Nevy­hnutné ingre­dien­cie pre úspech Star­tup-u

Ľudovít Nastišin / 5. marca 2015 / Business

Ešte pred tým, ako som začal pod­ni­kať som vedel, že práca pre nie­koho iného nie je pre mňa. Mali ste aj vy nie­kedy takýto pocit?

Samoz­rejme, že ste mali.

Viac ako čokoľ­vek iné som chcel slo­bodu v tom, ako si zaria­diť svoj pra­covný život. Nech­cel som, aby mi to dik­to­val nejaký „šéf“. 

Či už ste pod­ni­ka­te­ľom alebo sa o to ešte len sna­žíte, nič by vám nemalo zabrá­niť v tom aby ste nasle­do­vali svoju víziu. Kým som pri­šiel s tou mojou víziou, zabralo to naozaj veľa času – inšpi­ro­vať 100 mili­ó­nov ľudí, aby v živote robili to, čo naozaj milujú.

Ani Rím nepo­sta­vili za deň. Pra­cujte na tom každý deň „one thing at a time“ a vaše úsi­lie sa začne čoskoro vyplá­cať. Ak ste len na začiatku svo­jej cesty vlast­ného biz­nisu, bez ohľadu na váš vek, toto sú prvé veci, na ktoré by ste mali mys­lieť:

Majte vášeň pre to, čo robíte.

Vždy je naj­lep­šie nasle­do­vať to, čo vás robí šťast­nými. Je jasné, že si na svoje živo­by­tie neza­ro­bíte hra­ním na uku­lele, aj keď to zbož­ňu­jete. Ale to, do čoho budete inves­to­vať váš čas a vaše zdroje, by vás malo abso­lútne zau­jí­mať a mali by ste sa pre to nad­c­hnúť.

Raz som videl video Jima Can­to­rea, mete­oro­lóga, ktorý vysie­lal repor­táž zo samého stredu nedáv­nej sne­ho­vej búrky. Bol pokrytý sne­hom od hlavy až po päty a na oku­lia­roch mal nám­razu. V strede jeho repor­táže sa obja­vil zried­kavý úkaz nazý­vaný „thun­ders­now“. Jeho reak­cia na tento úkaz hovorí za všetko. Nie­koľko krát sa to opa­kuje a jeho nad­še­nie je stále viac chyt­ľavé. Pri sle­do­vaní jeho váš­ni­vej reak­cie je ťažké nene­chať sa vtiah­nuť do jeho sveta.

If you don’t love it, don’t do it.

Majte jasno v tom, čo je vaším cie­ľom a majte plán.

Tu sa nie­ktorí ľudia zaseknú, pre­tože sa necí­tia byť kva­li­fi­ko­vaní na vytvo­re­nie také­hoto plánu. Nemusí to byť per­fektné, stačí jed­no­du­chý plán. Naj­dô­le­ži­tej­šie je dostať to na papier a ria­diť sa ním ruka v ruke s myš­lien­kou na vaše ciele.

Akú službu budete ponú­kať? Aký prob­lém budete rie­šiť? Ak je vaším biz­ni­som peká­reň, vaším cie­ľom môže byť aj pre­daj vysoko kva­lit­ného ume­lecky spra­co­va­ného pečiva, ktoré poteší jed­not­liv­cov aj celú komu­nitu.

V prvom rade buďte pre­dajca.

Mnoho ľudí sa zame­ria na budo­va­nie značky a dola­ďo­va­nie vecí do per­fekt­ného stavu ešte pred spus­te­ním. Ja tvr­dím: “najprv váš pro­dukt pre­dajte, začnite gene­ro­vať zisk a až potom ho budujte k doko­na­losti v kaž­dom smere.”

Majte na pamäti aby ste neča­kali na to, kým to bude per­fektné, lebo sa toho nemu­síte doč­kať. S on-line mož­nos­ťami ako sú cro­wd­fun­din­gové kam­pane, webi­náre a iné môžete začať pre­dá­vať a gene­ro­vať nejaký zisk ihneď, popo­že­niete tak svoje pod­ni­ka­nie vpred.

Budujte značku.

Keď už váš biz­nis pre­šiel od myš­lienky a vývoja k reál­nemu fun­go­va­niu, začnite mys­lieť na budo­va­nie značky, pre­tože to sa neudeje cez noc. Hneď ako začnete ponú­kať svoj pro­dukt alebo službu, budete mať lep­šiu pred­stavu o tom, ako bude váš biz­nis vyze­rať, čím sa stane. Spätná väzba, ktorú dosta­nete vám povie, čím sa líšite od ostat­ných, ktorí robia podobné veci.

Budete mať lep­šiu pred­stavu o tom, kto je váš ide­álny zákaz­ník. To bude mať dopad na budo­va­nie značky, rov­nako aj vaše nové skú­se­nosti s prá­cou na tom, čo milu­jete.

Počas budo­va­nia vášho biz­nisu sa naučíte množ­stvo cen­ných lek­cií. Buďte auten­tickí, majte integ­ritu a rátajte s tým, že budete robiť aj chyby. Poučte sa z nich. Nie cieľ ale cesta je dôle­žitá.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)