Nový pro­to­typ Range Roveru ovlá­date cez smartp­hone

Lukáš Gašparík jr. / 17. júna 2015 / Tech a inovácie

Ovlá­da­nie auta cez smartp­hone už nie je až takou bom­bou ako pred pár rokmi. Dnes už môžeme cez smartp­hone zamy­kať či odo­my­kať svoje, ovlá­dať rádio alebo klímu. Brit­ský Range Rover to však roz­ho­dol posu­núť ešte na vyšší level.

Nie je tomu tak dávno, čo bol pred­sta­vený nový Range Rover. Ofi­ciálne auto Jamesa Bonda je pre­pl­nené tech­ni­kou o akej sa nám ešte pred pár rokmi ani nesní­valo. Teraz však pri­šiel Range Rover s ďal­šou novin­kou. Nový pro­to­typ Range Roveru Sport môžete kom­pletne ovlá­dať cez appku vo vašom smartp­hone. Ovlá­da­nie zatiaľ fun­guje iba do rých­losti pri­bližne 7 km/h a na to, aby ste mohli nový Range diaľ­kovo ovlá­dať, musíte byť vzdia­lený max. 3 met­rov. Celý sys­tém je zatiaľ iba vo fáze hlbo­kého tes­to­va­nia a podľa infor­má­cií Range Roveru by to chcela spo­loč­nosť dotiah­nuť ešte ďalej. Ich víziou je kom­pletne hla­sové ovlá­da­nie auta. 

Neča­kajte však, že teraz prí­dete k najb­liž­šiemu pre­daj­covi nových Ran­gov, stiah­nete appku a ovlá­date auto. Táto tech­no­ló­gia nie je ešte ani zďa­leka pri­pra­vená na to, aby sa stala súčas­ťou výbavy bež­ných áut tejto značky, pre­tože bez­peč­nosť je na prvom mieste, ako inak.

Range Rover tak čaká ešte dlhá cesta, ale s kľu­dom môžem pove­dať, že sa vydali tým správ­nym sme­rom. Z kaž­dej podob­nej vízie mám radosť a vzbu­dzuje vo mne oča­ká­va­nia, či sa podarí dostať tech­no­ló­giu aj do rea­lity.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)