Netra­dičné býva­nie bez nájmu v kara­vane Wohn­wa­gon

Andrej Kras / 16. júla 2015 / Tech a inovácie

Je vašim snom ces­to­vať po svete v ener­ge­ticky nezá­vis­lom kara­vane? Rakúsky výrobca, ktorý vytvo­ril Wohn­wa­gon (doslova “obytný voz”) môže pomôcť pre­me­niť váš sen na rea­litu. Tento oča­ru­júci pojazdný dom je oba­lený v dreve z čer­ve­ného smreku, pria­teľ­ský k život­nému pro­stre­diu a tiež je ener­ge­ticky efek­tívny.

Celý tento kle­not je posta­vený z miest­nych suro­vín a recyk­lo­va­ných mate­riá­lov — a tiež má zelenú stre­chu a solárne panely. Wohn­wa­gon pohá­ňaný slneč­nou ener­giou môžete dovliecť prak­ticky kam­koľ­vek, a zmestí sa na pries­tor veľký ako jedno par­ko­va­cie miesto.

Zelená stre­cha pomáha dom izo­lo­vať počas zimy, a naopak ochla­dzo­vať ho počas let­ných mesia­cov. Troj­vrstvové sklá presne dosa­dajú na smre­kovú “ulitu”, čo do vnútra pri­náša pri­ro­dzené svetlo atiež krásny, “orá­mo­vaný” výhľad.

Foto­vol­taické články na stre­che gene­rujú obno­vi­teľnú ener­giu, ktorá sa dá ulo­žiť v baté­riách — tie sú umiest­nené v dvo­j­itom dne pod­lahy. Vyťa­ho­va­teľná terasa a mar­kíza dokonca dovo­ľuje oby­va­te­ľom pre­ro­biť blízke oko­lie na obý­vačku.

Mini­ma­lis­tický inte­riér je vyma­ľo­vaný v kré­mo­vých far­bách, aby sa maxi­ma­li­zo­val pocit prie­stran­nosti. Veľká posteľ s úlož­ným pries­to­rom a druhá, roz­kla­da­cia, sú odde­lené od kúpeľne, a nachá­dzajú sa pri kuchyni/jedálni. V kúpeľni náj­dete kom­pos­to­vací záchod.

Dom zbiera daž­ďovú a odpa­dovú vodu (zo spot­re­bi­čov), recyk­luje ju a upra­vuje znova na pitnú vodu, prí­padne na pou­ži­tie v domác­nosti či na polie­va­nie zele­nej stre­chy (užit­kovú vodu). Slnečný ohrie­vač vody dodáva do domu celo­ročne teplo. Vysoko účinná izo­lá­cia Wohn­wa­gonu je vyro­bená z miest­nej ovčej vlny zmie­ša­nej s recyk­lo­va­teľ­nými smre­ko­vými alebo dre­vo­vlák­ni­tými panelmi, a hli­ne­nou omiet­kou.

Wohn­wa­gon bol navrho­vaný s ohľa­dom na masovú výrobu, ale aj tak môže byť každý dom samos­tatne upra­vený. Viac detai­lov, vrá­tane ceno­vých relá­cii (ktoré sa pohy­bujú od 40 000 do 90 000 eur) môžete nájsť na ich webo­vej stránke.

Zdroj: wohnwagon.at

Pridať komentár (0)