Nová Tesla Model X dáva prácu Slo­vá­kom!

Lukáš Gašparík jr. / 27. júla 2015 / Tools a produktivita

Ak ste si dote­raz mys­leli, že Tesla je čisto ame­rické auto, ste na omyle! Podľa naj­nov­šie zís­ka­nej infor­má­cie sa via­ceré časti vyrá­bajú na Slo­ven­sku.

Keď sme pred časom prišli so sprá­vou, že ame­rická Tesla Motors sa chystá na Slo­ven­sko, bola to sen­zá­cia. Z tejto infor­má­cie napo­kon nič nebolo a Tesla zostala pekne v Ame­rike. Avšak aj napriek tomu má Tesla niečo spo­ločné so Slo­ven­skom. O čo teda ide?

Podľa naj­nov­šie zís­ka­nej infor­má­cie spo­loč­nosť Tesla Motors zamest­náva ľudí v košic­kom závode U-shin. Jedna z diví­zii tejto spo­loč­nosti sa špe­cia­li­zuje na výrobu zám­kov auto­mo­bi­lov. A presne tento kom­po­nent sa vyrába u nás aj pre Teslu. Kon­krétne ide o 4 kom­po­nenty: Tali­gate aktu­átor, dve­rový zámok Fal­con, dve­rový stri­ker Fal­con a predný dve­rový stri­ker Fal­con.

O tom, že zámky pre novú Teslu Model X sa budú vyrá­bať v košic­kom závode, sa roz­hodlo už v apríli tohto roku. Práve vtedy pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nosti U-Shin pre­zen­to­vali svoj plne elek­tro­nický zámok, ktorý Teslu tak uchvá­til, že sa roz­hodla práve o jeho výrobu na Slo­ven­sku.

Daný pro­jekt je obrov­skou výzvou pre našu spo­loč­nosť. Celý výskum a vývoj tohto nového pro­duktu pre­be­hol v našom vývo­jo­vom stre­disku vo fran­cúz­skom Abbe­ville a konečná mon­táž zám­kou bola zve­rená práve nášmu košic­kému závodu,” vyjad­ril sa ria­di­teľ kva­lity spo­loč­nosti U-shin, Xavier Bou­chart.

Celá spo­lu­práca s Tesla Motors je pre spo­loč­nosť U-shin obrov­skou výzvou, pre­tože Tesla Motors sa stala kľú­čo­vým zákaz­ní­kom košic­kého závodu. Dru­hou obrov­skou výzvou pre U-Shin je to, že pri novej Tesle Model X je pou­žitý úplne nový typ zám­kov, keďže dvere sa otvá­rajú ver­ti­kálne. Tento spô­sob otvárania/zatvárania dverí je v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle novin­kou a preto bolo pre spo­loč­nosť U-shin náročné navr­hnúť sys­tém zám­kov.

Prvé doda­nie zám­kov pre novú Tesla Model X malo pre­be­hnúť už júni tohto roka.

Túto správu sme pri­niesli ako skvelú novinku, avšak Slo­ven­sko stále zostáva len mon­táž­nou lin­kou. Veríme, že v budúc­nosti tomu tak nebude a postupne sa budú aj k nám pre­sú­vať výskumné a vývo­jové stre­diská spo­loč­ností, aby aj ľudia u nás dostali šancu uká­zať svetu, čo dokážu. A mys­lím, že práve spo­lu­práca s Tesla Motors doka­zuje, že na Slo­ven­sku máme spo­loč­nosti, ktoré dokážu byť kva­lit­ným dodá­va­te­ľom aj pre sve­tové a hlavne ino­va­tívne giganty, akým je práve Tesla Motors.

zdroj:teslaclub.sk

Pridať komentár (0)