Neza­sta­vi­teľný Slack zvý­šil svoju valu­áciu už na $2.8MLD

Tomáš Kahn / 17. apríl 2015 / Tools a produktivita

Po tom, ako známy bol star­tup #Slack zo San Fran­cisca hack­nutý, sa dostáva opäť do pove­do­mia. Tento krát je to však v lep­šom svetle, pre­tože sa mu poda­rilo zís­kať ďal­šiu inves­tí­ciu.

Slack, kto­rého popu­la­rita ras­tie z jed­ného dňa na druhý sa môže pochvá­liť ďal­šou inves­tí­ciou. Tento krát ide o inves­tí­ciu vo výške $160M, čím sa jeho cel­ková valu­ácia zvý­šila už na $2.8 miliardy. Pre tých, ktorí neve­dia čo Slack vlastne zabez­pe­čuje, tak ide o komu­ni­kačnú plat­formu v rámci tímu. Slack, kto­rého hlav­nou kon­ku­ren­ciou sú podobné nástroje, ako naprí­klad Atlassian’s Hip­Chat, Microsoft’s Yam­mer či Convo sa týmto kro­kom snaží dostať do pop­re­dia a zís­kať si tak ešte viac aktív­nych pou­ží­va­te­ľov.

Po tom, ako bol pred nedáv­nom Slack hack­nutý, zna­mená táto inves­tí­cia opä­tovné pre­bu­de­nia dôvery v Slack. Keďže sa po tomto inci­dente začali pou­ží­va­te­lia obá­vať o svoje dáta. Slack však vylep­šil a posu­nul svoju bez­peč­nosť a ochranu dát na vyš­šiu úro­veň a všetko by malo byť už v poriadku. Týmto kro­kom si zís­kal aj dôveru ďal­ších inves­to­rov, o čom sved­čia aj posledné správy. Naj­nov­šími inves­tormi Slack-u sa tak stali Digi­tal Sky Tech­no­lo­gies, Hori­zons Ven­tu­res, Index Ven­tu­res, Ins­ti­tu­ti­onal Ven­ture Par­tners a Spark Capi­tal Gro­wth. K dneš­nému dňu tak Slac narai­so­val už cel­kovo $340 mili­ó­nov.

Podľa ofi­ciál­nych šta­tis­tík spo­loč­ností má Slack už viac ako 750.000 aktív­nych pou­ží­va­te­ľov denne, z toho viac ako 200.000 je aj pla­tia­cich. Od začiatku roka sa počet pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov Slack-u viac ako zdvoj­ná­so­bil a aj toto je prav­de­po­dobne dôvod, prečo sa inves­tori roz­hodli ísť do tohto dealu. Medzi naj­zvuč­nej­ších pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov Slack-u pat­ria naprí­klad giganti ako Adobe, Buzz­Feed, Live Nation, the New York Times či Pay­Pal. Komu­ni­kačná apli­ká­cia Slack sa po prvý krát obja­vila na trhu už vo feb­ru­ári 2009, avšak odvtedy pre­šla už via­ce­rými výraz­nej­šími zme­nami.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)