Nový Rasp­berry Pi 3 má zabu­do­vaný Blu­e­to­oth a WiFi a stojí stále rov­nako

Rudolf Nečas / 1. marca 2016 / Tech a inovácie

28. feb­ru­ára mal Rasp­berry Pi je štvrté naro­de­niny, a spolu s pria­niami k naro­de­ni­nám vítame aj jeho naj­nov­šiu ver­ziu.

Tak­mer presne rok po prí­chode Rasp­berry Pi 2, uzrel svetlo sveta nový Rasp­berry Pi 3, Model B. Je prvým 64-bito­vým Rasp­berry Pi a je dodá­vaný so zabu­do­va­ným Wi-Fi a Blu­e­to­oth.

RaspPi3-1 (1)

foto: Rasp­berry Pi

Špe­ci­fi­ká­cie:

  • Štvor­jad­rový 64-bitový ARM Cor­tex A53 s frek­ven­ciou 1.2 GHz
  • Je pri­bližne o 50% rých­lejší ako Rasp­berry Pi 2
  • 802.11n Wire­less LAN
  • Blu­e­to­oth 4.1 (vrá­tane Blu­e­to­oth Low Energy)
  • 400MHz Video­Core IV mul­ti­me­dia
  • 1GB LPDDR2-900 SDRAM (900MHz)
  • 100 Mb/s Ether­net port, 4x USB 2.0, HDMI výstup
  • Cena 35 dolá­rov

Neslúži len ako náh­rada sto­lo­vého počí­tača, ale tiež na pou­ži­tie v oblasti vsta­va­ných pro­jek­tov. Pi 3 bol zámerne navr­hnutý skôr ako vývoj než revo­lú­cia pre plat­formu Rasp­berry Pi. A to dáva zmy­sel.

S viac než 8 mili­ónmi pre­da­ných Rasp­berry Pi je udr­ža­nie spät­nej kom­pa­ti­bi­lity pre nadá­ciu dôle­žité. To je veľa uží­va­te­ľov a učeb­ných mate­riá­lov.

Na pohľad nový model vyzerá tak­mer úplne rov­nako ako jeho pred­chodca. Ale zatiaľ, čo si udr­žuje rov­nakú cenovku, sa mnohé zme­nilo práve pod povr­chom. Bolo upus­tené od archi­tek­túry ARM v7 pou­ži­tej v Rasp­berry Pi 2 a toto je prvý 64-bitový Rasp­berry Pi, so štvor­jad­rom ARM Cor­tex A53 tak­to­va­ným na 1,2 GHz.

Vďaka tomu je o viac ako 50% rých­lejší ako Rasp­berry Pi 2 a tak­mer desať­krát rých­lejší ako pôvodný model B. Ale výkon má aj svoje úska­lia a Rasp­berry Pi 3 si vypýta o 50% viac ener­gie, než Rasp­berry Pi 2.

RaspPi3-9 (1)

foto: Rasp­berry Pi

Zdá sa, že posko­če­nie vo výkone je vcelku slušné. Aj napriek zacho­va­niu 1 GB pamäte RAM, tak ako Rasp­berry Pi 2 to vyzerá, že nový model môže byť dosta­ču­júci, aby nahra­dil stolný počí­tač pre nená­roč­ných pou­ží­va­te­ľov.

Asi naj­väč­šou zme­nou je, že nový Rasp­berry Pi 3 pri­chá­dza so zabu­do­va­ným Wi-Fi a Blu­e­to­oth 4.1. To zna­mená, že nový model bude pod­po­ro­vať “kla­sický” Blu­e­to­oth, ale aj Blu­e­to­oth LE (Low Energy). Podľa doku­men­tov pred­lo­že­ných ame­ric­kému tele­ko­mu­ni­kač­nému úradu FCC je WiFi ver­zia 802.11n pod­po­ro­vaná len so šír­kou kanálu 20 MHz a maxi­málna pod­po­ro­vaná rých­losť komu­ni­ká­cie tak bude zrejme 72.2 Mbps.

RaspPi3-13 (1)

foto: Rasp­berry Pi

Aj keď si Wi-Fi a Blu­e­to­oth mohol k Rasp­berry pri­dať aj pred­tým pomo­cou USB, zakom­po­no­va­nie hard­véru do dosky všetko zjed­no­du­šuje. Pred­tým by ťa pri­da­nie Blu­e­to­oth a WiFi adap­té­rov stálo ďal­ších 20 dolá­rov, ich zabu­do­va­nie do dosky eli­mi­nuje tieto náklady a tiež vyrieši prob­lémy s nekom­pa­ti­bil­ným hard­vé­rom a ovlá­dačmi.

Ak ťa nový Rasp­berry Pi 3 zau­jal, môže byť tvoj už za 35 dolá­rov (cca 32 eur). K dis­po­zí­cií je cez ele­men­t14RS Com­po­nents.

RaspPi3-10

foto: Rasp­berry Pi

Zdroj: makezine.com, zdroj foto­gra­fií: makezine.com

Pridať komentár (0)