Nevieš sa posu­núť z miesta? Začni bývať sám!

Michal Ochránek / 14. apríla 2016 / Tools a produktivita

Bývaš u rodi­čov a máš pocit, že potre­bu­ješ zmenu? U mňa bola prvým impul­zom vzdia­le­nosť mojej pria­teľky. Dočasne sme začali bývať u mojich rodi­čov a adop­to­vali sme si psa. Potom sme museli konať. Psov už máme dvoch a žijeme viac ako rok a pol sami. S rodičmi mám super vzťah, ale vôbec neľu­tu­jem, že som sa z časti vzdal pohod­lia, uby­to­va­nia a stravy zadarmo. Z môjho pohľadu pre­vy­šujú výhody. 

Pre tých, ktorí zva­žujú tento krok som zhr­nul naj­čas­tej­šie výhody a nevý­hody „osa­mos­tat­ne­nia sa.“

Tak čo som sa naučil, nenau­čil alebo naučím?

Nuda? Obdo­bie keď som býval u rodi­čov som mával často chvíle nudy. Neve­no­val som sa veciam, kto­rým som sa veno­vať chcel. Dnes už toto slovo vlastne nepo­znám. Stále sa niečo deje. Keď žiješ sám musíš rásť rých­lej­šie. Nemám čas nudiť sa keď viem, že budeme musieť zapla­tiť nájom. A tiež, keď mi za chrb­tom kňučí pes pozvánku na pre­chádzku. :-)

psi domaci

Nudu už nepo­známe, foto: autor

Domáce povin­nosti

Tiež ti doma pri­po­mí­najú, aby si robil to a tamto? Teraz keď nech­cem upra­to­vať tak to nechám tak. Spra­vím poria­dok zaj­tra. Neviem či tiež poznáš, keď večer príde otec s tým, aby si išiel spať, pre­tože ráno vstá­vaš do práce. Toto sa už nedeje a mys­lím, že som sa vďaka tomu sám naučil cho­diť spá­vať skôr a režim môjho dňa sa zlep­šil.

Strava

Budeš jesť to, čo je nava­rené, alebo čo si náj­deš v chlad­ničke. Toto malo výhody aj nevý­hody. Nemu­sel som nič naku­po­vať. Zásoby boli doma veľké, ale vždy som nemo­hol zjesť to čo som chcel. Aspoň nie bez čas­tých komen­tá­rov. Tu si kupu­jeme čo chceme, zjeme čo a kedy chceme. Radi­kálne som obme­dzil spot­rebu mäsa a to sa mi poda­rilo až po osa­mos­tat­není sa. Tiež trvalo dlh­šie kým to rodina pri­jala, tu u nás to nemalo komu pre­ká­žať.

Chceš pod­ni­kať keď nemáš istotu?

Takéto a podobné otázky som dostá­val u rodi­čov často. Živ­nosť sa mi poda­rilo zalo­žiť až po odchode z domu. Lebo som musel. Keby len pre­mýš­ľam a čakám tak nemám ani psov a ani pria­teľku. A to sú bytosti, ktoré mi robia v živote obrov­skú radosť. Bola by škoda sa o to pri­pra­viť, že?

V rodine sme si navzá­jom vzác­nejší

Teraz sa rodi­čia tešia na moju náv­števu. Doká­žeme sa objať, tešíme sa z prí­tom­nosti jeden dru­hého. Pre­stali sme sa brať ako samoz­rej­mosť.

Kopí­ro­va­nie zvy­kov

Keď som bol doma pri­sti­hol som sa, že kopí­ru­jem zvyky mojich rodi­čov. Boli to aj názory, či nákupné sprá­va­nie. Takto udu­pá­vaš svoju osob­nosť. Začal som nachá­dzať seba až po pol roku býva­nia mimo nich. Ešte stále nejaké zvyky zostali, ale na to je život, aby si na sebe pra­co­val.

clanok foto

foto: autor

Samoz­rejme, ak bývaš sám nemá to len výhody. Jed­nou z nich je zod­po­ved­nosť. Za uro­bené roz­hod­nu­tia, pla­te­nie nájmu a iné veci. Po nasťa­ho­vaní nie je prí­jemné, keď zis­tíš, že po zapla­tení nájmu ti zostáva pár euro na život. Toto sú ale situ­ácie, ktoré ti v živote viac dajú ako zoberú. Za tú slo­bodu to stojí.

Ak stále visíš rodi­čom na krku a chceš sa posu­núť ďalej vezmi život do vlast­ných rúk a začni bývať sám. Každý mladý člo­vek by to mal skú­siť. Sústre­diť sa na veci, ktoré sú dôle­žité. Vtedy sa stá­vaš osob­nos­ťou. Keď vypad­neš z domu a začneš žiť svoj život, ale neza­bud­neš na ľudí, ktorí ťa vycho­vali, pod­po­rujú ťa a majú ťa radi. 

Pridať komentár (0)