Nový hit: Sle­duj­te ako ľudia kódu­jú, live

Michal Králik: Sketcher.sk / 23. februára 2015 / Zaujímavosti

Postu­pom času si môže­me vší­mať, že veci na webe sa začí­na­jú naozaj hýbať. Text poma­ly, ale isto ustu­pu­je a už nie­koľ­ko zná­mych blo­gov a web strá­nok pre­chá­dza na video blo­gy. Nasved­ču­je tomu aj zvý­še­né množ­stvo videí naprí­klad na Face­bo­oku a pre­to sa aj You­Tu­be teší ras­tu uží­va­te­ľov (obsa­hu).

Strán­ka twitch.tv spo­pu­la­ri­zo­va­la feno­mén stre­a­mo­va­nia video hier. Niet pochýb o tom, že video tuto­riá­ly a podob­né videá sa v posled­nej dobe tešia obľu­be. Sko­ro vždy je lep­šie vidieť pres­ne to, čo prog­ra­má­tor robí a vidieť ako pra­cu­je, ako len dostať pár obráz­kov a výsled­ný kód.

Prá­ve apli­ká­cia watchpeoplecode.com Vám ponú­ka mož­nosť auto­ma­tic­ky vyhľa­dať aktu­ál­ne live stre­a­my, a môže­te stre­a­mo­vať dokon­ca aj vy. Sta­čí keď pri­dá­te link na váš you­tu­be ale­bo twitch chan­nel a môže­te začať zdie­ľať aj vaše videá.

Na strán­ke Watch­Pe­op­le­Co­de si môže­te prejsť aktu­ál­ne ponú­ka­né live stre­a­my, ako aj tie, kto­ré už skon­či­li (ak pone­chá­va­jú ulo­že­nú nahráv­ku na zdie­ľa­nie).

Pre­čo ale sle­do­vať nie­ko­ho kódiť, a ešte k tomu live?

Na Twitch stre­a­me je cene­ná okrem videa aj mož­nosť komu­ni­ko­vať s oso­bou, kto­rá kódu­je v reál­nom čase a tak­to sa učiť rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

Vzhľa­dom k tomu, že sa uče­nie prog­ra­mo­vať takou­to for­mou stá­va stá­le viac popu­lár­ne, tie­to dru­hy stre­a­mov by sa moh­li stať zau­jí­ma­vou for­mou zábav­ných a vzde­lá­va­cích mož­nos­tí.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)