Nový iPhone 7: Čím nahra­dili jack?

Timotej Vančo / 19. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tiež si bol prek­va­pený, keď si prvý­krát počul o odstrá­není konek­tora, ktorý sa pou­žíva už nie­koľko rokov? Kto iný by mohol uro­biť tak kon­tro­verznú vec, ak nie Apple? Pravda sa stala sku­toč­nos­ťou a dnešný iPhone 7 nemá jack. Čo sa nachá­dza na jeho mieste?

iFi­xit je veľmi dôle­žité meno v tech­nic­kej spo­loč­nosti akou je Apple. Zaobe­rajú sa hlavne rozo­be­ra­ním nových výrob­kov od Apple alebo dôklad­ným pre­zre­tím aj tých naj­men­ších častí v zaria­de­niach. Ten­to­krát rozo­brali čisto nový iPhone 7, aby nám uká­zali, čo sa v jeho vnútri nachá­dza. iFi­xit dokonca okrem rozo­bra­tia iPhone, pou­žíva aj tech­no­ló­giu s X-lúčmi (takz­vaný rön­tgen). Chceš vedieť, čo sa nachá­dza vo vnútri iPhone 7? Teraz sa na to konečne môžeš pozrieť.

taptic-ifixit-0

Foto: theverge.com

Naprí­klad vieš, čo je ten kruh dolu na pra­vej strane? To je predsa nový, neme­cha­nický vib­račný home-but­ton.

Zopár ďal­ších zau­jí­ma­vostí:

  1. Spô­sob, akým je iPhone 7 vodo­tesný, je prav­de­po­dobne špe­ciálne lepidlo, ktoré drží všetky kom­po­nenty v iPhone po kope. Je teda ťažké odhad­núť, či bude iPhone znova vodo­tesný, aj keď prejde opra­vou, výme­nou kom­po­nen­tov alebo akým­koľ­vek poško­de­ním.
  2. Napriek tomu, že jediný spô­sob, ako dostať ana­ló­gový výstup z iPhone 7 inak ako vsta­va­nými ste­reo repro­duk­tormi, iPhone tak­tiež obsa­huje tri Cir­rus­Lo­gic audio čipy.
  3. Poďme si pove­dať viac o jacku pre slú­chadlá.

Takže, ako si si už určite vši­mol, po oboch stra­nách light­ning portu sú „dierky“, ktoré zvy­čajne využíva repro­duk­tor. Lenže, keď zapneme pes­ničku, zvuk je počuť iba z pra­vej strany. Čo teda robí tá druhá strana, ktorá vyzerá tak­tiež, ako repro­duk­tor? V nej sa tra­dične nachá­dzal a aj teraz v naj­nov­šom iPhone nachá­dza mik­ro­fón.

grill-1

Foto: iapplenews.ru

Okrem neho tam ešte niečo je. Ako vidíš na obrázku vyš­šie, tam kde zvy­kol byť jack konek­tor sa teraz nachá­dza plas­tové puzdro, ako pro­tek­cia proti vode (nová vlast­nosť iPhone 7 – vode­odol­nosť). Na základe infor­má­cií od Apple sa tam tiež nachá­dza baro­me­ter. Baro­me­ter je zaria­de­nie, ktoré meria nad­mor­skú výšku. Apple nás infor­mo­valo, že ich nový typ baro­metra dokáže zme­rať aj mini­málne roz­diely, ako naprí­klad leze­nie po ska­lách alebo výstup po scho­doch.

Apple hovorí, že odstrá­ne­nie jacku, na ktorý sme boli do dnes zvyk­nutí pri počú­vaní hudby, nie je len o šet­rení miesta v iPhone. Je to zále­ži­tosť celého smartp­honu, ako jed­nej veci. Tým, že odstrá­nili jack, im umož­ňuje zväč­šiť baté­riu, jed­no­duch­šie pra­co­vať s vode­odol­nos­ťou, umiest­ne­nie antén atď.

Zdroj článku: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)