Nový pro­to­typ Ran­ge Rove­ru ovlá­da­te cez smartp­ho­ne

Lukáš Gašparík jr. / 17. júna 2015 / Tech a inovácie

Ovlá­da­nie auta cez smartp­ho­ne už nie je až takou bom­bou ako pred pár rok­mi. Dnes už môže­me cez smartp­ho­ne zamy­kať či odo­my­kať svo­je, ovlá­dať rádio ale­bo klí­mu. Brit­ský Ran­ge Rover to však roz­ho­dol posu­núť ešte na vyš­ší level.

Nie je tomu tak dáv­no, čo bol pred­sta­ve­ný nový Ran­ge Rover. Ofi­ciál­ne auto Jame­sa Bon­da je pre­pl­ne­né tech­ni­kou o akej sa nám ešte pred pár rok­mi ani nesní­va­lo. Teraz však pri­šiel Ran­ge Rover s ďal­šou novin­kou. Nový pro­to­typ Ran­ge Rove­ru Sport môže­te kom­plet­ne ovlá­dať cez app­ku vo vašom smartp­ho­ne. Ovlá­da­nie zatiaľ fun­gu­je iba do rých­los­ti pri­bliž­ne 7 km/h a na to, aby ste moh­li nový Ran­ge diaľ­ko­vo ovlá­dať, musí­te byť vzdia­le­ný max. 3 met­rov. Celý sys­tém je zatiaľ iba vo fáze hlbo­ké­ho tes­to­va­nia a pod­ľa infor­má­cií Ran­ge Rove­ru by to chce­la spo­loč­nosť dotiah­nuť ešte ďalej. Ich vízi­ou je kom­plet­ne hla­so­vé ovlá­da­nie auta. 

Neča­kaj­te však, že teraz prí­de­te k najb­liž­šie­mu pre­daj­co­vi nových Ran­gov, stiah­ne­te app­ku a ovlá­da­te auto. Táto tech­no­ló­gia nie je ešte ani zďa­le­ka pri­pra­ve­ná na to, aby sa sta­la súčas­ťou výba­vy bež­ných áut tej­to znač­ky, pre­to­že bez­peč­nosť je na prvom mies­te, ako inak.

Ran­ge Rover tak čaká ešte dlhá ces­ta, ale s kľu­dom môžem pove­dať, že sa vyda­li tým správ­nym sme­rom. Z kaž­dej podob­nej vízie mám radosť a vzbu­dzu­je vo mne oča­ká­va­nia, či sa poda­rí dostať tech­no­ló­giu aj do rea­li­ty.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)