Night of Chan­ces. Aké to bolo?

Andrej Kras / 21. november 2014 / Tools a produktivita

Je to ešte len pár hodín, čo skon­čil 4. roč­ník Night of Chan­ces, a tak sa pokú­sim spí­sať čo naj­čerstvej­šie dojmy z tejto zau­jí­ma­vej akcie.

Na začia­tok ešte pre tých čo o Night of Chan­ces dote­raz nepo­čuli — ide o podu­ja­tie hlavne pre vyso­koš­ko­lá­kov, ktoré ponúka rôzne pred­nášky a works­hopy zame­rané na kari­éru a prácu po vyso­kej škole. Najš­pe­ciál­nej­šou čas­ťou je však hodi­nový pries­tor na networ­king štu­den­tov s ľuďmi z veľ­kých firiem. Pre mno­hých je to spô­sob, ako si otvo­riť dvere na stáž, či dokonca nájsť si zamest­na­nie po, alebo popri škole.

Tento rok bol sku­točne zau­jí­mavý, hlavne čo sa týka hostí. Štu­denti mali mož­nosť vypo­čuť si rady od sku­točne špič­ko­vých pro­fí­kov, ako boli naprí­klad CEO Esetu Richard Marko, Igor Vida, CEO Tat­ra­banky a jeden z naj­reš­pek­to­va­nej­ších CEO na Slo­ven­sku vôbec, či Ľubo Fell­ner, zakla­da­teľ BUBO Tra­vel Agency — jed­nej z naj­lep­ších ces­to­viek v stred­nej Európe.

Osobne som sa zúčast­nil len pane­lo­vých dis­ku­sii, nakoľko všetky works­hopy — kde ste mali mož­nosť robiť na sku­toč­ných prí­pa­do­vých štú­diách zo života firiem — a spe­ed­da­ting — 10 minú­tový roz­ho­vor jeden na jed­ného s jed­ným z hlav­ných hostí — boli roz­chy­tané už nie­koľko dní pred začiat­kom samot­nej akcie (pou­če­nie: regis­trujte sa vždy dosta­točne včas :)). 

Ale ani tak neľu­tu­jem; každá dis­ku­sia bola skvelá, a štu­denti mali nie­len mož­nosť posie­lať otázky priamo do dis­ku­sie, ale aj sa poroz­prá­vať s dis­ku­tu­jú­cimi po skon­čení “pred­nášky”, a zís­kať dra­ho­cenné kon­takty.

Najp­rí­nos­nej­šie bolo, že veľké per­cento účast­ní­kov bolo priamo zo slo­ven­ska, takže nešlo o nejaké “suc­cess sto­ries” odtr­hnuté od našej den­nej rea­lity. Boli to prí­behy “z domu”, v kto­rých rezo­no­vala jed­no­du­chá pravda: Miluj čo robíš, rob to poc­tivo, a úspech príde.

Nebola to doko­nalá akcia — nastá­vali isté prob­lémy s časo­vým har­mo­no­gra­mom, a tiež by sa dalo tro­cha lep­šie posta­rať o miesta pre ľudí, ktorí sa už nedos­tali do auly. Ale svoj účel spl­nila na výbornú, a kva­litný obsah zakryl aj občasné orga­ni­začné prob­lémy.

Na koniec mi už len zostáva odpo­ru­čiť NOC všet­kým, ktorí sa chcú so svo­jou kari­é­rou posu­núť o krok vpred, ale aj pre tých, ktorí ako ja, hľa­dajú inšpi­rá­ciu vo svo­jom pod­ni­kaní — mnoho skve­lých ideí, ktoré tu boli pre­zen­to­vané sa totiž veľmi ľahko dá pre­klo­piť aj práve na pod­ni­ka­nie.

Ďal­šiu NOC si určite nene­chajte ujsť, prí­le­ži­tosti ako táto sa určite nena­ský­tajú každý večer!

Pridať komentár (0)