Nový pivot Cloud­Fen­deru — CLOUDO

Ľudovít Nastišin / 8. apríl 2015 / Business

Cloudo je jeden z mála slo­ven­ských pivo­tov, ktorý tu máme. Preto sme sa roz­hodli veno­vať mu pozor­nosť a zis­tiť pre vás čo naj­viac infor­má­cií o tomto pro­jekte.

O pro­jekte Cloud Fen­der sme už na našom webe písali, no vra­ciame s k nemu, pre­tože začiat­kom roka uvie­dol na svetlo sveta beta ver­ziu pivotu Cloudo.

Cloudo je roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dače, ktoré vám umož­ňuje ovlá­dať vaše clou­dové apli­ká­cie cez jed­no­du­ché prí­kazy. Jeho filo­zo­fia je jed­no­du­chá: “Do more with less”. Je integ­ro­vaný do väč­šiny apli­ká­cií, ktoré pou­ží­vate naozaj často (Drop­box, Drive, Ever­note, Trello a mnoho ďal­ších).

Priamo pro­stred­níc­tvom Cloudo môžete otvo­riť nový Google Doc alebo pri­dať novú úlohu do Trella či pre­hľa­dá­vať his­tó­riu emai­lov. V rámci Cloudo vám stačí nájsť poža­do­vaný súbor, či už je na Drop­boxe alebo Drive a zdie­ľať ich jedi­ným lin­kom.

Viac o tomto pro­jekte sa dozviete v roz­ho­vore s Ondre­jom Pro­stred­ní­kom, ktorý aktu­álne pri­pra­vu­jeme. Tento roz­ho­vor si budete môcť pre­čí­tať na Startitup.sk už o pár dní.

Zdroj: cloudo.co

Pridať komentár (0)