Neulogy Ven­tu­res a ich úvodný event ako sa patrí

Luky Gašparík / 30. apríla 2014 / Tools a produktivita

Pri prí­le­ži­tosti zalo­že­nia novej inves­tič­nej spo­loč­nosti s náz­vom Neulogy Ven­tu­res sa konala skvelá párty. Včera si spo­loč­nosť Neulogy dovo­lila pozvať svo­jich pria­te­ľov, par­tne­rov, star­tu­pis­tov a ďal­ších hostí, aby spolu oslá­vili úspešný začia­tok celého pro­jektu. Na párty nechý­balo ani star­ti­tup a vďaka tomu vám môžeme spro­stred­ko­vať naše dojmy a pocity z celého eventu. 

Včera presne o 19.30 otvo­ril svoje brány klub NuS­pi­rit. Práve v ňom sa orga­ni­zá­tori z Neulogy Ven­tu­res, na čele s mana­ging par­tne­rom Iva­nom Šte­fun­kom, roz­hodli spra­viť svoj prvý wel­come event. Hneď na úvod treba pove­dať, že celý event bol dobre zor­ga­ni­zo­vaný. Všetko malo svoj poria­dok. Páčilo sa nám, že vítaný tam bol naozaj každý. 

Neulogy Ven­tu­res pozos­táva z dvoch fon­dov, prvý, ktorý je určený pre seed inves­tí­cie do 200tis.€, pre malé začí­na­júce star­tupy, ktoré nemu­sia mať ešte hotový pro­dukt a s tým aj nie­koľko zákaz­ní­kov. Ten druhý — ven­ture capi­tal fund, ktorý je záro­veň väčší sa zame­riava na inves­tí­cie v hod­note od 1 do 3 mil.€.

Obi­dva fondy majú k dis­po­zí­cii 23 mili­ó­nov Eur, čo sa môže zdať ako veľká suma, no verte mi, že nebude prob­lém ich efek­tívne pre­roz­de­liť.

Na evente sa stretlo celé spek­trum star­tu­po­vého pro­stre­dia. Klub doslova pras­kal vo šví­koch, čo v urči­tých momen­toch nebolo zrovna najp­rí­jem­nej­šie. Zachrá­nil to však zau­jí­mavý prog­ram pozos­tá­va­júci z rôz­nych reč­ní­kov a tiež pane­lo­vej dis­ku­sie na záver. Nakoľko sme došli už do roz­be­hnu­tého eventu, zachy­tili sme, bohu­žiaľ, iba posledné dve tre­tiny celého prog­ramu. 

Event sa nie­sol v duchu networ­kingu, čo je super! Nestáva sa totiž často, že v prie­behu roka sa viac-menej celá komu­nita stretne na jed­nom mieste. K tomu všet­kému ešte aj otvo­rený bufet! Presne takto (alebo aspoň podobne) sa začí­najú suc­cess sto­ries v ame­ric­kých fil­moch. Tak uvi­díme, koľko sa ich začalo včera práve na tomto evente :)

Takéto eventy sú naj­lep­ším mies­tom na zís­ka­nie pre­hľadu o aktu­ál­nom dianí, či už na strane star­tu­pov alebo inves­to­rov, alebo na nad­via­za­nie nových kon­tak­tov a zná­mostí. My sme využili pries­tor a vyspo­ve­dali pár star­tu­pov, o kto­rých ešte pri­ne­sieme určite zau­jí­mavé články.

Medzi hos­ťami na party nesmeli chý­bať cha­lani z The Spot, KPMG, Clus­ter­haus, Mišo Tru­ban z Web­sup­portu, Michal Matys z Trans­laty, Rasťo kulich z Googlu a mnoho ďal­ších hostí a star­tu­pis­tov z celého Slo­ven­ska.

Zo star­tu­pov sme poke­cali s cha­lanmi z Cul­charge, ktorí sa čerstvo vrá­tili z Číny, prišla pozrieť väč­šia časť tímu Anima Tech­nika ale aj kopa ďal­ších. Mys­lím, že event sa cel­kovo poda­ril a nikto z hostí neos­tal skla­maný. My podobné eventy len a len vítame a dúfame, že ich časom bude ešte via­cej.

Neulogy Ven­tu­res pra­jeme, aby pod­po­rili čo naj­viac úspeš­ných star­tu­pov!

Pridať komentár (0)