Node.js ver­zia 6 je odte­raz dostupná pre všet­kých vývo­já­rov

Rišo Néveri / 28. apríla 2016 / Tools a produktivita

Uply­nulo iba 7 mesia­cov od pred­sta­ve­nia prvej sta­bil­nej ver­zie Node.js — open-source pro­stre­dia na vývoj bac­kendu v Javasc­ripte. Po tak krát­kom čase vychá­dza už šiesta ver­zia.

Hneď na začia­tok treba pozna­me­nať, že sa zatiaľ nejedná o stable ver­ziu. Vyda­nie v6 je ozna­čené ako ‘Aktu­álne’, čiže skôr ako ukážka či expe­ri­men­tálna dočasná ver­zia pre vývo­já­rov, ktorí si chcú vyskú­šať všetky fresh fun­kcie. Na pro­jekty a vývo­já­rov, ktorí pou­ží­vajú ver­ziu 4 Node.js sa však nebude zabú­dať. Pod­pora v4 je plá­no­vaná do apríla 2017, keďže sa jedná o stable vyda­nie. Keďže však ver­zia 5 stable vyda­ním nebola, budú vývo­jári počas dvoch nasle­du­jú­cich mesia­coch nútení pre­sed­lať na v6.

Čo nové pri­náša ver­zia 6?

Nová ver­zia sľu­buje lepší výkon vo via­ce­rých oblas­tiach, ako naprí­klad aj rých­lej­šie načí­ta­va­nie modu­lov, lep­šie testy a doku­men­tá­ciu, vylep­šené fun­kci­ona­lity buf­feru a tiež apli­kač­ného roz­hra­nia sys­tému súbo­rov. Nový Node beží na ver­zii 5 Javasc­ript enginu V8 (made by Google), vďaka čomu môže využí­vať až 93% fun­kcií jazyku ES6. Jediná vec, na ktorú si musíš dávať pri vyskú­šaní pozor je, že pokiaľ využí­vaš natívne roz­ší­re­nia, budeš ich musieť pred pou­ži­tím znovu skom­pi­lo­vať, aby si sa pri ich pou­ží­vaní nestre­tol s neča­ka­nými errormi.

Ešte si o Node.js nepo­čul? Pozri si túto skvelú pred­nášku o upl­ných zákla­doch tejto tech­no­ló­gie

Alebo pred­nášku v čes­kom jazyku od Jana Svo­bodu, ktorá má však o niečo hor­šiu kva­litu zvuku

Zdroj: Thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tumblr.com

Pridať komentár (0)