Noha­vič­ky, vďa­ka kto­rým už nebu­de­te musieť kupo­vať vlož­ky ani tam­pó­ny

Tatiana Rumanovská / 1. januára 2016 / Lifehacking

Nejed­na zástup­ky­ňa než­nej­šie­ho pohla­via si počas „svo­jich dní“ zaži­la rôz­no­ro­dé stras­ti žen­stva.

Žiaľ, men­štru­ač­ný cyk­lus ženy má v rukách čis­to mat­ka prí­ro­da (aj pomer­ne zdat­né zdra­vot­níc­tvo), pre­to je cel­kom nere­ál­ne oča­ká­vať aký­koľ­vek tech­no­lo­gic­ky „nená­sil­ný“ výmy­sel na zmier­ne­nie kaž­do­me­sač­ných neprí­jem­nos­tí. Aké by to však bolo, keby sme my, ženy, boli oslo­bo­de­né aspoň od rutin­né­ho naku­po­va­nia a pou­ží­va­nia základ­ných men­štru­ač­ných pomô­cok?

S takým­to nápa­dom sa reál­ne pohra­la tro­j­i­ca žien, dvoj­ča­tá Miki a Rad­ha Agra­wal a ich kama­rát­ka Anto­nia Dun­bar, kto­ré vytvo­ri­li THINKX, novú radu dám­skej absorbč­nej spod­nej bie­liz­ne. THINKX pred­sta­vu­jú umý­va­teľ­né a bez­š­vo­vé noha­vič­ky, vytvo­re­né 4 vrstva­mi savé­ho a odol­né­ho mate­riá­lu, kto­ré sľu­bu­jú žia­da­ný kom­fort bez nut­nos­ti pou­ží­va­nia vlo­žiek, či tam­pó­nov.

cal2-25-08-2015-10-18-10

Aj keď sa v dneš­nej spo­loč­nos­ti intím­nym otáz­kam venu­je pod­stat­ne väč­šia a otvo­re­nej­šia pozor­nosť než tomu bolo v minu­los­ti, stá­le sú nie­kto­ré témy skôr tabu než pri­ro­dze­nos­ťou. „Ženy v našej kul­tú­re nech­cú hovo­riť o svo­jej men­štru­ácii – väč­ši­na z nich ju stá­le pova­žu­je za nie­čo obme­dze­né, hlú­pe a odpor­né.“  hovo­rí Miki Agra­wel, CEO a jed­na zo zakla­da­te­liek THINKX. „Chcem zme­niť poní­ma­nie ohľa­dom žen­ské­ho naj­pri­ro­dze­nej­šie­ho obdo­bia v mesia­ci.“

Myš­lien­ka zro­du THINKX sa via­že ku skú­se­nos­ti, kto­rú si jed­na zo zakla­da­te­liek odnies­la z náv­šte­vy juž­nej Afri­ky, kde si všim­la miest­ne diev­čat­ko. To počas bež­né­ho týžd­ňa nebo­lo v ško­le, čo odô­vod­ni­lo veľ­mi jed­no­du­cho – malo svo­je dni, kto­ré nazva­lo „týžd­ňom han­by“. Podob­ne sú na tom však mili­ó­ny diev­čat po celom sve­te, kto­ré kvô­li nedos­tat­ku mož­nos­tí na kúpu men­štru­ač­ných pomô­cok musia vyne­chá­vať škol­skú dochádz­ku. Ten­to smut­ný fakt zakla­da­teľ­ky veľ­mi ovplyv­nil. Roz­hod­li sa, že za kaž­dý 1 pre­da­ný kus noha­vi­čiek daru­jú ženám v núdzi 7 umý­va­teľ­ných a zno­vu pou­ži­teľ­ných vlo­žiek.

carousel-item-1

Bude­me pra­co­vať hrdo a neúnav­ne pokým kaž­dé jed­no diev­ča nedos­ta­ne rov­na­kú prí­le­ži­tosť na svet­lej­šiu budúc­nosť, kto­rú si roz­hod­ne zaslú­ži.“

Men­štru­ač­né noha­vič­ky THINKX ale nebo­li navr­hnu­té len kvô­li absorb­cii a zabrá­ne­niu úni­ku krvi, ale tak­tiež sa podie­ľa­jú na zame­dze­ní roz­ši­ro­va­nia ples­ní a bak­té­rií. Ďal­šie plus si môžu pri­pí­sať svo­jim sym­pa­tic­kým vzhľa­dom. Aj keď sa od bež­ných noha­vi­čiek navo­nok neod­li­šu­jú, svo­jim jedi­neč­ným pohl­cu­jú­cim sys­té­mom sú vo svo­jej kate­gó­rii jed­no­znač­ne ori­gi­nál­ne a nena­hra­di­teľ­né. V ponu­ke sú v 3 rôz­nych stri­hoch v závis­los­ti od inten­zi­ty krvá­ca­nia. Najo­dol­nej­šie doká­žu bez­peč­ne odviesť rov­na­ké množ­stvo teku­ti­ny ako 2 tam­pó­ny. 

Ich cena sa však pohy­bu­je v rovi­ne oko­lo 30 €, kto­rá sa doda­toč­ne môže líšiť v závis­los­ti od typu stri­hu. Otáz­na je tiež dostup­nosť, nakoľ­ko dopyt po nich neus­tá­le ras­tie a ich žia­da­nosť dosiah­la až takú úro­veň, že na nich exis­tu­je až čaka­cia lis­ti­na. Nespor­né je však jed­no. Revo­lú­cia sa už dotý­ka aj oblas­tí akou je žen­ská inti­mi­ta a budú­ci vývoj bude len a len pokra­čo­vať. Dúfaj­me, že v dob­rom.

aboutvid1_1440420670095_317301_ver1.0

zdroj: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)