Nespo­koj­ný zákaz­ník Com­cas­tu vytvo­ril zaria­de­nie, kto­ré twe­e­tu­je sťaž­nos­ti vždy keď je inter­net poma­lý

Rudolf Nečas / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

Keď tvoj inter­net nedo­sa­hu­je rých­losť akú by mal mať, tre­ba s tým nie­čo spra­viť. Ten­to Ame­ri­čan pri­šiel s naozaj svoj­ráz­nym spô­so­bom sťa­žo­va­nia sa.

Pou­ží­va­teľ Red­di­tu bol tak frus­tro­va­ný s pla­te­ním Com­cas­tu za 150 Mb/s inter­net, kto­rý nedo­sa­ho­val pred­pí­sa­nej rých­los­ti, že vytvo­ril bota s pou­ži­tím Rasp­ber­ry Pi, kto­rý twe­e­tu­je sťaž­nos­ti posky­to­va­te­ľo­vi pri­po­je­nia. Bot neus­tá­le kon­tro­lu­je rých­losť pri­po­je­nia a ak tá kles­ne pod 50 Mb/s auto­ma­tic­ky twe­et­ne Com­cas­tu aktu­ál­nu rých­losť.

Pou­ží­va­teľ Red­di­tu Alek­se­yP vytvo­ril bota a kód dokon­ca posky­tu­je ako open-sour­ce, aby ho ostat­ní moh­li využiť ak majú prob­lé­my dostať viac ako 30 Mb/s z pri­po­je­nia, pri kto­rom je sľú­be­ná rých­losť 150Mb/s.

Zakaž­dým, keď jeho bot twe­e­tol Com­cas­tu, spo­loč­nosť odpo­ve­da­la so žia­dos­ťou o ďal­šie pod­rob­nos­ti, ale Alek­se­yP hovo­rí, že „sa roz­ho­dol nepos­kyt­núť im svoj účet, pre­to­že nech­ce byť upred­nost­ne­ný ako zákaz­ník.“

Prob­lém s bež­ným pou­ží­va­teľ­ským pri­po­je­ním k inter­ne­tu je, že inze­ro­va­né rých­los­ti sú tak­mer vždy pre­dá­va­né ako „až do“ urči­tej rých­los­ti, tak­mer bez záru­ky na mini­mum a to naj­mä pre­to, že kolí­sa­nie rých­los­ti je u nie­kto­rých typov pri­po­je­ní nor­mál­ne.

frustrated young business man working on laptop computer at office

foto: businesscollective.com

Ame­ric­ký Com­cast ale aj ostat­ní posky­to­va­te­lia inter­ne­to­vých slu­žieb (aj na Slo­ven­sku) nero­bia výslov­ne nič zlé, ale mať nesta­bil­né pri­po­je­nie je frus­tru­jú­ce a zís­ka­nie tech­ni­ka, kto­rý sa na to prí­de pozrieť čas­to vyža­du­je veľa úsi­lia.

Ano­nym­ný tech­nik Com­cas­tu v komen­tá­roch na Red­di­te ponú­kol Alek­se­y­o­vi pomoc a pred­lo­žil nápa­dy, čo by moh­lo byť prí­či­nou také­ho kolí­sa­nia rých­los­ti, spo­me­nul prob­lé­my s káb­la­mi, star­ší modem a ďal­šie.

Napriek tomu je auto­ma­tic­ky twe­e­tu­jú­ci bot veľ­mi uži­toč­ný pre tých, kto­rých posky­to­va­teľ pri­po­je­nia odmie­ta zaobe­rať sa rých­los­ťou inter­ne­tu — pre­to­že posky­tu­je nez­vrat­né dôka­zy o prob­lé­moch, kto­ré pomô­žu k tomu, aby k tebe koneč­ne posla­li tech­ni­ka.

1200x-1

foto: bloomberg.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn.turner.com

Pridať komentár (0)