Nepla­tené web­stránky, ktoré pre teba budú skve­lou ško­lou

Martin Halada / 24. júna 2016 / Business

Kým ešte pár rokov dozadu ľudia zhro­maž­ďo­vali a zís­ka­vali infor­má­cie a vzde­la­nosť najmä pomo­cou kníh alebo úst­nym poda­ním, dnes je všetko inak. Kedysi sme museli ces­to­vať za tými naj­dô­le­ži­tej­šími infor­má­ciami stovky kilo­met­rov. Dnes stačí otvo­riť okno pre­hlia­dača.

Inter­net. Toto slovo sa stalo neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou slov­nej zásoby kaž­dého z nás. Náš kaž­do­denný spo­loč­ník. S prí­cho­dom tohto feno­ménu sa naše životy zme­nili. Všetko sa zme­nilo.

Zís­ka­va­nie infor­má­cii je v súčas­nosti pomerne jed­no­du­ché. V novo­do­bej ére však trpíme opač­ným prob­lé­mom. Pod­nety, rušivé vplyvy, infor­má­cie či lek­tori sa na nás hrnú zo všet­kých strán. Navyše stačí zapnúť Face­book či You­tube a dozvieš sa 30 nových vecí, o kto­rých si včera ani neve­del, že exis­tujú, ale dnes nemô­žeš žiť bez toho, aby si si o nich nepre­čí­tal.

Dnes už môže vlastné blogy či vlogy robiť každý. Preto vraj novo­dobá gra­mot­nosť nebude zna­me­nať to, že vieme čítať, ale to, že si vieme vybe­rať, ktoré infor­má­cie sú pre nás dôle­žité. A tak sme ti dnes vybrali web­stránky, na kto­rých môžeš zís­kať hod­notné infor­má­cie.

The_Hoya_office

foto: wiki

Najprv niečo pre milov­ní­kov kódu:

Code­com­bat

Stránka, ktorá ti umožní učiť sa prog­ra­mo­vať v pro­stredí RPG hry. Ori­gi­nálne a veľmi pútavé spra­co­va­nie. Ak chceš spes­tre­nie do výučby prog­ra­mo­va­nia, vrelo odpo­rú­čam. Po chvíľke strá­ve­nej na stránke som si však už pri­pa­dal, že sa viac hrám ako prog­ra­mu­jem, a preto som pre­sed­lal na, podľa mňa, oveľa efek­tív­nej­šie a kom­plex­nej­šie spô­soby výučby reči kódu.

Code­a­ca­demy

Pomerne známa stránka s prog­ra­mo­va­cími kur­zami. Je dobrá na nauče­nie sa zákla­dov prog­ra­mo­va­nia, prog­ra­mo­va­cích jazy­kov HTML a CSS. V kurze uvi­díš jed­not­livé prí­kazy a potom krô­čik po krô­čiku tvo­ríš vlastné prí­kazy, až z toho vznikne krásna web­stránka. Kurz prog­ra­mo­va­cieho jazyka PHP je však na tejto stránke plný chýb. A pokiaľ ide o Javasc­ript, na Code­a­ca­demy mi chýba obšír­nej­šie vysvet­le­nie prí­ka­zov, ktoré ti umožní pocho­piť ich vo vzá­jom­ných súvis­los­tiach a dá ti mož­nosť ich kre­a­tívne kom­bi­no­vať. Preto pri týchto jazy­koch rad­šej siahni po iných zdro­joch výučby.

pexels-photo-89724

foto: pexels.com

Kha­na­ca­demy 

Svoje zna­losti Javasc­riptu som roz­ší­ril práve vďaka tejto stránke. Výborne sa z nej učí práve preto, že posky­tuje videá, na kto­rých sú jed­not­livé prí­kazy vysvet­lené vše­obecne, aj na kon­krét­nom prí­klade. Potom nasle­duje cvi­če­nie, v kto­rom musíš tieto vedo­mosti sám uplat­niť a vytvo­riť vlastný kód. Vyni­ka­júci kurz prog­ra­mo­va­nia. Na Kha­na­ca­demy však náj­deš aj videá a výuč­bové kurzy ohľa­dom mate­ma­tiky, ume­nia, eko­nó­mie a pod­ni­ka­nia, či prí­rod­ných vied.

Chceš sa doho­vo­riť v zahra­ničí?

Duolingo

Táto stránka je stá­li­cou na nebi výučby cudzích jazy­kov. Kom­bi­ná­ciou počú­va­nia, tes­tov, obráz­kov a pre­kla­da­nia fráz zabez­pe­čilo Duolingo dobrú zapa­mä­ta­teľ­nosť fráz, ktoré sú pred­me­tom výučby. Môžeš si sta­no­viť denný plán a moti­vá­ciu zvý­šiš aj tým, že súpe­ríš so svo­jimi kama­rátmi o to, kto sa toho viac naučil.

V minu­losti bola stránka vhodná iba pre anglicky či špa­niel­sky hovo­ria­cich uží­va­te­ľov, ktorí sa tu mohli učiť jazyky ako nemčina či špa­niel­čina. Na stránku som sa vrá­til po pár rokoch a prí­jemne ma prek­va­pilo, že uží­va­te­lia čes­kého jazyka sa môžu učiť aj po anglicky. Ak už anglič­tinu ovlá­daš, Duolingo ti umožní spra­viť test, podľa kto­rého ohod­notí úro­veň tvo­jich vedo­mostí a následne ti ponúkne mož­nosť vybrať si iba pokro­či­lej­šie lek­cie. Napriek tomu je táto web­stránka vhodná hlavne pre začia­toč­ní­kov, ktorí si chcú roz­ší­riť vedo­mosti v novom jazyku. Duolingo dnes boduje aj tým, že medzi jeho kur­zami nechýba ani klin­gon­ština.

Bab­bel

Ďal­šia skvelá stránka, ktorá ti umožní rýchle uče­nie cudzích jazy­kov obdobne ako Duolingo.

london-1018629_960_720

foto: pixabay.com

Ďal­šie vychy­távky

Po otvo­rení stránky Instanerd.me sa jed­ným kli­kom dosta­neš k zau­jí­ma­vým fak­tom, ktoré uľah­čia tvoj život. Bohu­žiaľ však nebu­deš typický nerd. Tieto témy sú zau­jí­mavé aj ako kon­ver­začné témy a v živote sa s nimi roz­hodne nestra­tíš.

Šach je ohromný nástroj ako roz­ší­riť svoju moz­govú kapa­citu a zvý­šiť svoju inte­li­gen­ciu. Stránka Chesscademy.com ti uľahčí cestu stať sa šacho­vým maj­strom. Okrem videí a cvi­čení ohľa­dom tak­tiky na nej náj­deš aj výzvy, teda situ­ácie na šachov­nici, ktoré máš vyrie­šiť. A samoz­rejme, nechý­bajú ani samotné šachové duely.

Dnešná doba je šia­lene rýchla. Zenhabits.net je stránka nadu­paná člán­kami o tom, ako spo­ma­liť, žiť vyrov­na­nejší a napl­ne­nejší život, byť pro­duk­tív­nejší a šťast­nejší. Dozvieš sa veľa o tom, ako fun­guje tvoj mozog, tvoje emó­cie alebo prečo prok­ras­ti­nu­ješ. Tak to neodp­rok­ras­ti­nuj a checkni stránku. ;-)

hipster-863413_960_720

foto: pixabay.com

Chceš roz­vi­núť aj svoju pravú hemi­sféru? Tá je zod­po­vedná za to, akí sme kre­a­tívni, emo­ci­onálni či za našu schop­nosť komu­ni­ko­vať. Výborný spô­sob, ako ju roz­vi­núť je začať sa učiť hrať na hudob­nom nástroji. Pianu.com sa postará o to, aby sa Mozart s Beet­ho­ve­nom za teba nemu­seli han­biť.

Týchto pár web­strá­nok nadupe obe hemi­sféry tvojho mozgu do závrat­ných výšin. Stačí si nasta­viť režim pár minút denne na kurzy a zmeny môžu začať. Učíš sa to, čo chceš, kedy chceš.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)