Nezmy­selná pokuta, vydie­ra­nie a boj so štá­tom

Ján Cifra, Websupport.sk / 21. septembra 2016 / Business

Pred­stavte si, že ste maji­te­ľom obrov­ského hotela. Denne sa v ňom vys­trie­dajú tisícky hostí. Jed­ného krás­neho dňa sa v hoteli stane vražda. Spustí sa vyšet­ro­va­nie. Čo však čert nech­cel, vyšet­ro­va­te­lia neve­dia vraha nájsť. Za túto ohavnú vec však musí byť nie­kto potres­taný. Roz­hodnú sa preto potres­tať maji­teľa hotela. Smiešne, však?

Regis­trá­tor vs. maji­teľ domény

Nas­päť do rea­lity. Web­Sup­port je hos­tin­gová firma a regis­trá­tor domén. Naši zákaz­níci majú u nás zare­gis­tro­vané tisícky domén. Medzi inými aj evysledky.sk, tiket.sk, flashscore.sk, alebo a sktipy.sk. Ak klik­nete na nie­ktorú z týchto domén, pre­hlia­dač vám zobrazí weby umiest­nené na zahra­nič­ných ser­ve­roch, ktorépro­pa­gujú hazardné hry. A na Slo­ven­sku je pro­pa­go­va­nie hazard­ných hier bez licen­cie zaká­zané, s čím abso­lútne súhla­síme a je to tak správne.

Z toho dôvodu sa začalo v tejto veci vyšet­ro­va­nie v réžii Daňo­vého Úradu a Finanč­nej správy. Bez prob­lé­mov sme spo­lu­pra­co­vali a na žia­dosť úrad­ní­kov sme poskytli všetky dôle­žité infor­má­cie o maji­te­ľoch domén, ktorí za ne zod­po­ve­dajú. Ostatne, robíme to tak vždy a s ocho­tou.

Po krát­kom čase sa však úrad­níci roz­hodli, že s maji­te­ľom domén komu­ni­ko­vať nechcú. A už vôbec nie, ak je celý obsah v zahra­ničí. Logika nepustí – domény sa predsa regis­tro­vali cez nás, cez Web­Sup­port. Skrátka si pove­dali, že si to celé uľah­čia a pokutu pošlú prvému, kto je na dosah. Roz­hodli sa potres­tať nás, regis­trá­tora domén. Vôbec ich nezau­jí­mala zmluva, podľa kto­rej za domény a obsah zod­po­vedá kli­ent.

Celé je to na hlavu posta­vené! Štát taký­mito poku­tami reálne ohro­zuje funkčné a poc­tivé firmy, ktoré môžu reálne skra­cho­vať.

Zástup­co­via Daňo­vého úradu a Finanč­ného ria­di­teľ­stva nám počas vyko­ná­va­nia kon­troly dokonca pove­dali neuve­ri­teľnú vetu, z kto­rej sa ešte teraz spa­mä­tá­vame: “My vieme, že vy (Web­Sup­port) na tie domény nev­kla­dáte žiadny obsah”, žiaľ …

Absurdná pokuta 80 000 €

Celý pro­ces začal ešte v roku 2014, odkedy sme mesiace opa­ko­vane dokla­do­vali a vysvet­ľo­vali, kto je maji­te­ľom domény a kto sme my. Napriek tomu nás vo feb­ru­ári 2016 Daňový úrad upo­ve­do­mil o začatí správ­neho kona­nia. Následne sa veci začali hýbať pomerne rýchlo. V apríli 2016 Daňový úrad roz­ho­dol o ude­lení san­kcie za pro­pa­gá­ciu hazard­ných hier. Vin­ní­kom sme teda podľa štátu my a adek­vátna pokuta za 4 domény je 80 000€!!! Za rov­nakú absurd­nosť pri 2 domé­nach dostali pokuty aj ďalší 2 regis­trá­tori (obaja po 20 000€).

Argu­menty a odvo­la­nie

Samoz­rejme, že sme sa odvo­lali. Nebol prob­lém spí­sať logické a pod­lo­žené argu­menty. Verili sme, že absurd­nosť tejto situ­ácie doká­žeme logicky vysvet­liť. Boli sme si tak­mer istí, že zví­ťazí zdravý rozum nad maši­né­riou moci. Tu sú 3 naj­sil­nej­šie argu­menty:

  • Zod­po­ved­nosť, kam sme­ruje doména, je vylo­žene na ple­ciach kli­enta, pod­lo­žená vše­obec­nými obchod­nými pod­mien­kami, s kto­rými súhlasí pri nákupe. Rov­nako, ako my súhla­síme s pod­mien­kami národ­ného regis­trá­tora .sk domény (SK-NIC)
  • Nie je tech­nicky možné, aby regis­trá­tor kon­tro­lo­val každú jednu doménu, kam sme­ruje a aký obsah zobra­zuje. O to viac každý deň, keďže kli­ent si sme­ro­va­nie môže kedy­koľ­vek zme­niť.
  • Samotná regis­trá­cia a vlast­níc­tvo domény nijako zákon o hazard­ných hrách nepo­ru­šuje s nepro­pa­guje. Domény mali navyše obsah sme­ro­vaný na obsah umiest­není v zahra­ničí.

Čereš­nička na torte – VYDIE­RA­NIE

V prie­behu tejto kauzy sme sa dokonca dozve­deli o ďal­šej per­ličke v tomto prí­pade. Pred ude­le­ním pokút sa obom regis­trá­to­rom ozval istý Tomáš Kolík, ktorý žia­dal 5 000€ za infor­má­ciu, ktorá pomôže vyhnúť sa san­kcii. Regis­trá­tor nevá­hal a podal trestné ozná­me­nie za pokus o vydie­ra­nie. Skúste hádať, ako to dopadlo.

Okresná pro­ku­ra­túra roz­hodla, že sku­tok sa nestal. Email od pána Kolíka bol vraj len zle nafor­mu­lo­va­nou obchod­nou ponu­kou. Neuve­ri­teľné! Smiešne, ama­tér­ske a trápne.

Ideme sa súdiť so štá­tom

Nie sme žiadni anar­chisti a štátu odvá­dzame poc­tivo každú povin­nosť na cent presne. Máme to tu naozaj radi, pod­ni­káme tu, pla­tíme dane, odvody, zamest­ná­vame ľudí a ďal­ším tisíc­kam pomá­hame pod­ni­kať. Pova­žu­jeme však za dôle­žité o takýchto prí­pa­doch hovo­riť nahlas, aby mal sys­tém šancu sa opra­viť.

Nech­ceme sklo­niť hlavu, keď vieme, že sme v práve. Nech­ceme, aby ste ju sklá­ňali ani VY ostatní, ktorí vo svo­jich oblas­tiach zaží­vate podobné veci. Ak vás náš prí­pad posmelí, bude mať tento boj zmy­sel. My sa nevzdá­vame a ideme sa súdiť so štá­tom.

Nebez­pečný pre­ce­dens

V tomto momente musíme bohu­žiaľ pokutu zapla­tiť. Vyzerá to však ako nepri­jemný pre­ce­dens, keďže štát si takto podľa vlast­nej vôle násilne vyberá pokuty. Tento vývoj zna­mená, že pos­ti­hnutí môžu byť kedy­koľ­vek aj ďalší regis­trá­tori. A nie­len tí.

Pre úpl­nosť pri­kla­dáme aj dôle­žité doku­menty:

DÚ – Roz­hod­nu­tie
Odvo­la­nie
Potvr­de­nie pokuty

Člá­nok bol pôvodne uve­rej­nený na blogu Websupport.sk

Pridať komentár (0)