Nons­tock Pho­tog­raphy: Fotky šité na mieru

Dávid Hudák / 3. október 2014 / Tools a produktivita

Koľko vám trvá výber tej správ­nej pro­fi­lovky na sociál­nej sieti? Snaha odpre­zen­to­vať seba samého v čo naj­lep­šom svetle, zachy­tiť tie správne emó­cie či upria­miť pozor­nosť na kon­krétne miesto vás vie obrať o nemálo voľ­ného času. Skúste sa vžiť do kože pro­fe­si­oná­lov: webo­vých vývo­já­rov, dizaj­né­rov, inze­ren­tov, mar­ke­té­rov a ďal­ších, pre kto­rých je foto­gra­fia často­krát kľú­čo­vým nástro­jom pre dosia­hnu­tie úspe­chu.

V súčas­nosti sa v reklam­nej bran­dži využí­vajú pre­važne služby tzv. STOCK data­báz, kto­rých je ale značné kvan­tum a ich pre­hľa­dá­va­nie je náročné práve z časo­vého hľa­diska. Vybra­nej cie­ľo­vej sku­pine chce ušet­riť nie­len čas, ale aj peniaze prvý glo­bálny por­tál zdru­žu­júci „fre­e­lance“ foto­gra­fov z celého sveta s náz­vom Nons­tock Pho­tog­raphy. Ako tvrdí jeho tvorca, Dušan Tatranský: „Hľa­da­nie vhod­nej foto­gra­fie v inter­ne­to­vých foto­ban­kách je veľmi prácne a dostať sa k tej, ktorá by presne spĺňala vaše potreby je priam zázrak. Navyše, foto­gra­fie v ponuke sú prí­liš umelé, doko­nalé a neori­gi­nálne, tak­tiež pod­lie­hajú množ­stvu licen­cií a v nepo­sled­nom rade sú aj nákladné.

Vychá­dza­júc z týchto skú­se­ností sa zro­dila služba šitá na mieru, ktorá tak vyho­vuje bliž­šej pred­stave zadá­va­teľa. Stačí zadať kľú­čové prvky potreb­nej foto­gra­fie: miesto, štýl/feeling, cie­ľový seg­ment, účel, dead­line zákazky a váš bud­get a v danom ter­míne obdr­žíte na mieru šité rie­še­nie svojho zada­nia. Veľkú výhodu oproti kla­sic­kým data­bá­zam vidím aj v ori­gi­na­lite jed­not­li­vých obráz­kov. Zakú­pená fotka je totiž určená len jed­nému zákaz­ní­kovi a nikto iný si ju nemôže vyžia­dať a pou­žiť na komerčné účely.

Samotnú tvorbu foto­gra­fií dopy­to­va­ných pre komu­ni­kačné potreby zadá­va­te­ľov zabez­pe­čujú čle­no­via foto­gra­fic­kej komu­nity Nons­tock Pho­tog­raphy, kto­rých je aktu­álne 29. Na dru­hej strane tak por­tál posky­tuje foto­gra­fom mož­nosť pre­zen­to­va­nia sa a zís­ka­nia zákazky podľa vlast­nej finanč­nej pred­stavy. Foto­grafi, ktorý majú záu­jem pri­dať sa k NONS­TOCK PHO­TOG­RAPHY pro­jektu sa môžu bez­platne regis­tro­vať na nonstock.photography.

Zdroj: nonstock.photography

Pridať komentár (0)