NEULOGY VEN­TU­RES ohlá­silo novú inves­tí­ciu, PRO­FI­FOX!

Lukáš Gašparík jr. / 30. apríl 2015 / Business

Dnes doobeda ohlá­silo Neulogy Ven­tu­res na svo­jej stránke novú inves­tí­ciu vo výške €200.000. Tešiť z tejto spo­lu­práce sa môže star­tup Pro­fi­fox.

Pro­fi­fox je moderný nástroj, ktorý uľah­čuje prácu a pomáha mana­žé­rom v spra­co­va­teľ­skom prie­mysle lep­šie orga­ni­zo­vať svoje úlohy a pro­jekty do kom­plex­ného to-do listu. Inves­tí­cia, ktorú dostal Pro­fi­fox od Neulogy Ven­tu­res vo výške €200.000, by mala byť pou­žitá na zlep­še­nie vývoja, zväč­še­nie pre­daj­ného tímu a rov­nako aj na posil­ne­nie mar­ke­tin­go­vých akti­vít. Tento nástroj bol vyvi­nutý na základe osob­ných skú­se­ností foun­dera, ktorý vidí v tomto sek­tore veľké nedos­tatky. Správa úloh alebo zlo­žité pro­jekty by sa mali pomo­cou tohto nástroja stať oveľa efek­tív­nej­šími. Sys­tém umož­ňuje svo­jim uží­va­te­ľom lep­šie spo­lu­pra­co­vať so svo­jimi kole­gami, ktorí môžu sle­do­vať zmeny v reál­nom čase a zdie­ľať alebo expor­to­vať svoje akčné plány do PDF alebo Excelu. Ak vás Pro­fi­fox zau­jal, môžete si ho rovno stiah­nuť TU.

Viac infor­má­cií a roz­ho­vor so star­tu­pom PRO­FI­FOX vám pri­ne­sieme už o pár dní :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Neulogy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)