Nezmy­sel­ná poku­ta, vydie­ra­nie a boj so štá­tom

Ján Cifra, Websupport.sk / 21. septembra 2016 / Business

Pred­stav­te si, že ste maji­te­ľom obrov­ské­ho hote­la. Den­ne sa v ňom vys­trie­da­jú tisíc­ky hos­tí. Jed­né­ho krás­ne­ho dňa sa v hote­li sta­ne vraž­da. Spus­tí sa vyšet­ro­va­nie. Čo však čert nech­cel, vyšet­ro­va­te­lia neve­dia vra­ha nájsť. Za túto ohav­nú vec však musí byť nie­kto potres­ta­ný. Roz­hod­nú sa pre­to potres­tať maji­te­ľa hote­la. Smieš­ne, však?

Regis­trá­tor vs. maji­teľ domé­ny

Nas­päť do rea­li­ty. Web­Sup­port je hos­tin­go­vá fir­ma a regis­trá­tor domén. Naši zákaz­ní­ci majú u nás zare­gis­tro­va­né tisíc­ky domén. Medzi iný­mi aj evysledky.sk, tiket.sk, flashscore.sk, ale­bo a sktipy.sk. Ak klik­ne­te na nie­kto­rú z tých­to domén, pre­hlia­dač vám zobra­zí weby umiest­ne­né na zahra­nič­ných ser­ve­roch, kto­répro­pa­gu­jú hazard­né hry. A na Slo­ven­sku je pro­pa­go­va­nie hazard­ných hier bez licen­cie zaká­za­né, s čím abso­lút­ne súhla­sí­me a je to tak správ­ne.

Z toho dôvo­du sa zača­lo v tej­to veci vyšet­ro­va­nie v réžii Daňo­vé­ho Úra­du a Finanč­nej sprá­vy. Bez prob­lé­mov sme spo­lu­pra­co­va­li a na žia­dosť úrad­ní­kov sme poskyt­li všet­ky dôle­ži­té infor­má­cie o maji­te­ľoch domén, kto­rí za ne zod­po­ve­da­jú. Ostat­ne, robí­me to tak vždy a s ocho­tou.

Po krát­kom čase sa však úrad­ní­ci roz­hod­li, že s maji­te­ľom domén komu­ni­ko­vať nech­cú. A už vôbec nie, ak je celý obsah v zahra­ni­čí. Logi­ka nepus­tí – domé­ny sa pred­sa regis­tro­va­li cez nás, cez Web­Sup­port. Skrát­ka si pove­da­li, že si to celé uľah­čia a poku­tu pošlú prvé­mu, kto je na dosah. Roz­hod­li sa potres­tať nás, regis­trá­to­ra domén. Vôbec ich nezau­jí­ma­la zmlu­va, pod­ľa kto­rej za domé­ny a obsah zod­po­ve­dá kli­ent.

Celé je to na hla­vu posta­ve­né! Štát taký­mi­to poku­ta­mi reál­ne ohro­zu­je funkč­né a poc­ti­vé fir­my, kto­ré môžu reál­ne skra­cho­vať.

Zástup­co­via Daňo­vé­ho úra­du a Finanč­né­ho ria­di­teľ­stva nám počas vyko­ná­va­nia kon­tro­ly dokon­ca pove­da­li neuve­ri­teľ­nú vetu, z kto­rej sa ešte teraz spa­mä­tá­va­me: “My vie­me, že vy (Web­Sup­port) na tie domé­ny nev­kla­dá­te žiad­ny obsah”, žiaľ …

Absurd­ná poku­ta 80 000 €

Celý pro­ces začal ešte v roku 2014, odke­dy sme mesia­ce opa­ko­va­ne dokla­do­va­li a vysvet­ľo­va­li, kto je maji­te­ľom domé­ny a kto sme my. Napriek tomu nás vo feb­ru­ári 2016 Daňo­vý úrad upo­ve­do­mil o zača­tí správ­ne­ho kona­nia. Násled­ne sa veci zača­li hýbať pomer­ne rých­lo. V aprí­li 2016 Daňo­vý úrad roz­ho­dol o ude­le­ní san­kcie za pro­pa­gá­ciu hazard­ných hier. Vin­ní­kom sme teda pod­ľa štá­tu my a adek­vát­na poku­ta za 4 domé­ny je 80 000€!!! Za rov­na­kú absurd­nosť pri 2 domé­nach dosta­li poku­ty aj ďal­ší 2 regis­trá­to­ri (oba­ja po 20 000€).

Argu­men­ty a odvo­la­nie

Samoz­rej­me, že sme sa odvo­la­li. Nebol prob­lém spí­sať logic­ké a pod­lo­že­né argu­men­ty. Veri­li sme, že absurd­nosť tej­to situ­ácie doká­že­me logic­ky vysvet­liť. Boli sme si tak­mer istí, že zví­ťa­zí zdra­vý roz­um nad maši­né­ri­ou moci. Tu sú 3 naj­sil­nej­šie argu­men­ty:

  • Zod­po­ved­nosť, kam sme­ru­je domé­na, je vylo­že­ne na ple­ciach kli­en­ta, pod­lo­že­ná vše­obec­ný­mi obchod­ný­mi pod­mien­ka­mi, s kto­rý­mi súhla­sí pri náku­pe. Rov­na­ko, ako my súhla­sí­me s pod­mien­ka­mi národ­né­ho regis­trá­to­ra .sk domé­ny (SK-NIC)
  • Nie je tech­nic­ky mož­né, aby regis­trá­tor kon­tro­lo­val kaž­dú jed­nu domé­nu, kam sme­ru­je a aký obsah zobra­zu­je. O to viac kaž­dý deň, keď­že kli­ent si sme­ro­va­nie môže kedy­koľ­vek zme­niť.
  • Samot­ná regis­trá­cia a vlast­níc­tvo domé­ny nija­ko zákon o hazard­ných hrách nepo­ru­šu­je s nepro­pa­gu­je. Domé­ny mali navy­še obsah sme­ro­va­ný na obsah umiest­ne­ní v zahra­ni­čí.

Čereš­nič­ka na tor­te – VYDIE­RA­NIE

V prie­be­hu tej­to kau­zy sme sa dokon­ca dozve­de­li o ďal­šej per­lič­ke v tom­to prí­pa­de. Pred ude­le­ním pokút sa obom regis­trá­to­rom ozval istý Tomáš Kolík, kto­rý žia­dal 5 000€ za infor­má­ciu, kto­rá pomô­že vyhnúť sa san­kcii. Regis­trá­tor nevá­hal a podal trest­né ozná­me­nie za pokus o vydie­ra­nie. Skús­te hádať, ako to dopad­lo.

Okres­ná pro­ku­ra­tú­ra roz­hod­la, že sku­tok sa nestal. Email od pána Kolí­ka bol vraj len zle nafor­mu­lo­va­nou obchod­nou ponu­kou. Neuve­ri­teľ­né! Smieš­ne, ama­tér­ske a tráp­ne.

Ide­me sa súdiť so štá­tom

Nie sme žiad­ni anar­chis­ti a štá­tu odvá­dza­me poc­ti­vo kaž­dú povin­nosť na cent pres­ne. Máme to tu naozaj radi, pod­ni­ká­me tu, pla­tí­me dane, odvo­dy, zamest­ná­va­me ľudí a ďal­ším tisíc­kam pomá­ha­me pod­ni­kať. Pova­žu­je­me však za dôle­ži­té o takých­to prí­pa­doch hovo­riť nahlas, aby mal sys­tém šan­cu sa opra­viť.

Nech­ce­me sklo­niť hla­vu, keď vie­me, že sme v prá­ve. Nech­ce­me, aby ste ju sklá­ňa­li ani VY ostat­ní, kto­rí vo svo­jich oblas­tiach zaží­va­te podob­né veci. Ak vás náš prí­pad posme­lí, bude mať ten­to boj zmy­sel. My sa nevzdá­va­me a ide­me sa súdiť so štá­tom.

Nebez­peč­ný pre­ce­dens

V tom­to momen­te musí­me bohu­žiaľ poku­tu zapla­tiť. Vyze­rá to však ako nepri­jem­ný pre­ce­dens, keď­že štát si tak­to pod­ľa vlast­nej vôle násil­ne vybe­rá poku­ty. Ten­to vývoj zna­me­ná, že pos­ti­hnu­tí môžu byť kedy­koľ­vek aj ďal­ší regis­trá­to­ri. A nie­len tí.

Pre úpl­nosť pri­kla­dá­me aj dôle­ži­té doku­men­ty:

DÚ – Roz­hod­nu­tie
Odvo­la­nie
Potvr­de­nie poku­ty

Člá­nok bol pôvod­ne uve­rej­ne­ný na blo­gu Websupport.sk

Pridať komentár (0)