Netra­dič­né býva­nie bez náj­mu v kara­va­ne Wohn­wa­gon

Andrej Kras / 16. júla 2015 / Tech a inovácie

Je vašim snom ces­to­vať po sve­te v ener­ge­tic­ky nezá­vis­lom kara­va­ne? Rakús­ky výrob­ca, kto­rý vytvo­ril Wohn­wa­gon (doslo­va “obyt­ný voz”) môže pomôcť pre­me­niť váš sen na rea­li­tu. Ten­to oča­ru­jú­ci pojazd­ný dom je oba­le­ný v dre­ve z čer­ve­né­ho smre­ku, pria­teľ­ský k život­né­mu pro­stre­diu a tiež je ener­ge­tic­ky efek­tív­ny.

Celý ten­to kle­not je posta­ve­ný z miest­nych suro­vín a recyk­lo­va­ných mate­riá­lov — a tiež má zele­nú stre­chu a solár­ne pane­ly. Wohn­wa­gon pohá­ňa­ný slneč­nou ener­gi­ou môže­te dovliecť prak­tic­ky kam­koľ­vek, a zmes­tí sa na pries­tor veľ­ký ako jed­no par­ko­va­cie mies­to.

Zele­ná stre­cha pomá­ha dom izo­lo­vať počas zimy, a naopak ochla­dzo­vať ho počas let­ných mesia­cov. Troj­vrstvo­vé sklá pres­ne dosa­da­jú na smre­ko­vú “uli­tu”, čo do vnút­ra pri­ná­ša pri­ro­dze­né svet­lo atiež krás­ny, “orá­mo­va­ný” výhľad.

Foto­vol­taic­ké člán­ky na stre­che gene­ru­jú obno­vi­teľ­nú ener­giu, kto­rá sa dá ulo­žiť v baté­riách — tie sú umiest­ne­né v dvo­j­itom dne pod­la­hy. Vyťa­ho­va­teľ­ná tera­sa a mar­kí­za dokon­ca dovo­ľu­je oby­va­te­ľom pre­ro­biť blíz­ke oko­lie na obý­vač­ku.

Mini­ma­lis­tic­ký inte­ri­ér je vyma­ľo­va­ný v kré­mo­vých far­bách, aby sa maxi­ma­li­zo­val pocit prie­stran­nos­ti. Veľ­ká posteľ s úlož­ným pries­to­rom a dru­há, roz­kla­da­cia, sú odde­le­né od kúpeľ­ne, a nachá­dza­jú sa pri kuchyni/jedálni. V kúpeľ­ni náj­de­te kom­pos­to­va­cí záchod.

Dom zbie­ra daž­ďo­vú a odpa­do­vú vodu (zo spot­re­bi­čov), recyk­lu­je ju a upra­vu­je zno­va na pit­nú vodu, prí­pad­ne na pou­ži­tie v domác­nos­ti či na polie­va­nie zele­nej stre­chy (užit­ko­vú vodu). Slneč­ný ohrie­vač vody dodá­va do domu celo­roč­ne tep­lo. Vyso­ko účin­ná izo­lá­cia Wohn­wa­go­nu je vyro­be­ná z miest­nej ovčej vlny zmie­ša­nej s recyk­lo­va­teľ­ný­mi smre­ko­vý­mi ale­bo dre­vo­vlák­ni­tý­mi panel­mi, a hli­ne­nou omiet­kou.

Wohn­wa­gon bol navrho­va­ný s ohľa­dom na maso­vú výro­bu, ale aj tak môže byť kaž­dý dom samos­tat­ne upra­ve­ný. Viac detai­lov, vrá­ta­ne ceno­vých relá­cii (kto­ré sa pohy­bu­jú od 40 000 do 90 000 eur) môže­te nájsť na ich webo­vej strán­ke.

Zdroj: wohnwagon.at

Pridať komentár (0)