Nová ver­zia Goog­le Glass sa už tes­tu­je

Michal Sorkovský / 8. júla 2015 / Tech a inovácie

Na začiat­ku toh­to roka bola pre Goog­le Glass zalo­že­ná nová diví­zia a do čela pro­jek­tu bol posta­ve­ný CEO Nestu Tony Fadell. Vte­dy sa z kle­sa­jú­ce­ho záuj­mu o pro­jekt sta­la zno­va zau­jí­ma­vá téma a na novin­ky o Goog­le Glass sa čaká s veľ­ký­mi oča­ká­va­nia­mi.

Medzi­ča­som potvr­dil to, že pro­jekt ani zďa­le­ka nekon­čí Erik Shimdt z Goog­lu, zatiaľ čo CEO talian­skej spo­loč­nos­ti Luxxo­ti­ca (par­tner Goog­lu) tak­tiež tvr­dí, že dru­há ver­zia Goog­le Glass prí­de už čosko­ro. Goog­le by malo navy­še dodať pred­lo­že­nie pre FCC (Fede­ral Com­mu­ni­ca­ti­ons Com­mis­si­on), kto­ré odha­ľu­je dosť pre­sved­či­vé dôka­zy o tom, že Goog­le pod náz­vom „GG1“ aktív­ne tes­tu­je budú­cu ver­ziu Goog­le Glass.


Také­to doku­men­ty od FCC zvyk­li byť boha­tým zdro­jom infor­má­cií pre ľudí, kto­rí sa chce­li dozve­dieť nie­čo o gad­ge­toch, kto­ré sa mali čosko­ro dostať na trh. Boli totiž voľ­ne dostup­né, nane­šťas­tie sa ale v posled­ných rokoch nauči­li v FCC dostať fot­ky pro­duk­tov pod doho­dy o uta­je­ní, kto­ré uzav­re­li so spo­loč­nos­ťa­mi a kvô­li kto­rým ich už dnes nikde nenáj­de­me. Napriek tomu je tu ale stá­le mož­nosť nájsť detai­ly o pro­duk­toch, prá­ve kvô­li tes­tom, kto­ré musia byť robe­né za cie­ľom zis­tiť, či sú gad­ge­ty bez­peč­né pre bež­né pou­ží­va­nie. Jed­ným z takých­to detai­lov, kto­ré sú o pro­duk­te GG1 od Goog­lu dostup­né je, že pôj­de o zaria­de­nie s WiFi a Blu­e­to­oth.Viac zau­jí­ma­vé ale je, že Goog­le musel špe­ci­fi­ko­vať aj to, kde sa na jeho novom gad­ge­te obja­ví FCC ozna­če­nie a ako bude vyze­rať. Tu Goog­le využi­lo výho­du, kto­rá spo­loč­nos­tiam umož­ňu­je ozna­če­nie dostať do zaria­de­nia aj v elek­tro­nic­kej for­me a nemu­sí tak robiť potlač na jeho povr­chu. Z toho vyplý­va, že namies­to špe­ku­lá­cií o tva­re či veľ­kos­ti pro­duk­tu, sa dá špe­ku­lo­vať o jeho soft­vé­ry. Tu nám doku­men­tá­cia zno­vu ponú­ka detai­ly, keď­že sa v nej píše, že by sa toto ozna­če­nie malo obja­viť na „oku­lia­ro­vom obdĺž­ni­ko­vom disp­le­ji“ a bude dostup­né v sub­me­nu, do kto­ré­ho sa uží­va­teľ dosta­ne rov­na­ko ako pri posled­nej ver­zii Goog­le Glass.

Po odha­le­ní tých­to infor­má­cií sa síce nič nedá sto­per­cen­tne potvr­diť, no mini­mál­ne ide o sluš­ný dôkaz o tom, že Goog­le nie­čo chys­tá, aj keď ešte nič nie je defi­ni­tív­ne. 

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)