Nová Ško­da 105: Odha­le­ná po 30-tich rokoch v per­fekt­nom sta­ve!

rufus / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Pri pohľa­de na foto­gra­fie sa nejed­né­mu fanú­ši­ko­vi roz­žia­ria oči. 

GARÁ­ŽO­VÉ POKLA­DY

Kaž­dý z nás ako malé die­ťa obja­vo­val “pokla­dy” ukrý­va­jú­ce sa v gará­ži sta­ré­ho otca ale­bo suse­dov­ho bra­ta. Z času na čas sa poda­rí pod náno­som pra­chu obja­viť sku­toč­ný skvost! To je prí­pad Ško­dy 105, kto­rá 30 rokov pre­ži­la “zakon­zer­vo­va­ná” mimo múzea! Na svoj “veľ­ký deň” čaka­la v sta­rej gará­ži. Na svet­lo sve­ta sa dosta­la len nedáv­no. Pre jej nález­cu to bolo neča­ka­né prek­va­pe­nie. Niet sa čomu čudo­vať, ide o sku­toč­ný zbe­ra­teľ­ský kúsok! Posúď­te sami!

Škoda 105 S v perfektom stave

UKRY­TÉ PRED ČASOM

Ak si vlast­ní­kom auto­mo­bi­lu, kto­rý má urči­tú hod­no­tu, prav­de­po­dob­ne ho strá­žiš “ako oko v hla­ve.” Podob­ne tomu bolo aj pred pol­sto­ro­čím a podob­ne tomu je aj dnes. Je len málo prav­de­po­dob­né, že by nie­kto skrý­val funkč­ný auto­mo­bil z aké­ho­koľ­vek dôvo­du. Ani finanč­ná strán­ka veci a ani prí­liš­ná úzkost­li­vosť nebý­va dôvo­dom na to, aby maji­teľ “ukryl” vozid­lo pred celým sve­tom a nepo­kú­sil sa ho pre­dať ale­bo inak využiť. 

Škoda 105 S v perfektom stave

AUTO­MO­BI­LO­VÁ LEGEN­DA ŠKO­DA 105 S 

V prí­pa­de, že maji­teľ svo­je vozid­lo nevy­uží­va, prav­de­po­dob­ne sa ho bude sna­žiť pre­dať za čo naj­väč­šiu cenu. Jedi­ným vysvet­li­teľ­ným dôvo­dom je zho­da náhod ale­bo finanč­né prob­lé­my maji­te­ľa, kto­rý sa sna­ží vozid­lo ukryť z dôvo­du ukry­tia majet­ku pred veri­teľ­mi. Je to aj prí­pad dneš­nej auto­mo­bi­lo­vej legen­dy? Tá čaka­la na svo­je “odha­le­nie” dlhých 30 rokov! 

Škoda 105 S v perfektom stave

Z VÝROB­NEJ LIN­KY ZIŠ­LA V ROKU 1985

Pri pohľa­de na foto­gra­fie sa nejed­né­mu fanú­ši­ko­vi roz­žia­ria oči. Dostup­né úrov­ne výba­vy boli Stan­dard (S), de Luxe (L), Grand de Luxe (GL) a Spe­cial (SP). Ide o kla­sic­kú základ­nú ver­ziu “lac­nej” Ško­dov­ky S. Ceno­vo bola dostup­ná, kúpi­li ste ju za “pár tisíc.” Z pásov výro­by AZNP Ško­dy Auto vyšiel ten­to kus v roku 1985.

Škoda 105 S v perfektom stave

ŠKO­DOV­KA V TOP STA­VE!

Stro­hé­mu pre­ve­de­niu naj­lac­nej­šie­ho mode­lu, kto­rý bol u nás v tom obdo­bí na trhu, chý­ba­jú hla­vo­vé opier­ky, mad­lá dve­rí, bez­peč­nost­né pásy a aj na svo­ju dobu “už bež­ná” prí­stro­jo­vá doska s budík­mi. Aj keď ide o úpl­ne základ­nú špe­ci­fi­ká­ciu v základ­nej výba­ve, je tu nie­čo, čo ju robí sku­toč­ne výni­moč­nou. Keď si detail­nej­šie pre­zrie­te nie­kto­ré prv­ky, je jas­né, že táto Ško­dov­ka je v ešte lep­šom sta­ve ako nedáv­no odha­le­ná Ško­da 105 L, kto­rá bola na pre­daj na nemec­kých por­tá­loch! 

PER­FEKT­NÝ STAV VOZID­LA JE ZÁZRAK! 

Za pozor­nosť sto­jí aj “povest­ná” nálep­ka na pred­nom skle. Tá pôso­be­ním času zožl­t­la a ošú­pa­la sa do dvoch rokov po kúpe. Omyl! Ten­to kok­trét­ny kus sa pýši aj tou­to nálep­kou! Na svet­lo sve­ta sa auto­mo­bil dostal až vďa­ka páno­vi Ada­mo­vi, kto­rý o svo­jom obja­ve infor­mo­val zná­my čes­ký por­tál autoforum.cz. Na inter­ne­te sa občas obja­via aj vtip­né poku­sy o pre­daj, kto­ré infor­mu­jú o “cha­rak­te­ris­ti­kách” jed­not­li­vých kusov. V inze­rá­te sa píše: “Kto hľa­dá luxus nech sa Ško­de 105 S vyh­ne oblú­kom! Toto vozid­lo je snáď jedi­né na sve­te, u kto­ré­ho nie je mož­né polo­ho­vať ope­rad­lá seda­diel, tak­že v ňom sedí­te ako na trest­nej lavi­ci!” 

Škoda 105 S v perfektom stave

KEĎ SA ČAS ZASTA­VÍ…

Aj napriek nie­kto­rým úsmev­ným opi­som spo­mí­na­ne­ho mode­lu, sto­jí objav pána Ada­ma za pozor­nosť, je zázrak, že sa ucho­val dlhých 30 rokov vo výbor­nom sta­ve! 

PO 30 ROKOCH 792 NAJAZ­DE­NÝCH KILO­MET­ROV

Tacho­me­ter uka­zo­val 792 najaz­de­ných kilo­met­rov. Po 30-tich rokoch je to nesku­toč­né čís­lo, okrem toho Ško­dov­ka stá­le jaz­dí!

UNI­KÁT­NY AUTO­MO­BIL!

Páči sa vám? Kto by nech­cel byť maji­te­ľom vozid­la, kto­ré je retro a pri­tom v sta­ve, kto­rý nabá­da k myš­lien­ke, že sa čas na 30 rokov zasta­vil? Vozid­lo náj­de­né v gará­ži na Slo­ven­sku je jed­no­znač­ne uni­kát!

Škoda 105 S v perfektom staveŠkoda 105 S v perfektom staveŠkoda 105 S s pôvodnou výbavouŠkoda 105 S v perfektnom stave

Škoda 105 S v perfektnom stave aj s nálepkou

Škoda 105 S v perfektnom stave

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)