Nová Tes­la Model 3 budú v sku­toč­nos­ti 2 autá!

Lukáš Gašparík jr. / 16. júna 2015 / Tech a inovácie

Elon Musk iba pred nedáv­nom potvr­dil prí­chod nové­ho mode­lu Tes­la model 3 a dnes sa obja­vi­li ďal­šie neča­ka­né infor­má­cie. Nový model 3 totiž­to nebu­de iba jeden model auta.

Od potvr­de­nia prí­cho­du nové­ho auta Tes­la model 3 neup­ly­nu­lo ani pár mesia­cov a už je tu ďal­šia prek­va­pi­vá sprá­va. Tech­nic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Tes­la Motors JB Strau­bel dnes uká­zal plá­ny, pod­ľa kto­rých by nová Tes­la nema­la byť iba jed­ným mode­lom, ale naopak, mala by vytvo­riť celú rodi­nu prí­buz­ných mode­lov.

Pod­ľa Wall Stre­et Jour­nal potvr­dil túto infor­má­ciu JB Strau­bel na kon­fe­ren­cii dnes vo Was­hing­ton DC. Nový model 3 by mal prí­sť teda na trh v dvoch varian­toch, a to cros­so­ver a sedan. Jeho cena by mala byť do $35.000dojazd viac ako 300 km. Pod­ľa minu­lých slov Elo­na Mus­ka plá­nu­je Tes­la pre­dať do kon­ca roka 2020 až 500.000 kusov nové­ho mode­lu 3.

JB Strau­bel ďalej pozna­me­nal, že Tes­la verí, že nové lit­hium-ion­to­vé baté­rie budú v budúc­nos­ti tak lac­né, že sa sta­nú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou všet­kých malých áut. Do kon­ca roka plá­nu­je Tes­la odha­liť sve­tu nový model X. Kedy by však mal byť ten­to cros­so­ver pred­sta­ve­ný, zná­me ešte nie je.

zdroj: carnewsm.com

Pridať komentár (0)