Neulo­gy Ven­tu­res a ich úvod­ný event ako sa pat­rí

Luky Gašparík / 30. apríla 2014 / Lifehacking

Pri prí­le­ži­tos­ti zalo­že­nia novej inves­tič­nej spo­loč­nos­ti s náz­vom Neulo­gy Ven­tu­res sa kona­la skve­lá pár­ty. Vče­ra si spo­loč­nosť Neulo­gy dovo­li­la pozvať svo­jich pria­te­ľov, par­tne­rov, star­tu­pis­tov a ďal­ších hos­tí, aby spo­lu oslá­vi­li úspeš­ný začia­tok celé­ho pro­jek­tu. Na pár­ty nechý­ba­lo ani star­ti­tup a vďa­ka tomu vám môže­me spro­stred­ko­vať naše doj­my a poci­ty z celé­ho even­tu.

Vče­ra pres­ne o 19.30 otvo­ril svo­je brá­ny klub NuS­pi­rit. Prá­ve v ňom sa orga­ni­zá­to­ri z Neulo­gy Ven­tu­res, na čele s mana­ging par­tne­rom Iva­nom Šte­fun­kom, roz­hod­li spra­viť svoj prvý wel­co­me event. Hneď na úvod tre­ba pove­dať, že celý event bol dob­re zor­ga­ni­zo­va­ný. Všet­ko malo svoj poria­dok. Páči­lo sa nám, že víta­ný tam bol naozaj kaž­dý. 

Neulo­gy Ven­tu­res pozos­tá­va z dvoch fon­dov, prvý, kto­rý je urče­ný pre seed inves­tí­cie do 200tis.€, pre malé začí­na­jú­ce star­tu­py, kto­ré nemu­sia mať ešte hoto­vý pro­dukt a s tým aj nie­koľ­ko zákaz­ní­kov. Ten dru­hý — ven­tu­re capi­tal fund, kto­rý je záro­veň väč­ší sa zame­ria­va na inves­tí­cie v hod­no­te od 1 do 3 mil.€.

Obi­dva fon­dy majú k dis­po­zí­cii 23 mili­ó­nov Eur, čo sa môže zdať ako veľ­ká suma, no ver­te mi, že nebu­de prob­lém ich efek­tív­ne pre­roz­de­liť.

Na even­te sa stret­lo celé spek­trum star­tu­po­vé­ho pro­stre­dia. Klub doslo­va pras­kal vo šví­koch, čo v urči­tých momen­toch nebo­lo zrov­na najp­rí­jem­nej­šie. Zachrá­nil to však zau­jí­ma­vý prog­ram pozos­tá­va­jú­ci z rôz­nych reč­ní­kov a tiež pane­lo­vej dis­ku­sie na záver. Nakoľ­ko sme doš­li už do roz­be­hnu­té­ho even­tu, zachy­ti­li sme, bohu­žiaľ, iba posled­né dve tre­ti­ny celé­ho prog­ra­mu. 

Event sa nie­sol v duchu networ­kin­gu, čo je super! Nestá­va sa totiž čas­to, že v prie­be­hu roka sa viac-menej celá komu­ni­ta stret­ne na jed­nom mies­te. K tomu všet­ké­mu ešte aj otvo­re­ný bufet! Pres­ne tak­to (ale­bo aspoň podob­ne) sa začí­na­jú suc­cess sto­ries v ame­ric­kých fil­moch. Tak uvi­dí­me, koľ­ko sa ich zača­lo vče­ra prá­ve na tom­to even­te :)

Také­to even­ty sú naj­lep­ším mies­tom na zís­ka­nie pre­hľa­du o aktu­ál­nom dia­ní, či už na stra­ne star­tu­pov ale­bo inves­to­rov, ale­bo na nad­via­za­nie nových kon­tak­tov a zná­mos­tí. My sme využi­li pries­tor a vyspo­ve­da­li pár star­tu­pov, o kto­rých ešte pri­ne­sie­me urči­te zau­jí­ma­vé člán­ky.

Medzi hos­ťa­mi na par­ty nesme­li chý­bať cha­la­ni z The Spot, KPMG, Clus­ter­haus, Mišo Tru­ban z Web­sup­por­tu, Michal Matys z Trans­la­ty, Ras­ťo kulich z Goog­lu a mno­ho ďal­ších hos­tí a star­tu­pis­tov z celé­ho Slo­ven­ska.

Zo star­tu­pov sme poke­ca­li s cha­lan­mi z Cul­char­ge, kto­rí sa čerstvo vrá­ti­li z Číny, priš­la pozrieť väč­šia časť tímu Ani­ma Tech­ni­ka ale aj kopa ďal­ších. Mys­lím, že event sa cel­ko­vo poda­ril a nikto z hos­tí neos­tal skla­ma­ný. My podob­né even­ty len a len víta­me a dúfa­me, že ich časom bude ešte via­cej.

Neulo­gy Ven­tu­res pra­je­me, aby pod­po­ri­li čo naj­viac úspeš­ných star­tu­pov!

Pridať komentár (0)