

Martin Halada / 24. júna 2016 / Business

Kým ešte pár rokov doza­du ľudia zhro­maž­ďo­va­li a zís­ka­va­li infor­má­cie a vzde­la­nosť naj­mä pomo­cou kníh ale­bo úst­nym poda­ním, dnes je všet­ko inak. Kedy­si sme muse­li ces­to­vať za tými naj­dô­le­ži­tej­ší­mi infor­má­cia­mi stov­ky kilo­met­rov. Dnes sta­čí otvo­riť okno pre­hlia­da­ča.

Inter­net. Toto slo­vo sa sta­lo neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou slov­nej záso­by kaž­dé­ho z nás. Náš kaž­do­den­ný spo­loč­ník. S prí­cho­dom toh­to feno­mé­nu sa naše živo­ty zme­ni­li. Všet­ko sa zme­ni­lo.

Zís­ka­va­nie infor­má­cii je v súčas­nos­ti pomer­ne jed­no­du­ché. V novo­do­bej ére však trpí­me opač­ným prob­lé­mom. Pod­ne­ty, ruši­vé vply­vy, infor­má­cie či lek­to­ri sa na nás hrnú zo všet­kých strán. Navy­še sta­čí zapnúť Face­bo­ok či You­tu­be a dozvieš sa 30 nových vecí, o kto­rých si vče­ra ani neve­del, že exis­tu­jú, ale dnes nemô­žeš žiť bez toho, aby si si o nich nepre­čí­tal.

Dnes už môže vlast­né blo­gy či vlo­gy robiť kaž­dý. Pre­to vraj novo­do­bá gra­mot­nosť nebu­de zna­me­nať to, že vie­me čítať, ale to, že si vie­me vybe­rať, kto­ré infor­má­cie sú pre nás dôle­ži­té. A tak sme ti dnes vybra­li web­strán­ky, na kto­rých môžeš zís­kať hod­not­né infor­má­cie.

The_Hoya_office

foto: wiki

Najprv nie­čo pre milov­ní­kov kódu:

Code­com­bat

Strán­ka, kto­rá ti umož­ní učiť sa prog­ra­mo­vať v pro­stre­dí RPG hry. Ori­gi­nál­ne a veľ­mi púta­vé spra­co­va­nie. Ak chceš spes­tre­nie do výuč­by prog­ra­mo­va­nia, vre­lo odpo­rú­čam. Po chvíľ­ke strá­ve­nej na strán­ke som si však už pri­pa­dal, že sa viac hrám ako prog­ra­mu­jem, a pre­to som pre­sed­lal na, pod­ľa mňa, ove­ľa efek­tív­nej­šie a kom­plex­nej­šie spô­so­by výuč­by reči kódu.

Code­a­ca­de­my

Pomer­ne zná­ma strán­ka s prog­ra­mo­va­cí­mi kur­za­mi. Je dob­rá na nauče­nie sa zákla­dov prog­ra­mo­va­nia, prog­ra­mo­va­cích jazy­kov HTML a CSS. V kur­ze uvi­díš jed­not­li­vé prí­ka­zy a potom krô­čik po krô­či­ku tvo­ríš vlast­né prí­ka­zy, až z toho vznik­ne krás­na web­strán­ka. Kurz prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka PHP je však na tej­to strán­ke plný chýb. A pokiaľ ide o Javasc­ript, na Code­a­ca­de­my mi chý­ba obšír­nej­šie vysvet­le­nie prí­ka­zov, kto­ré ti umož­ní pocho­piť ich vo vzá­jom­ných súvis­los­tiach a dá ti mož­nosť ich kre­a­tív­ne kom­bi­no­vať. Pre­to pri tých­to jazy­koch rad­šej siah­ni po iných zdro­joch výuč­by.

pexels-photo-89724

foto: pexels.com

Kha­na­ca­de­my 

Svo­je zna­los­ti Javasc­rip­tu som roz­ší­ril prá­ve vďa­ka tej­to strán­ke. Výbor­ne sa z nej učí prá­ve pre­to, že posky­tu­je videá, na kto­rých sú jed­not­li­vé prí­ka­zy vysvet­le­né vše­obec­ne, aj na kon­krét­nom prí­kla­de. Potom nasle­du­je cvi­če­nie, v kto­rom musíš tie­to vedo­mos­ti sám uplat­niť a vytvo­riť vlast­ný kód. Vyni­ka­jú­ci kurz prog­ra­mo­va­nia. Na Kha­na­ca­de­my však náj­deš aj videá a výuč­bo­vé kur­zy ohľa­dom mate­ma­ti­ky, ume­nia, eko­nó­mie a pod­ni­ka­nia, či prí­rod­ných vied.

Chceš sa doho­vo­riť v zahra­ni­čí?

Duolin­go

Táto strán­ka je stá­li­cou na nebi výuč­by cudzích jazy­kov. Kom­bi­ná­ci­ou počú­va­nia, tes­tov, obráz­kov a pre­kla­da­nia fráz zabez­pe­či­lo Duolin­go dob­rú zapa­mä­ta­teľ­nosť fráz, kto­ré sú pred­me­tom výuč­by. Môžeš si sta­no­viť den­ný plán a moti­vá­ciu zvý­šiš aj tým, že súpe­ríš so svo­ji­mi kama­rát­mi o to, kto sa toho viac naučil.

V minu­los­ti bola strán­ka vhod­ná iba pre anglic­ky či špa­niel­sky hovo­ria­cich uží­va­te­ľov, kto­rí sa tu moh­li učiť jazy­ky ako nemči­na či špa­niel­či­na. Na strán­ku som sa vrá­til po pár rokoch a prí­jem­ne ma prek­va­pi­lo, že uží­va­te­lia čes­ké­ho jazy­ka sa môžu učiť aj po anglic­ky. Ak už anglič­ti­nu ovlá­daš, Duolin­go ti umož­ní spra­viť test, pod­ľa kto­ré­ho ohod­no­tí úro­veň tvo­jich vedo­mos­tí a násled­ne ti ponúk­ne mož­nosť vybrať si iba pokro­či­lej­šie lek­cie. Napriek tomu je táto web­strán­ka vhod­ná hlav­ne pre začia­toč­ní­kov, kto­rí si chcú roz­ší­riť vedo­mos­ti v novom jazy­ku. Duolin­go dnes bodu­je aj tým, že medzi jeho kur­za­mi nechý­ba ani klin­gon­šti­na.

Bab­bel

Ďal­šia skve­lá strán­ka, kto­rá ti umož­ní rých­le uče­nie cudzích jazy­kov obdob­ne ako Duolin­go.

london-1018629_960_720

foto: pixabay.com

Ďal­šie vychy­táv­ky

Po otvo­re­ní strán­ky Instanerd.me sa jed­ným kli­kom dosta­neš k zau­jí­ma­vým fak­tom, kto­ré uľah­čia tvoj život. Bohu­žiaľ však nebu­deš typic­ký nerd. Tie­to témy sú zau­jí­ma­vé aj ako kon­ver­zač­né témy a v živo­te sa s nimi roz­hod­ne nestra­tíš.

Šach je ohrom­ný nástroj ako roz­ší­riť svo­ju moz­go­vú kapa­ci­tu a zvý­šiť svo­ju inte­li­gen­ciu. Strán­ka Chesscademy.com ti uľah­čí ces­tu stať sa šacho­vým maj­strom. Okrem videí a cvi­če­ní ohľa­dom tak­ti­ky na nej náj­deš aj výzvy, teda situ­ácie na šachov­ni­ci, kto­ré máš vyrie­šiť. A samoz­rej­me, nechý­ba­jú ani samot­né šacho­vé due­ly.

Dneš­ná doba je šia­le­ne rých­la. Zenhabits.net je strán­ka nadu­pa­ná člán­ka­mi o tom, ako spo­ma­liť, žiť vyrov­na­nej­ší a napl­ne­nej­ší život, byť pro­duk­tív­nej­ší a šťast­nej­ší. Dozvieš sa veľa o tom, ako fun­gu­je tvoj mozog, tvo­je emó­cie ale­bo pre­čo prok­ras­ti­nu­ješ. Tak to neodp­rok­ras­ti­nuj a check­ni strán­ku. ;-)

hipster-863413_960_720

foto: pixabay.com

Chceš roz­vi­núť aj svo­ju pra­vú hemi­sfé­ru? Tá je zod­po­ved­ná za to, akí sme kre­a­tív­ni, emo­ci­onál­ni či za našu schop­nosť komu­ni­ko­vať. Výbor­ný spô­sob, ako ju roz­vi­núť je začať sa učiť hrať na hudob­nom nástro­ji. Pianu.com sa posta­rá o to, aby sa Mozart s Beet­ho­ve­nom za teba nemu­se­li han­biť.

Tých­to pár web­strá­nok nadu­pe obe hemi­sfé­ry tvoj­ho moz­gu do závrat­ných výšin. Sta­čí si nasta­viť režim pár minút den­ne na kur­zy a zme­ny môžu začať. Učíš sa to, čo chceš, kedy chceš.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)