Nová ver­zia Google Glass sa už tes­tuje

Michal Sorkovský / 8. júla 2015 / Tech a inovácie

Na začiatku tohto roka bola pre Google Glass zalo­žená nová diví­zia a do čela pro­jektu bol posta­vený CEO Nestu Tony Fadell. Vtedy sa z kle­sa­jú­ceho záujmu o pro­jekt stala znova zau­jí­mavá téma a na novinky o Google Glass sa čaká s veľ­kými oča­ká­va­niami.

Medzi­ča­som potvr­dil to, že pro­jekt ani zďa­leka nekončí Erik Shimdt z Googlu, zatiaľ čo CEO talian­skej spo­loč­nosti Luxxo­tica (par­tner Googlu) tak­tiež tvrdí, že druhá ver­zia Google Glass príde už čoskoro. Google by malo navyše dodať pred­lo­že­nie pre FCC (Fede­ral Com­mu­ni­ca­ti­ons Com­mis­sion), ktoré odha­ľuje dosť pre­sved­čivé dôkazy o tom, že Google pod náz­vom „GG1“ aktívne tes­tuje budúcu ver­ziu Google Glass.


Takéto doku­menty od FCC zvykli byť boha­tým zdro­jom infor­má­cií pre ľudí, ktorí sa chceli dozve­dieť niečo o gad­ge­toch, ktoré sa mali čoskoro dostať na trh. Boli totiž voľne dostupné, nane­šťas­tie sa ale v posled­ných rokoch naučili v FCC dostať fotky pro­duk­tov pod dohody o uta­jení, ktoré uzav­reli so spo­loč­nos­ťami a kvôli kto­rým ich už dnes nikde nenáj­deme. Napriek tomu je tu ale stále mož­nosť nájsť detaily o pro­duk­toch, práve kvôli tes­tom, ktoré musia byť robené za cie­ľom zis­tiť, či sú gad­gety bez­pečné pre bežné pou­ží­va­nie. Jed­ným z takýchto detai­lov, ktoré sú o pro­dukte GG1 od Googlu dostupné je, že pôjde o zaria­de­nie s WiFi a Blu­e­to­oth.Viac zau­jí­mavé ale je, že Google musel špe­ci­fi­ko­vať aj to, kde sa na jeho novom gad­gete objaví FCC ozna­če­nie a ako bude vyze­rať. Tu Google využilo výhodu, ktorá spo­loč­nos­tiam umož­ňuje ozna­če­nie dostať do zaria­de­nia aj v elek­tro­nic­kej forme a nemusí tak robiť potlač na jeho povr­chu. Z toho vyplýva, že namiesto špe­ku­lá­cií o tvare či veľ­kosti pro­duktu, sa dá špe­ku­lo­vať o jeho soft­véry. Tu nám doku­men­tá­cia znovu ponúka detaily, keďže sa v nej píše, že by sa toto ozna­če­nie malo obja­viť na „oku­lia­ro­vom obdĺž­ni­ko­vom disp­leji“ a bude dostupné v sub­menu, do kto­rého sa uží­va­teľ dostane rov­nako ako pri posled­nej ver­zii Google Glass.

Po odha­lení týchto infor­má­cií sa síce nič nedá sto­per­cen­tne potvr­diť, no mini­málne ide o slušný dôkaz o tom, že Google niečo chystá, aj keď ešte nič nie je defi­ni­tívne. 

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)