NEWS: Praž­ská Way­ra kon­čí!

Simona Babicová / 6. februára 2015 / Startupy

Dnes sme sa dozve­de­li sprá­vu, že praž­ská Way­ra po tak­mer dvoch rokoch kon­čí. Počas svo­jej exis­ten­cie pre­šlo jej ruka­mi aj nie­koľ­ko slo­ven­ských star­tu­pov.

Jed­ným z hlav­ných dôvo­dov pre­čo praž­ská Way­ra kon­čí by mal byť pre­daj mobil­né­ho ope­rá­to­ra O2 do rúk PPF, s čím súvi­sí aj násled­né radi­kál­ne obme­dze­nie prí­to­ku peňa­zí do praž­skej Way­ri, keď­že prá­ve tá bola pro­jek­tom O2.

Koniec praž­skej Way­ri sa pria­mo dot­kne aj nie­kto­rých slo­ven­ských star­tu­pov, kto­ré sú momen­tál­ne jej súčas­ťou. Kon­krét­ne ide o Staf­fi­no, Order­lord a Lin­gout.

Akce­le­rá­tor si star­tu­py vedel vybe­rať. V prvom kole ich pod­po­ro­val osem, medzi nimi aj slo­ven­ské Data­mo­li­no.Stal sa prvým, kto­rý obdŕ­žal inves­tí­ciu od Way­ry a dostal sa naprí­klad aj do Techc­runch. Momen­tál­ne sa pre­zen­tu­je na lon­dýn­skej tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cií Xero­con.

Do dru­hé­ho a záro­veň posled­né­ho kola si vybra­la ďal­ších 8 star­tu­pov. Pat­ria tam tie najús­peš­nej­šie ako upTa­xi či Mapi­nout. Cie­ľom pro­jek­tu bolo stať sa cen­trom pre oko­li­té zemi. A tak nie je divu, že medzi posled­né v dru­hom kole pat­rí naprí­klad poľ­sky Tele­me­di či už spo­mí­na­né slo­ven­ské Staf­fi­no.

Počas tak­mer svo­jej dvoj­roč­nej exis­ten­cie praž­ská Way­ri pus­ti­la via­ce­ro úspeš­ných star­tu­pov. Kon­krét­ne ide o 17 star­tu­pov, kto­ré vybra­li z pome­dzi 275 uchá­dza­čov, kto­rí chcel byť súčas­ťou praž­skej Way­ri. Way­ra počas tých­to dvoch rokov inves­to­va­la do svo­jich star­tu­pov viac ako 420.000 euro, čo roz­hod­ne nie je malá čias­t­ka.

Mys­lím, že by sme mali poďa­ko­vať praž­skej Way­re za prí­nos pre jed­not­li­vé sta­ru­py, medzi kto­rý­mi nechý­ba­li ani tie naše slo­ven­ské :)

zdroj: Way­ra

Pridať komentár (0)