Nespo­kojný zákaz­ník Com­castu vytvo­ril zaria­de­nie, ktoré twe­e­tuje sťaž­nosti vždy keď je inter­net pomalý

Rudolf Nečas / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

Keď tvoj inter­net nedo­sa­huje rých­losť akú by mal mať, treba s tým niečo spra­viť. Tento Ame­ri­čan pri­šiel s naozaj svoj­ráz­nym spô­so­bom sťa­žo­va­nia sa.

Pou­ží­va­teľ Red­ditu bol tak frus­tro­vaný s pla­te­ním Com­castu za 150 Mb/s inter­net, ktorý nedo­sa­ho­val pred­pí­sa­nej rých­losti, že vytvo­ril bota s pou­ži­tím Rasp­berry Pi, ktorý twe­e­tuje sťaž­nosti posky­to­va­te­ľovi pri­po­je­nia. Bot neus­tále kon­tro­luje rých­losť pri­po­je­nia a ak tá klesne pod 50 Mb/s auto­ma­ticky twe­etne Com­castu aktu­álnu rých­losť.

Pou­ží­va­teľ Red­ditu Alek­seyP vytvo­ril bota a kód dokonca posky­tuje ako open-source, aby ho ostatní mohli využiť ak majú prob­lémy dostať viac ako 30 Mb/s z pri­po­je­nia, pri kto­rom je sľú­bená rých­losť 150Mb/s.

Zakaž­dým, keď jeho bot twe­e­tol Com­castu, spo­loč­nosť odpo­ve­dala so žia­dos­ťou o ďal­šie pod­rob­nosti, ale Alek­seyP hovorí, že „sa roz­ho­dol nepos­kyt­núť im svoj účet, pre­tože nechce byť upred­nost­nený ako zákaz­ník.“

Prob­lém s bež­ným pou­ží­va­teľ­ským pri­po­je­ním k inter­netu je, že inze­ro­vané rých­losti sú tak­mer vždy pre­dá­vané ako „až do“ urči­tej rých­losti, tak­mer bez záruky na mini­mum a to najmä preto, že kolí­sa­nie rých­losti je u nie­kto­rých typov pri­po­jení nor­málne.

frustrated young business man working on laptop computer at office

foto: businesscollective.com

Ame­rický Com­cast ale aj ostatní posky­to­va­te­lia inter­ne­to­vých slu­žieb (aj na Slo­ven­sku) nero­bia výslovne nič zlé, ale mať nesta­bilné pri­po­je­nie je frus­tru­júce a zís­ka­nie tech­nika, ktorý sa na to príde pozrieť často vyža­duje veľa úsi­lia.

Ano­nymný tech­nik Com­castu v komen­tá­roch na Red­dite ponú­kol Alek­se­y­ovi pomoc a pred­lo­žil nápady, čo by mohlo byť prí­či­nou takého kolí­sa­nia rých­losti, spo­me­nul prob­lémy s káb­lami, starší modem a ďal­šie.

Napriek tomu je auto­ma­ticky twe­e­tu­júci bot veľmi uži­točný pre tých, kto­rých posky­to­va­teľ pri­po­je­nia odmieta zaobe­rať sa rých­los­ťou inter­netu — pre­tože posky­tuje nez­vratné dôkazy o prob­lé­moch, ktoré pomôžu k tomu, aby k tebe konečne poslali tech­nika.

1200x-1

foto: bloomberg.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn.turner.com

Pridať komentár (0)