Nový iPho­ne 7: Čím nahra­di­li jack?

Timotej Vančo / 19. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tiež si bol prek­va­pe­ný, keď si prvý­krát počul o odstrá­ne­ní konek­to­ra, kto­rý sa pou­ží­va už nie­koľ­ko rokov? Kto iný by mohol uro­biť tak kon­tro­verz­nú vec, ak nie App­le? Prav­da sa sta­la sku­toč­nos­ťou a dneš­ný iPho­ne 7 nemá jack. Čo sa nachá­dza na jeho mies­te?

iFi­xit je veľ­mi dôle­ži­té meno v tech­nic­kej spo­loč­nos­ti akou je App­le. Zaobe­ra­jú sa hlav­ne rozo­be­ra­ním nových výrob­kov od App­le ale­bo dôklad­ným pre­zre­tím aj tých naj­men­ších čas­tí v zaria­de­niach. Ten­to­krát rozo­bra­li čis­to nový iPho­ne 7, aby nám uká­za­li, čo sa v jeho vnút­ri nachá­dza. iFi­xit dokon­ca okrem rozo­bra­tia iPho­ne, pou­ží­va aj tech­no­ló­giu s X-lúč­mi (takz­va­ný rön­tgen). Chceš vedieť, čo sa nachá­dza vo vnút­ri iPho­ne 7? Teraz sa na to koneč­ne môžeš pozrieť.

taptic-ifixit-0

Foto: theverge.com

Naprí­klad vieš, čo je ten kruh dolu na pra­vej stra­ne? To je pred­sa nový, neme­cha­nic­ký vib­rač­ný home-but­ton.

Zopár ďal­ších zau­jí­ma­vos­tí:

  1. Spô­sob, akým je iPho­ne 7 vodo­tes­ný, je prav­de­po­dob­ne špe­ciál­ne lepid­lo, kto­ré drží všet­ky kom­po­nen­ty v iPho­ne po kope. Je teda ťaž­ké odhad­núť, či bude iPho­ne zno­va vodo­tes­ný, aj keď prej­de opra­vou, výme­nou kom­po­nen­tov ale­bo akým­koľ­vek poško­de­ním.
  2. Napriek tomu, že jedi­ný spô­sob, ako dostať ana­ló­go­vý výstup z iPho­ne 7 inak ako vsta­va­ný­mi ste­reo repro­duk­tor­mi, iPho­ne tak­tiež obsa­hu­je tri Cir­rus­Lo­gic audio čipy.
  3. Poď­me si pove­dať viac o jac­ku pre slú­chad­lá.

Tak­že, ako si si už urči­te vši­mol, po oboch stra­nách light­ning por­tu sú „dier­ky“, kto­ré zvy­čaj­ne využí­va repro­duk­tor. Len­že, keď zapne­me pes­nič­ku, zvuk je počuť iba z pra­vej stra­ny. Čo teda robí tá dru­há stra­na, kto­rá vyze­rá tak­tiež, ako repro­duk­tor? V nej sa tra­dič­ne nachá­dzal a aj teraz v naj­nov­šom iPho­ne nachá­dza mik­ro­fón.

grill-1

Foto: iapplenews.ru

Okrem neho tam ešte nie­čo je. Ako vidíš na obráz­ku vyš­šie, tam kde zvy­kol byť jack konek­tor sa teraz nachá­dza plas­to­vé puzdro, ako pro­tek­cia pro­ti vode (nová vlast­nosť iPho­ne 7 – vode­odol­nosť). Na zákla­de infor­má­cií od App­le sa tam tiež nachá­dza baro­me­ter. Baro­me­ter je zaria­de­nie, kto­ré meria nad­mor­skú výš­ku. App­le nás infor­mo­va­lo, že ich nový typ baro­met­ra doká­že zme­rať aj mini­mál­ne roz­die­ly, ako naprí­klad leze­nie po ska­lách ale­bo výstup po scho­doch.

App­le hovo­rí, že odstrá­ne­nie jac­ku, na kto­rý sme boli do dnes zvyk­nu­tí pri počú­va­ní hud­by, nie je len o šet­re­ní mies­ta v iPho­ne. Je to zále­ži­tosť celé­ho smartp­ho­nu, ako jed­nej veci. Tým, že odstrá­ni­li jack, im umož­ňu­je zväč­šiť baté­riu, jed­no­duch­šie pra­co­vať s vode­odol­nos­ťou, umiest­ne­nie antén atď.

Zdroj člán­ku: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)