Nová vlna čis­tých tech­no­ló­gií, to ponúka slo­ven­sko-fín­sky star­tup Sol­ved

Lukáš Gašparík jr. / 4. február 2015 / Business

Fín­sko-slo­ven­ský star­tup Sol­ved už má za sebou desiatky vyrie­še­ných pro­jekt v minu­lom roku. Jedná sa o pro­jekty z oblasti živ­to­ného pro­stre­dia a ener­ge­tic­kej závis­losti.

V minu­lom roku pomo­hol star­tup Sol­ved vyrie­šiť viac ako stovku zlo­ži­tých eko­lo­gic­kých a ener­ge­tic­kých prob­lé­mov. Tento mul­ti­dis­cip­li­nárny a glo­bálny nástroj plný exper­tov vo svo­jich oblas­tiach sa momen­tálne skladá z viac ako 500 odbor­ní­kov z 200 firiem zo 40 kra­jín sveta. „Vzhľa­dom k tomu, že v dneš­nej dobe už môže byť kopa vecí online, je aj rie­še­nie týchto prob­lé­mov jed­no­duch­šie a odbor­níci sú dostup­nejší, ako keby museli za kaž­dým pro­jek­tom ces­to­vať. Pro­stred­níc­tvom našej plat­formy sa môžu spá­jať odbor­níci z celého sveta a rie­šiť tak dnešné glo­bálne prob­lémy“, pove­dal CEO Sol­ved Janne Hie­ta­niemi.

Sol­ved je vlastne online pora­den­ská služba v oblasti život­ného pro­stre­dia. Odbor­níci, ľudia môžu jed­no­du­cho pri­dá­vať svoje pro­jekty, prob­lémy, a odbor­níci z celého sveta sú schopní im pro­stred­níc­tvom tejto plat­formy pomôcť, prí­padne ponúk­nuť aj kon­krétne rie­še­nie prob­lému. „Sol­ved posky­tuje ľudom prí­stup k celo­sve­to­vým skú­se­nos­tiam odbor­ní­kov v oblasti tzv. čis­tých tech­no­ló­gií, a to všetko online. Tímy tak môžu pra­co­vať kde­koľ­vek na svete a byť stále v spo­jení. Táto digi­tálna plat­forma umož­ňuje vir­tu­álnu spo­lu­prácu a ply­nulý workf­low, vrá­tane online dis­ku­sie a rie­še­nie prob­lé­mov pro­stred­níc­tvom správ a videa“, pre­zra­dil ria­di­teľ R&D Slo­vák Rado­slav Mizera.

Sol­ved má do nového roku 2015 veľké plány a chce aj naďa­lej napre­do­vať a posky­to­vať rie­še­nia, ktoré pomôžu vyrie­šiť množ­stvo glo­bál­nych a ener­ge­tic­kých prob­lé­mov.

zdroj: solved.fi

Pridať komentár (0)