NEWS: Neulogy Ven­tu­res ohlá­silo inves­tí­ciu do 3D mode­lo­va­nia

Lukáš Gašparík jr. / 9. februára 2015 / Startupy

Dnes ráno ohlá­silo Neulogy Ven­tu­res na face­bo­oku ďal­šiu inves­tí­ciu. Tento krát sa jedná o inves­tí­ciu do star­tupu Vec­tary.

Vec­tary je star­tup, ktorý sa zaoberá vývo­jom online nástroja pre 3D mode­lo­va­nie. Jeho cie­ľom je umož­niť kaž­dému prí­stup k 3D mode­lo­va­niu. Výška inves­tí­cie zatiaľ nie je známa.

Viac infor­má­cií pri­ne­sieme v najb­liž­ších dňoch.

zdroj: fb neulogy

Pridať komentár (0)