Nová Tesla Model 3 budú v sku­toč­nosti 2 autá!

Lukáš Gašparík jr. / 16. júna 2015 / Tech a inovácie

Elon Musk iba pred nedáv­nom potvr­dil prí­chod nového modelu Tesla model 3 a dnes sa obja­vili ďal­šie neča­kané infor­má­cie. Nový model 3 totižto nebude iba jeden model auta.

Od potvr­de­nia prí­chodu nového auta Tesla model 3 neup­ly­nulo ani pár mesia­cov a už je tu ďal­šia prek­va­pivá správa. Tech­nický ria­di­teľ spo­loč­nosti Tesla Motors JB Strau­bel dnes uká­zal plány, podľa kto­rých by nová Tesla nemala byť iba jed­ným mode­lom, ale naopak, mala by vytvo­riť celú rodinu prí­buz­ných mode­lov.

Podľa Wall Street Jour­nal potvr­dil túto infor­má­ciu JB Strau­bel na kon­fe­ren­cii dnes vo Was­hing­ton DC. Nový model 3 by mal prísť teda na trh v dvoch varian­toch, a to cros­so­ver a sedan. Jeho cena by mala byť do $35.000dojazd viac ako 300 km. Podľa minu­lých slov Elona Muska plá­nuje Tesla pre­dať do konca roka 2020 až 500.000 kusov nového modelu 3.

JB Strau­bel ďalej pozna­me­nal, že Tesla verí, že nové lit­hium-ion­tové baté­rie budú v budúc­nosti tak lacné, že sa stanú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou všet­kých malých áut. Do konca roka plá­nuje Tesla odha­liť svetu nový model X. Kedy by však mal byť tento cros­so­ver pred­sta­vený, známe ešte nie je.

zdroj: carnewsm.com

Pridať komentár (0)