Nový hit: Sle­dujte ako ľudia kódujú, live

Michal Králik: Sketcher.sk / 23. februára 2015 / Zaujímavosti

Postu­pom času si môžeme vší­mať, že veci na webe sa začí­najú naozaj hýbať. Text pomaly, ale isto ustu­puje a už nie­koľko zná­mych blo­gov a web strá­nok pre­chá­dza na video blogy. Nasved­čuje tomu aj zvý­šené množ­stvo videí naprí­klad na Face­bo­oku a preto sa aj You­Tube teší rastu uží­va­te­ľov (obsahu).

Stránka twitch.tv spo­pu­la­ri­zo­vala feno­mén stre­a­mo­va­nia video hier. Niet pochýb o tom, že video tuto­riály a podobné videá sa v posled­nej dobe tešia obľube. Skoro vždy je lep­šie vidieť presne to, čo prog­ra­má­tor robí a vidieť ako pra­cuje, ako len dostať pár obráz­kov a výsledný kód.

Práve apli­ká­cia watchpeoplecode.com Vám ponúka mož­nosť auto­ma­ticky vyhľa­dať aktu­álne live stre­amy, a môžete stre­a­mo­vať dokonca aj vy. Stačí keď pri­dáte link na váš you­tube alebo twitch chan­nel a môžete začať zdie­ľať aj vaše videá.

Na stránke Watch­Pe­op­le­Code si môžete prejsť aktu­álne ponú­kané live stre­amy, ako aj tie, ktoré už skon­čili (ak pone­chá­vajú ulo­ženú nahrávku na zdie­ľa­nie).

Prečo ale sle­do­vať nie­koho kódiť, a ešte k tomu live?

Na Twitch stre­ame je cenená okrem videa aj mož­nosť komu­ni­ko­vať s oso­bou, ktorá kóduje v reál­nom čase a takto sa učiť rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

Vzhľa­dom k tomu, že sa uče­nie prog­ra­mo­vať takouto for­mou stáva stále viac popu­lárne, tieto druhy stre­a­mov by sa mohli stať zau­jí­ma­vou for­mou zábav­ných a vzde­lá­va­cích mož­ností.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)