Nevieš čo na seba? Appka Wearty Ti poradí!

Ráchel Matušková / 2. jún 2015 / Business

Milá slečna v Tele­ráne zahlási, že cez deň bude 25 stup­ňov, pod mra­kom, no Ty aj napriek tomu ani len netu­šíš či to je zima alebo teplo. Či si máš obliecť dlhé noha­vice alebo sta­čia krátke, či treba bundu alebo rad­šej aj tielko? Nevadí, nie si v tom sám, je nás takých viac! A práve tento prob­lém rieši apli­ká­cia Wearty.

Ak sa pri pohľade z okna neviete roz­hod­núť čo si obliecť, pomôže Vám Wearty apli­ká­cia. Wearty na základe tep­loty a iných vply­vov zobra­zuje návrh vhod­ného oble­če­nia. Pri­čom ponúka aj mož­nosť roz­ší­ri­teľ­ných osob­ných nasta­vení, ktoré majú vplyv na výber vhod­ného oble­če­nia do aktu­ál­neho poča­sia, naprí­klad nasta­ve­nia pohla­via alebo sen­zi­ti­vity na tep­lotu.

Viac o Wearty a jej fun­kciách sa dozviete v roz­ho­vore s jed­ným z tvor­cov – Mare­kom Miku­li­kom.

Ahoj Marek, ako sa máš? A ako sa má Wearty?

Ahoj. Mám sa super a neviem sa konečne doč­kať ozaj dob­rého poča­sia. Wearty sa roz­bieha a my sa tešíme z kaž­dého nového uží­va­teľa :)

Kto pra­cuje na Wearty?

Momen­tálne na Wearty pra­cu­jem ja (Marek Miku­lik) s kama­rá­tom a spo­lu­za­kla­da­te­ľom Maťom Klo­buš­ní­kom.

Koho to bol nápad, ako a prečo apli­ká­cia Wearty vznikla?

Určite to poznáš, ráno vsta­neš pozrieš na tep­lo­mer, oble­čieš sa, vyj­deš z domu von a zis­tíš, že Tvoj odhad poča­sia bol úplné zlý :) Alebo, prí­deš domov a dosta­neš kla­sickú sadu otá­zok Ako je vonku? Čo si mám obliecť? A presne prob­lémy tohto typu chceme s Wearty vyrie­šiť :) Prvotná myš­lienka bola Maťova a postupne sme to roz­vi­nuli až do podoby v akej je to dnes.

Ako dlho ste pra­co­vali na apli­ká­cii?

Na appke sme pra­co­vali popri zamest­naní asi 7 mesia­cov. Nie­koľko krát sme ju pre­ro­bili, až kým sme ju dostali do stavu, kedy sme boli pri­pra­vený spus­tiť prvú ver­ziu.

Čo posky­tuje apli­ká­cia pou­ží­va­te­ľom? Čo je zákla­dom?

Appka je pre ľudí, ktorí každé ráno stoja pred skri­ňou s veľ­kým otáz­ni­kom v hlave. Pre tých čo ráno z okna sle­dujú ľudí na ulici ako sú oble­čení. Zákla­dom je algo­rit­mus spá­ja­júci aktu­álne mete­oro­lo­gické infor­má­cie ako sila vetra, množ­stvo zrá­žok a tep­lota s modelmi oble­če­nia, zohľad­ňu­júc tvoju cit­li­vosť na teplo alebo chlad.

Aké dopl­n­kové fun­kcie posky­tuje apli­ká­cia pou­ží­va­te­ľom?

Tí nároč­nejší si vedia zobra­ziť aj doda­točné info, ktoré im môže pri roz­ho­do­vaní pomôcť, ako napr. kedy zapadne slnko, rých­losť vetra, a aj tlak vzdu­chu pre tých, čo sa čudujú prečo ich lámu kolená :-)

Wearty ponúka kom­pletné out­fity do aktu­ál­neho poča­sia. Ako ste vytvá­rali návrhy oble­če­nia v apli­ká­cii? Zobra­zo­vané návrhy ste tvo­rili samos­tatne alebo ste s nie­kým spo­lu­pra­co­vali, radili sa?

Všetky out­fity sme vybe­rali samy. Pre­šli sme stovky out­fi­tov aby sme vybrali tie, ktoré tam vidíš. Out­fity sa ale budú stále meniť a dopĺňať, takže je na čo sa tešiť.

Keď ráno so zale­pe­nými očami nedo­ká­žeš na mete­os­ta­nici polo­že­nej na okne odlí­šiť von­kaj­šiu od vnú­tor­nej tep­loty, Wearty ti to ukáže po lopate.“ Marek Miku­lik, Wearty.

Wearty pra­cuje s aktu­ál­nou tep­lo­tou vonku alebo s pred­po­ve­ďou na celý deň? Lebo ráno je naprí­klad zima a apli­ká­cia ma oble­čie teplo, ale cez deň sa oteplí a ja sa uva­rím. Rieši toto neja­kým spô­so­bom apli­ká­cia?

Pra­cu­jeme s aktu­ál­nymi hod­no­tami. Nepoš­leme ťa predsa von v tričku keď je tam teraz 18 stup­ňov aj keď na obed možno bude 28, avšak v pri­pra­vo­va­nej ver­zii pri­budne aj zobra­zo­va­nie návrhov oble­če­nia na základe pred­po­vede na celý deň.

Mne sa veľmi páči mož­nosť nasta­ve­nia sen­zi­ti­vity na tep­lotu. Čo je podľa Teba naj­su­per­skej­šie na Wearty? 

Nasta­ve­nie sen­zi­ti­vity je fakt super. Ja by som naj­rad­šej cho­dil stále v tričku kým Maťo sa bez mikiny ani nehne :-) Zau­jí­mavý je tiež algo­rit­mus na pozadí, ktorý v prí­pade výpadku dát fall­backne na iný dátový zdroj, ale to nie je nič čo by si mal bežný uží­va­teľ všimnúť…a dúfame, že ani nevšimne.

Pre aké zaria­de­nia je Wearty dostupná?

Zatiaľ je Wearty dostupná pre Android zaria­de­nia s mini­mál­nou ver­ziou Android 4.0.0. V budúc­nosti plá­nu­jeme roz­ší­re­nie Wearty aj na ďal­šie plat­formy.

Môžem Wearty využí­vať kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek na svete? 

Samoz­rejme, údaje o počasí máme od glo­bál­neho posky­to­va­teľa, čiže kde­koľ­vek na svete si, dosta­neš loka­li­zo­vané odpo­rú­ča­nie.

Ako môžem Wearty zís­kať?

Wearty je možné stiah­nuť z našej stránky www.wearty.com prí­padne priamo z Google Play Store.

Aké plány máte do budúc­nosti?

Asi naj­dô­le­ži­tej­šie je imple­men­tá­cia dru­hej nos­nej fun­kcie a to mož­nosť jed­no­du­cho si zobra­zený out­fit kúpiť. Toto bude pecka najmä pre dámy, ktoré okrem toho, že neve­dia čo na seba, ani nikdy v skrini nič vhodné nemajú ;-) Tak­tiež pri­pra­vu­jeme roz­ší­re­nie o fun­kcie ako napr. návrhy oble­če­nia na základe den­nej pred­po­vede, pred­po­veď poča­sia na viac dní, mož­nosť pri­dá­va­nia rôz­nych loka­lít a ďal­šie.

Mare­kovi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa vhodne oble­če­ných pou­ží­va­te­ľov Wearty!

Pridať komentár (0)