Nixie je osobný dron pri­pev­nený k ruke.

Peter Kováč / 29. septembra 2014 / Tech a inovácie

Už dávno som nevi­del pro­jekt na ktorý by som sa tešil jak malé decko. Práve tento ním je!

Nixie je tak ľahký, ohybný a kom­paktný, že si ho jed­no­du­cho môžete „obliecť“ ako nára­mok a nosiť ho na zápästí. Keď sa dosta­nete do situ­ácie, ktorá si vyža­duje kva­litnú foto­gra­fiu, jed­no­du­chým ges­tom dron vypus­títe a on bez akej­koľ­vek pomoci vzlietne. Potom sa natočí na vás a „cvakne“ foto­gra­fiu, ktorú by ste inak vo svo­jej zbierke nemali.

Jedná sa o pro­jekt, ktorý je súčas­ťou súťaže Make it Wea­rable orga­ni­zo­va­nou Inte­lom. V Nixie sa totiž nachá­dza malý počí­tač — Edi­son, ktorý dokáže roz­poz­nať a vyhnúť sa rôz­nym pre­káž­kam.

Zlou sprá­vou je, že sa jedná len o pro­to­typ, no s 50 000 USD, ktoré Chris­toph vyhral sa už možno čoskoro stane sku­toč­nos­ťou. Majú pred sebou ešte veľa práce, no kon­cept vyzerá sakra dobre. :)

Na tomto pro­jekte sa podiela Chris­toph Kohs­tall (vedec fyziky na Stan­forde) v spo­lu­práci s Jele­nou Jova­no­vic a Micha­e­lom Nie­der­ma­y­erom.

Už dávno som nevi­del pro­jekt, na ktorý by som sa tešil jak malé decko. Práve tento ním je!

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)