NEWS: Praž­ská Wayra končí!

Simona Babicová / 6. februára 2015 / Startupy

Dnes sme sa dozve­deli správu, že praž­ská Wayra po tak­mer dvoch rokoch končí. Počas svo­jej exis­ten­cie pre­šlo jej rukami aj nie­koľko slo­ven­ských star­tu­pov.

Jed­ným z hlav­ných dôvo­dov prečo praž­ská Wayra končí by mal byť pre­daj mobil­ného ope­rá­tora O2 do rúk PPF, s čím súvisí aj následné radi­kálne obme­dze­nie prí­toku peňazí do praž­skej Wayri, keďže práve tá bola pro­jek­tom O2.

Koniec praž­skej Wayri sa priamo dot­kne aj nie­kto­rých slo­ven­ských star­tu­pov, ktoré sú momen­tálne jej súčas­ťou. Kon­krétne ide o Staf­fino, Order­lord a Lin­gout.

Akce­le­rá­tor si star­tupy vedel vybe­rať. V prvom kole ich pod­po­ro­val osem, medzi nimi aj slo­ven­ské Data­mo­lino.Stal sa prvým, ktorý obdŕ­žal inves­tí­ciu od Wayry a dostal sa naprí­klad aj do Techc­runch. Momen­tálne sa pre­zen­tuje na lon­dýn­skej tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cií Xero­con.

Do dru­hého a záro­veň posled­ného kola si vybrala ďal­ších 8 star­tu­pov. Pat­ria tam tie najús­peš­nej­šie ako upTaxi či Mapi­nout. Cie­ľom pro­jektu bolo stať sa cen­trom pre oko­lité zemi. A tak nie je divu, že medzi posledné v dru­hom kole patrí naprí­klad poľ­sky Tele­medi či už spo­mí­nané slo­ven­ské Staf­fino.

Počas tak­mer svo­jej dvoj­roč­nej exis­ten­cie praž­ská Wayri pus­tila via­cero úspeš­ných star­tu­pov. Kon­krétne ide o 17 star­tu­pov, ktoré vybrali z pome­dzi 275 uchá­dza­čov, ktorí chcel byť súčas­ťou praž­skej Wayri. Wayra počas týchto dvoch rokov inves­to­vala do svo­jich star­tu­pov viac ako 420.000 euro, čo roz­hodne nie je malá čias­tka.

Mys­lím, že by sme mali poďa­ko­vať praž­skej Wayre za prí­nos pre jed­not­livé sta­rupy, medzi kto­rými nechý­bali ani tie naše slo­ven­ské :)

zdroj: Wayra

Pridať komentár (0)