Opäť nová online video­po­ži­čovňa?

Šandi / 28. marec 2014 / Tools a produktivita

Tele­fó­nica si u agen­túry Ipsos nechala vypra­co­vať pries­kum o tom, akým spô­so­bom Česi sle­dujú filmy a videá. Dve tre­tiny ľudí filmy sle­dujú v tele­ví­zii, polo­vica ich sťa­huje z inter­netu a štvr­tina ich sle­duje online. Hlav­ným zdro­jom inter­ne­to­vého video obsahu je You­Tube (43,7%), nasle­duje Ulož.to (23%), mix ostat­ných slu­žieb robí 31% a dávno zabud­nutý RapidS­hare má prek­va­pivo 2,3%. Dve tre­tiny sú ochotné za obsah pla­tiť. A typic­kým pirá­tom je slo­bodný muž vo veku 18 – 24 rokov.

Zau­jí­mavá je však veta z tla­čo­vej správy. “Potvr­dili sme si, že ľuďom nevadí za sťa­ho­va­nie fil­mov pla­tiť. Prob­lém je, že legál­nych mož­ností moc nemajú, alebo o nich nevie. Pre tak­mer tri štvr­tiny Čechov sa chcú pri sťa­ho­vaní fil­mov pohy­bo­vať v medziach zákona, preto od apríla sprí­stup­níme online ponuku viac ako tisícky fil­mov. Naj­väčší záu­jem čakáme o novinky, ktoré boli nedávno uve­dené v kinách. ”

Ak nás teda O2 môže nie­čím prek­va­piť , tak je to otvo­re­nie Video­téky pre všet­kých. Asi by to tiež zna­me­nalo mož­nosť sle­do­vať filmy priamo v pre­hlia­dači či mobil­ných apli­ká­ciách . Bez toho by O2 nemalo šancu . Na webe o2tv.cz firma píše , že sa niečo chystá . Na pozadí beží ukážka z filmu Gra­vi­tá­cia , a tú pre­krýva for­mu­lár pre zada­nie e — mai­lo­vej adresy . Pre 10 000 naj­rých­lej­ších chystá O2 dar­ček , naj­skôr vou­cher pre zapo­ži­ča­nie filmu zadarmo.

Trh s on-demand služ­bami začína byť veľmi rýchlo satu­ro­vaný, nie je tomu tak len u nás a v Čechách, ale aj v zahra­ničí, kde tento týž­deň ozná­mil Ama­zon záu­jem vstú­piť na trh s vlast­nými set-top boxami a kon­ku­ro­vať tak fir­mám ako Roku, Apple Tv a Google Chro­me­cast. Každý z veľ­kých hrá­čov chce ovlá­dať on-demand tele­ví­ziu budúc­nosti, no už teraz je zrejmé, že sa to môže poda­riť len hrs­tke z nich.

Roz­hodne máme radosť , že pri­búda slu­žieb pre legálne sle­do­va­nie fil­mov alebo seriá­lov. Okrem obli­gát­neho Voya , Top­fun, vlani znovu odštar­to­val KlikTV , bol spus­tený pro­jekt legál­neho zdie­ľa­nia 31s.cz , nie­ktoré filmy zadarmo ponúka Zoznam alebo Prima a napo­sledy prišlo ino­va­tívne Ivio . Ako presne bude vyze­rať nový pro­jekt O2, na to si budeme musieť mini­málne týž­deň počkať.

Zdroj: o2.cz, venturebeat.com, cnews.cz

Pridať komentár (0)