Nová dočas­ná auto­bu­so­vá sta­ni­ca v Bra­ti­sla­ve pred­čí aj tú súčas­nú! Tak­to bude vyze­rať

Jakub Jablonický / 19. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: HB Reavis / bratislava-slovakia.eu

Zača­tia výstav­by dlho oča­ká­va­nej Sta­ni­ce Nivy a s ňou aj spus­te­nia dočas­nej náh­rad­nej sta­ni­ce by sme sa mali doč­kať kon­com leta.

Pod­mien­kou na zača­tie výstav­by novej Sta­ni­ce Nivy je vybu­do­va­nie dočas­nej náh­rad­nej sta­ni­ce na Bot­to­vej uli­ci. S ňou má ale deve­lo­per HB Rea­vis prob­lé­my a vyze­rá to tak, že pôvod­ný dátum spus­te­nia v júli nestih­ne. Nasta­li totiž kom­pli­ká­cie v povo­ľo­va­com pro­ce­se.

Verí­me, že sa nám poda­rí ku kon­cu leta dať dočas­nú sta­ni­cu do pre­vádz­ky a uro­bí­me všet­ko pre to, aby sme v tom­to ter­mí­ne moh­li začať aj s výstav­bou novej auto­bu­so­vej sta­ni­ce, kto­rá má byť ukon­če­ná v roku 2020,” uvied­la pre TASR hovor­ky­ňa HB Rea­vis Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá.

vizu­ali­zá­cia: HB Rea­vis

HB Rea­vis musí pred zača­tím výstav­by pro­jek­tu Sta­ni­ca Nivy, na kto­rú už povo­le­nie má, pre­su­núť súčas­nú sta­ni­cu do pries­to­rov býva­lé­ho cen­tra Bot­to­va. Táto dočas­ná sta­ni­ca by mala tú súčas­nú plne nahra­diť. A ak môže­me súdiť na zákla­de vizu­ali­zá­cií, tak aj vylep­šiť.

V čase výstav­by novej auto­bu­so­vej sta­ni­ce budú môcť ces­tu­jú­ci využí­vať služ­by náh­rad­nej sta­ni­ce na Bot­to­vej uli­ci, kto­rá plno­hod­not­ne nahra­dí fun­kciu tej súčas­nej. Cen­trum Bot­to­va počas výstav­by v plnej mie­re nahra­dí potreb­né kapa­ci­ty, teda s adek­vát­nym počtom nástu­píšť a kva­lit­ných slu­žieb. Samoz­rej­mos­ťou sú stán­ky s občerstve­ním, odkla­dis­ko bato­žín či taxis­luž­by,” pove­dal pre Hos­po­dár­ske Novi­ny Head of Deve­lop­ment HB Rea­vis Jakub Gos­sá­nyi.

vizu­ali­zá­cia: HB Rea­vis

Deve­lo­per výstav­bu ofi­ciál­ne spus­til už v máji. Ako prvú začal budo­vať admi­ni­stra­tív­nu vežu Nivy Tower. Cel­ko­vo bude pro­jekt Sta­ni­ca Nivy stáť 345 mili­ó­nov eur. Okrem toho plá­nu­je inves­to­vať 24 mili­ó­nov eur do oko­li­tej doprav­nej a tech­nic­kej infra­štruk­tú­ry, vrá­ta­ne kom­plet­nej obno­vy uli­ce Mlyn­ské Nivy.

S úrad­mi momen­tál­ne rie­ši uzav­re­tie dopra­vy počas výstav­by. Roz­ho­du­je sa medzi kom­plet­ným uzav­re­tím na 14 mesia­cov ale­bo postup­ným obme­dzo­va­ním počas 36 mesia­cov. Za najp­rak­tic­kej­šie pova­žu­je to 14-mesač­né a nie to postup­né, kto­ré sa bude kaž­dé dva týžd­ne meniť.

vizu­ali­zá­cia: HB Rea­vis

Okrem toho sa sna­ží zís­kať aj šta­tút význam­nej inves­tí­cie, kto­rý by výraz­ne uľah­čil admi­ni­stra­tí­vu oko­lo budo­va­nia. V rám­ci toh­to šta­tú­tu by boli zahr­nu­té pro­jek­ty v zóne Nivy a Petr­žal­ke, a teda aj navrho­va­né dopl­n­ko­vé doprav­né rie­še­nie v podo­be lanov­ky cez Dunaj a par­ko­va­cí dom.

Štát by sa mal ku tej­to žia­dos­ti vyjad­riť do kon­ca júna. Od vyjad­re­nia štá­tu závi­sí, či sa tie­to dopl­n­ko­vé pro­jek­ty nako­niec usku­toč­nia. Cel­ko­vo by sa pod­ľa HB Rea­vis celá inves­tí­cia blí­ži­la ku jed­nej miliar­de eur.

vizu­ali­zá­cia: HB Rea­vis

Vyze­rá to tak, že dlho oča­ká­va­ný pro­jekt novej sta­ni­ce je koneč­ne v pohy­be. Nám zostá­va už iba dúfať, že sa všet­ko dokon­čí viac-menej na čas a v roku 2020 už bude nová štvrť naozaj hoto­vá.

Pridať komentár (0)