Nevy­hnut­né ingre­dien­cie pre úspech Star­tup-u

Ľudovít Nastišin / 5. marca 2015 / Business

Ešte pred tým, ako som začal pod­ni­kať som vedel, že prá­ca pre nie­ko­ho iné­ho nie je pre mňa. Mali ste aj vy nie­ke­dy taký­to pocit?

Samoz­rej­me, že ste mali.

Viac ako čokoľ­vek iné som chcel slo­bo­du v tom, ako si zaria­diť svoj pra­cov­ný život. Nech­cel som, aby mi to dik­to­val neja­ký „šéf“. 

Či už ste pod­ni­ka­te­ľom ale­bo sa o to ešte len sna­ží­te, nič by vám nema­lo zabrá­niť v tom aby ste nasle­do­va­li svo­ju víziu. Kým som pri­šiel s tou mojou vízi­ou, zabra­lo to naozaj veľa času – inšpi­ro­vať 100 mili­ó­nov ľudí, aby v živo­te robi­li to, čo naozaj milu­jú.

Ani Rím nepo­sta­vi­li za deň. Pra­cuj­te na tom kaž­dý deň „one thing at a time“ a vaše úsi­lie sa začne čosko­ro vyplá­cať. Ak ste len na začiat­ku svo­jej ces­ty vlast­né­ho biz­ni­su, bez ohľa­du na váš vek, toto sú prvé veci, na kto­ré by ste mali mys­lieť:

Maj­te vášeň pre to, čo robí­te.

Vždy je naj­lep­šie nasle­do­vať to, čo vás robí šťast­ný­mi. Je jas­né, že si na svo­je živo­by­tie neza­ro­bí­te hra­ním na uku­le­le, aj keď to zbož­ňu­je­te. Ale to, do čoho bude­te inves­to­vať váš čas a vaše zdro­je, by vás malo abso­lút­ne zau­jí­mať a mali by ste sa pre to nad­c­hnúť.

Raz som videl video Jima Can­to­rea, mete­oro­ló­ga, kto­rý vysie­lal repor­táž zo samé­ho stre­du nedáv­nej sne­ho­vej búr­ky. Bol pokry­tý sne­hom od hla­vy až po päty a na oku­lia­roch mal nám­ra­zu. V stre­de jeho repor­tá­že sa obja­vil zried­ka­vý úkaz nazý­va­ný „thun­ders­now“. Jeho reak­cia na ten­to úkaz hovo­rí za všet­ko. Nie­koľ­ko krát sa to opa­ku­je a jeho nad­še­nie je stá­le viac chyt­ľa­vé. Pri sle­do­va­ní jeho váš­ni­vej reak­cie je ťaž­ké nene­chať sa vtiah­nuť do jeho sve­ta.

If you don’t love it, don’t do it.

Maj­te jas­no v tom, čo je vaším cie­ľom a maj­te plán.

Tu sa nie­kto­rí ľudia zasek­nú, pre­to­že sa necí­tia byť kva­li­fi­ko­va­ní na vytvo­re­nie také­ho­to plá­nu. Nemu­sí to byť per­fekt­né, sta­čí jed­no­du­chý plán. Naj­dô­le­ži­tej­šie je dostať to na papier a ria­diť sa ním ruka v ruke s myš­lien­kou na vaše cie­le.

Akú služ­bu bude­te ponú­kať? Aký prob­lém bude­te rie­šiť? Ak je vaším biz­ni­som peká­reň, vaším cie­ľom môže byť aj pre­daj vyso­ko kva­lit­né­ho ume­lec­ky spra­co­va­né­ho peči­va, kto­ré pote­ší jed­not­liv­cov aj celú komu­ni­tu.

V prvom rade buď­te pre­daj­ca.

Mno­ho ľudí sa zame­ria na budo­va­nie znač­ky a dola­ďo­va­nie vecí do per­fekt­né­ho sta­vu ešte pred spus­te­ním. Ja tvr­dím: “najprv váš pro­dukt pre­daj­te, začni­te gene­ro­vať zisk a až potom ho buduj­te k doko­na­los­ti v kaž­dom sme­re.”

Maj­te na pamä­ti aby ste neča­ka­li na to, kým to bude per­fekt­né, lebo sa toho nemu­sí­te doč­kať. S on-line mož­nos­ťa­mi ako sú cro­wd­fun­din­go­vé kam­pa­ne, webi­ná­re a iné môže­te začať pre­dá­vať a gene­ro­vať neja­ký zisk ihneď, popo­že­nie­te tak svo­je pod­ni­ka­nie vpred.

Buduj­te znač­ku.

Keď už váš biz­nis pre­šiel od myš­lien­ky a vývo­ja k reál­ne­mu fun­go­va­niu, začni­te mys­lieť na budo­va­nie znač­ky, pre­to­že to sa neude­je cez noc. Hneď ako začne­te ponú­kať svoj pro­dukt ale­bo služ­bu, bude­te mať lep­šiu pred­sta­vu o tom, ako bude váš biz­nis vyze­rať, čím sa sta­ne. Spät­ná väz­ba, kto­rú dosta­ne­te vám povie, čím sa líši­te od ostat­ných, kto­rí robia podob­né veci.

Bude­te mať lep­šiu pred­sta­vu o tom, kto je váš ide­ál­ny zákaz­ník. To bude mať dopad na budo­va­nie znač­ky, rov­na­ko aj vaše nové skú­se­nos­ti s prá­cou na tom, čo milu­je­te.

Počas budo­va­nia váš­ho biz­ni­su sa naučí­te množ­stvo cen­ných lek­cií. Buď­te auten­tic­kí, maj­te integ­ri­tu a rátaj­te s tým, že bude­te robiť aj chy­by. Pouč­te sa z nich. Nie cieľ ale ces­ta je dôle­ži­tá.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)