Nová Škoda 105: Odha­lená po 30-tich rokoch v per­fekt­nom stave!

rufus / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Pri pohľade na foto­gra­fie sa nejed­nému fanú­ši­kovi roz­žia­ria oči. 

GARÁ­ŽOVÉ POKLADY

Každý z nás ako malé dieťa obja­vo­val “poklady” ukrý­va­júce sa v garáži sta­rého otca alebo suse­dovho brata. Z času na čas sa podarí pod náno­som pra­chu obja­viť sku­točný skvost! To je prí­pad Škody 105, ktorá 30 rokov pre­žila “zakon­zer­vo­vaná” mimo múzea! Na svoj “veľký deň” čakala v sta­rej garáži. Na svetlo sveta sa dostala len nedávno. Pre jej nálezcu to bolo neča­kané prek­va­pe­nie. Niet sa čomu čudo­vať, ide o sku­točný zbe­ra­teľ­ský kúsok! Posúďte sami!

Škoda 105 S v perfektom stave

UKRYTÉ PRED ČASOM

Ak si vlast­ní­kom auto­mo­bilu, ktorý má určitú hod­notu, prav­de­po­dobne ho strá­žiš “ako oko v hlave.” Podobne tomu bolo aj pred pol­sto­ro­čím a podobne tomu je aj dnes. Je len málo prav­de­po­dobné, že by nie­kto skrý­val funkčný auto­mo­bil z aké­ho­koľ­vek dôvodu. Ani finančná stránka veci a ani prí­lišná úzkost­li­vosť nebýva dôvo­dom na to, aby maji­teľ “ukryl” vozidlo pred celým sve­tom a nepo­kú­sil sa ho pre­dať alebo inak využiť. 

Škoda 105 S v perfektom stave

AUTO­MO­BI­LOVÁ LEGENDA ŠKODA 105 S 

V prí­pade, že maji­teľ svoje vozidlo nevy­užíva, prav­de­po­dobne sa ho bude sna­žiť pre­dať za čo naj­väč­šiu cenu. Jedi­ným vysvet­li­teľ­ným dôvo­dom je zhoda náhod alebo finančné prob­lémy maji­teľa, ktorý sa snaží vozidlo ukryť z dôvodu ukry­tia majetku pred veri­teľmi. Je to aj prí­pad dneš­nej auto­mo­bi­lo­vej legendy? Tá čakala na svoje “odha­le­nie” dlhých 30 rokov! 

Škoda 105 S v perfektom stave

Z VÝROB­NEJ LINKY ZIŠLA V ROKU 1985

Pri pohľade na foto­gra­fie sa nejed­nému fanú­ši­kovi roz­žia­ria oči. Dostupné úrovne výbavy boli Stan­dard (S), de Luxe (L), Grand de Luxe (GL) a Spe­cial (SP). Ide o kla­sickú základnú ver­ziu “lac­nej” Ško­dovky S. Cenovo bola dostupná, kúpili ste ju za “pár tisíc.” Z pásov výroby AZNP Škody Auto vyšiel tento kus v roku 1985.

Škoda 105 S v perfektom stave

ŠKO­DOVKA V TOP STAVE!

Stro­hému pre­ve­de­niu naj­lac­nej­šieho modelu, ktorý bol u nás v tom období na trhu, chý­bajú hla­vové opierky, madlá dverí, bez­peč­nostné pásy a aj na svoju dobu “už bežná” prí­stro­jová doska s budíkmi. Aj keď ide o úplne základnú špe­ci­fi­ká­ciu v základ­nej výbave, je tu niečo, čo ju robí sku­točne výni­moč­nou. Keď si detail­nej­šie pre­zriete nie­ktoré prvky, je jasné, že táto Ško­dovka je v ešte lep­šom stave ako nedávno odha­lená Škoda 105 L, ktorá bola na pre­daj na nemec­kých por­tá­loch! 

PER­FEKTNÝ STAV VOZIDLA JE ZÁZRAK! 

Za pozor­nosť stojí aj “povestná” nálepka na pred­nom skle. Tá pôso­be­ním času zožl­tla a ošú­pala sa do dvoch rokov po kúpe. Omyl! Tento kok­trétny kus sa pýši aj touto nálep­kou! Na svetlo sveta sa auto­mo­bil dostal až vďaka pánovi Ada­movi, ktorý o svo­jom objave infor­mo­val známy český por­tál autoforum.cz. Na inter­nete sa občas obja­via aj vtipné pokusy o pre­daj, ktoré infor­mujú o “cha­rak­te­ris­ti­kách” jed­not­li­vých kusov. V inze­ráte sa píše: “Kto hľadá luxus nech sa Škode 105 S vyhne oblú­kom! Toto vozidlo je snáď jediné na svete, u kto­rého nie je možné polo­ho­vať ope­radlá seda­diel, takže v ňom sedíte ako na trest­nej lavici!” 

Škoda 105 S v perfektom stave

KEĎ SA ČAS ZASTAVÍ…

Aj napriek nie­kto­rým úsmev­ným opi­som spo­mí­na­neho modelu, stojí objav pána Adama za pozor­nosť, je zázrak, že sa ucho­val dlhých 30 rokov vo výbor­nom stave! 

PO 30 ROKOCH 792 NAJAZ­DE­NÝCH KILO­MET­ROV

Tacho­me­ter uka­zo­val 792 najaz­de­ných kilo­met­rov. Po 30-tich rokoch je to nesku­točné číslo, okrem toho Ško­dovka stále jazdí!

UNI­KÁTNY AUTO­MO­BIL!

Páči sa vám? Kto by nech­cel byť maji­te­ľom vozidla, ktoré je retro a pri­tom v stave, ktorý nabáda k myš­lienke, že sa čas na 30 rokov zasta­vil? Vozidlo náj­dené v garáži na Slo­ven­sku je jed­no­značne uni­kát!

Škoda 105 S v perfektom staveŠkoda 105 S v perfektom staveŠkoda 105 S s pôvodnou výbavouŠkoda 105 S v perfektnom stave

Škoda 105 S v perfektnom stave aj s nálepkou

Škoda 105 S v perfektnom stave

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)