Noha­vičky, vďaka kto­rým už nebu­dete musieť kupo­vať vložky ani tam­póny

Tatiana Rumanovská / 1. januára 2016 / Tech a inovácie

Nejedna zástup­kyňa než­nej­šieho pohla­via si počas „svo­jich dní“ zažila rôz­no­rodé strasti žen­stva.

Žiaľ, men­štru­ačný cyk­lus ženy má v rukách čisto matka prí­roda (aj pomerne zdatné zdra­vot­níc­tvo), preto je cel­kom nere­álne oča­ká­vať aký­koľ­vek tech­no­lo­gicky „nená­silný“ výmy­sel na zmier­ne­nie kaž­do­me­sač­ných neprí­jem­ností. Aké by to však bolo, keby sme my, ženy, boli oslo­bo­dené aspoň od rutin­ného naku­po­va­nia a pou­ží­va­nia základ­ných men­štru­ač­ných pomô­cok?

S takýmto nápa­dom sa reálne pohrala tro­j­ica žien, dvoj­čatá Miki a Radha Agra­wal a ich kama­rátka Anto­nia Dun­bar, ktoré vytvo­rili THINKX, novú radu dám­skej absorbč­nej spod­nej bie­lizne. THINKX pred­sta­vujú umý­va­teľné a bez­š­vové noha­vičky, vytvo­rené 4 vrstvami savého a odol­ného mate­riálu, ktoré sľu­bujú žia­daný kom­fort bez nut­nosti pou­ží­va­nia vlo­žiek, či tam­pó­nov.

cal2-25-08-2015-10-18-10

Aj keď sa v dneš­nej spo­loč­nosti intím­nym otáz­kam venuje pod­statne väč­šia a otvo­re­nej­šia pozor­nosť než tomu bolo v minu­losti, stále sú nie­ktoré témy skôr tabu než pri­ro­dze­nos­ťou. „Ženy v našej kul­túre nechcú hovo­riť o svo­jej men­štru­ácii – väč­šina z nich ju stále pova­žuje za niečo obme­dzené, hlúpe a odporné.“  hovorí Miki Agra­wel, CEO a jedna zo zakla­da­te­liek THINKX. „Chcem zme­niť poní­ma­nie ohľa­dom žen­ského naj­pri­ro­dze­nej­šieho obdo­bia v mesiaci.“ 

Myš­lienka zrodu THINKX sa viaže ku skú­se­nosti, ktorú si jedna zo zakla­da­te­liek odniesla z náv­števy juž­nej Afriky, kde si všimla miestne diev­čatko. To počas bež­ného týždňa nebolo v škole, čo odô­vod­nilo veľmi jed­no­du­cho – malo svoje dni, ktoré nazvalo „týžd­ňom hanby“. Podobne sú na tom však mili­óny diev­čat po celom svete, ktoré kvôli nedos­tatku mož­ností na kúpu men­štru­ač­ných pomô­cok musia vyne­chá­vať škol­skú dochádzku. Tento smutný fakt zakla­da­teľky veľmi ovplyv­nil. Roz­hodli sa, že za každý 1 pre­daný kus noha­vi­čiek darujú ženám v núdzi 7 umý­va­teľ­ných a znovu pou­ži­teľ­ných vlo­žiek.

carousel-item-1

Budeme pra­co­vať hrdo a neúnavne pokým každé jedno dievča nedos­tane rov­nakú prí­le­ži­tosť na svet­lej­šiu budúc­nosť, ktorú si roz­hodne zaslúži.“

Men­štru­ačné noha­vičky THINKX ale neboli navr­hnuté len kvôli absorb­cii a zabrá­ne­niu úniku krvi, ale tak­tiež sa podie­ľajú na zame­dzení roz­ši­ro­va­nia plesní a bak­té­rií. Ďal­šie plus si môžu pri­pí­sať svo­jim sym­pa­tic­kým vzhľa­dom. Aj keď sa od bež­ných noha­vi­čiek navo­nok neod­li­šujú, svo­jim jedi­neč­ným pohl­cu­jú­cim sys­té­mom sú vo svo­jej kate­gó­rii jed­no­značne ori­gi­nálne a nena­hra­di­teľné. V ponuke sú v 3 rôz­nych stri­hoch v závis­losti od inten­zity krvá­ca­nia. Najo­dol­nej­šie dokážu bez­pečne odviesť rov­naké množ­stvo teku­tiny ako 2 tam­póny. 

Ich cena sa však pohy­buje v rovine okolo 30 €, ktorá sa doda­točne môže líšiť v závis­losti od typu strihu. Otázna je tiež dostup­nosť, nakoľko dopyt po nich neus­tále ras­tie a ich žia­da­nosť dosiahla až takú úro­veň, že na nich exis­tuje až čaka­cia lis­tina. Nesporné je však jedno. Revo­lú­cia sa už dotýka aj oblastí akou je žen­ská inti­mita a budúci vývoj bude len a len pokra­čo­vať. Dúfajme, že v dob­rom.

aboutvid1_1440420670095_317301_ver1.0

zdroj: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)