Neulogy Ven­tu­res inves­tuje do košic­kej spo­loč­nosti Bold­burg

Filip Mosnár / 7. júna 2016 / Startupy

Bold­burg, síd­liaci v Koši­ciach, dostáva šancu dostať sa medzi zvu­kár­sku špičku vďaka inves­tí­cii od Neulogy Ven­tu­res.

freshNews

CTO spo­loč­nosti, Marek Pet­ri­nec, hovorí o nad­šení celého tímu zo sop­lup­ráce s Neulogy Ven­tu­res. Spo­lu­prá­cou chcú dosiah­nuť jedi­nečný zvu­kový záži­tok, či už na kon­cer­toch, alebo nahrá­va­niach. Bold­burg sa zaoberá tvor­bou pro­fe­si­onál­nych zvu­kár­skych pro­duk­tov, kto­rých ponuku si môžeš pozrieť tu.

Marek už má za sebou úspech so svo­jím pro­jek­tom Gali­leo, ktoré bolo zase zame­rané na rádio vysie­la­nie.

boldburgScreen Shot 2016-06-07 at 13.01.16Screen Shot 2016-06-07 at 13.01.25

foto: productpilot.com

Zdroj: neulogy.vc, , zdroj titul­nej foto­gra­fie: neulogy.vc

Pridať komentár (0)