Nové miesto na bra­ti­slav­skej gur­mán­skej scéne – Kon­taj­ner Rivi­éra

Veronika Horváthová / 17. júla 2016 / Zo Slovenska

Dať do názvu reštau­rá­cie slovo kon­taj­ner môže byť trošku ris­kantné, no v tomto prí­pade to reštau­rá­cii Kon­taj­ner Rivi­éra v Bra­ti­slave skvelo vyšlo. Kon­taj­ner pred­sta­vuje nový eco-friendly kon­cept, kedy je budova posta­vená z kon­taj­ne­rov a takéto pro­jekty máme v Sta­ri­tUP naozaj radi. Zakla­da­teľ reštau­rá­cie Michal Zugá­rek nás preto pozval na náv­števu a my sme sa jeho pozva­nie s rados­ťou roz­hodli pri­jať!

Hneď ako sme vošli nás kavia­reň upú­tala svo­jou poho­do­vou atmo­sfé­rou a super dizaj­nom. “Nápad na zria­de­nie kaviarne Kon­taj­ner Rivi­éra vzni­kol viac-menej z mojej potreby. Sle­do­val som pro­jekty robené z kon­taj­ne­rov v západ­nej Európe, pre­tože ma tento typ sta­vieb veľmi fas­ci­no­val. Myš­lienka je jed­no­du­chá, celý pro­jekt je eko-friendly, ako stavba je od všet­kých ostat­ných odlišný a mate­riály v ňom pou­žité sú surové a prí­rodné, čiže sa v ňom cítite pri­ro­dzene.”

riviera3DSC_0123

Okrem toho vše­tok je náby­tok v kaviarni recyk­lo­vaný a second hand, takže má člo­vek nie­kedy pocit, že sa nachá­dza u babky v obý­vačke. Vďaka náhode sa na pro­jekte spo­jil s archi­tek­tom Oli­ve­rom Kle­i­ner­tom, ktorý už mal skú­se­nosti so stav­bami z kon­taj­ne­rov a kavia­reň mohla vznik­núť aj vďaka nemu.

rivierariviera2

Keď sa na začiatku roz­hodli vybu­do­vať kavia­reň, ľudia z oko­lia sa sťa­žo­vali na jej umiest­ne­nie a vtedy ešte neprí­ve­tivý vzhľad. Michal to však vzal ako výzvu a chcel vytvo­riť miesto, kde by sa Kar­lo­ves­ča­nia mohli stre­tá­vať a zabá­vať. Na dru­hom poschodí vytvo­ril malú galé­riu, kde sú momen­tálne, ako prvé, vysta­vené fotky sta­rej Kar­lo­vej Vsi.

DSC_0137DSC_0140

Po otvo­rení si miesto ľudia tak obľú­bili, že už dnes musia roz­ši­ro­vať kuchyňu. Ponú­kajú hlavne sezónne a zdravé jedlá. No v ponuke sú aj bez­lep­kové a bez­lak­tó­zové alter­na­tívy. A ako Michal dodáva, treba hlavne skú­siť ich kolá­čiky od Zuzky, ktoré sú vyrá­bané s lás­kou.

riviera4

Ak chceš vedieť viac info­šiek o naj­nov­ších akciách, pozri Face­book Kon­taj­ner Riviera
Foto­gra­fie v článku boli vytvo­rené foto­apa­rá­tom Nikon D 5500.

Pridať komentár (0)