Node.js ver­zia 6 je odte­raz dostup­ná pre všet­kých vývo­já­rov

Rišo Néveri / 28. apríla 2016 / Lifehacking

Uply­nu­lo iba 7 mesia­cov od pred­sta­ve­nia prvej sta­bil­nej ver­zie Node.js — open-sour­ce pro­stre­dia na vývoj bac­ken­du v Javasc­rip­te. Po tak krát­kom čase vychá­dza už šies­ta ver­zia.

Hneď na začia­tok tre­ba pozna­me­nať, že sa zatiaľ nejed­ná o stab­le ver­ziu. Vyda­nie v6 je ozna­če­né ako ‘Aktu­ál­ne’, čiže skôr ako ukáž­ka či expe­ri­men­tál­na dočas­ná ver­zia pre vývo­já­rov, kto­rí si chcú vyskú­šať všet­ky fresh fun­kcie. Na pro­jek­ty a vývo­já­rov, kto­rí pou­ží­va­jú ver­ziu 4 Node.js sa však nebu­de zabú­dať. Pod­po­ra v4 je plá­no­va­ná do aprí­la 2017, keď­že sa jed­ná o stab­le vyda­nie. Keď­že však ver­zia 5 stab­le vyda­ním nebo­la, budú vývo­já­ri počas dvoch nasle­du­jú­cich mesia­coch núte­ní pre­sed­lať na v6.

Čo nové pri­ná­ša ver­zia 6?

Nová ver­zia sľu­bu­je lep­ší výkon vo via­ce­rých oblas­tiach, ako naprí­klad aj rých­lej­šie načí­ta­va­nie modu­lov, lep­šie tes­ty a doku­men­tá­ciu, vylep­še­né fun­kci­ona­li­ty buf­fe­ru a tiež apli­kač­né­ho roz­hra­nia sys­té­mu súbo­rov. Nový Node beží na ver­zii 5 Javasc­ript engi­nu V8 (made by Goog­le), vďa­ka čomu môže využí­vať až 93% fun­kcií jazy­ku ES6. Jedi­ná vec, na kto­rú si musíš dávať pri vyskú­ša­ní pozor je, že pokiaľ využí­vaš natív­ne roz­ší­re­nia, budeš ich musieť pred pou­ži­tím zno­vu skom­pi­lo­vať, aby si sa pri ich pou­ží­va­ní nestre­tol s neča­ka­ný­mi error­mi.

Ešte si o Node.js nepo­čul? Pozri si túto skve­lú pred­náš­ku o upl­ných zákla­doch tej­to tech­no­ló­gie

Ale­bo pred­náš­ku v čes­kom jazy­ku od Jana Svo­bo­du, kto­rá má však o nie­čo hor­šiu kva­li­tu zvu­ku

Zdroj: Thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tumblr.com

Pridať komentár (0)