Nixie je osob­ný dron pri­pev­ne­ný k ruke.

Peter Kováč / 29. septembra 2014 / Tech a inovácie

Už dáv­no som nevi­del pro­jekt na kto­rý by som sa tešil jak malé dec­ko. Prá­ve ten­to ním je!

Nixie je tak ľah­ký, ohyb­ný a kom­pakt­ný, že si ho jed­no­du­cho môže­te „obliecť“ ako nára­mok a nosiť ho na zápäs­tí. Keď sa dosta­ne­te do situ­ácie, kto­rá si vyža­du­je kva­lit­nú foto­gra­fiu, jed­no­du­chým ges­tom dron vypus­tí­te a on bez akej­koľ­vek pomo­ci vzliet­ne. Potom sa nato­čí na vás a „cvak­ne“ foto­gra­fiu, kto­rú by ste inak vo svo­jej zbier­ke nema­li.

Jed­ná sa o pro­jekt, kto­rý je súčas­ťou súťa­že Make it Wea­rab­le orga­ni­zo­va­nou Inte­lom. V Nixie sa totiž nachá­dza malý počí­tač — Edi­son, kto­rý doká­že roz­poz­nať a vyhnúť sa rôz­nym pre­káž­kam.

Zlou sprá­vou je, že sa jed­ná len o pro­to­typ, no s 50 000 USD, kto­ré Chris­toph vyhral sa už mož­no čosko­ro sta­ne sku­toč­nos­ťou. Majú pred sebou ešte veľa prá­ce, no kon­cept vyze­rá sak­ra dob­re. :)

Na tom­to pro­jek­te sa podie­la Chris­toph Kohs­tall (vedec fyzi­ky na Stan­for­de) v spo­lu­prá­ci s Jele­nou Jova­no­vic a Micha­e­lom Nie­der­ma­y­erom.

Už dáv­no som nevi­del pro­jekt, na kto­rý by som sa tešil jak malé dec­ko. Prá­ve ten­to ním je!

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)