NEWS: Neulo­gy Ven­tu­res ohlá­si­lo inves­tí­ciu do 3D mode­lo­va­nia

Lukáš Gašparík jr. / 9. februára 2015 / Lifehacking

Dnes ráno ohlá­si­lo Neulo­gy Ven­tu­res na face­bo­oku ďal­šiu inves­tí­ciu. Ten­to krát sa jed­ná o inves­tí­ciu do star­tu­pu Vec­ta­ry.

Vec­ta­ry je star­tup, kto­rý sa zaobe­rá vývo­jom onli­ne nástro­ja pre 3D mode­lo­va­nie. Jeho cie­ľom je umož­niť kaž­dé­mu prí­stup k 3D mode­lo­va­niu. Výš­ka inves­tí­cie zatiaľ nie je zná­ma.

Viac infor­má­cií pri­ne­sie­me v najb­liž­ších dňoch.

zdroj: fb neulo­gy

Pridať komentár (0)