Nový slo­ven­ský pro­dukt MOOCHA odľah­čí aj tvo­je ces­to­va­nie

Linda Cebrová / 9. júna 2017 / Startupy

zdroj: archív startitup/facebook.com/moocha

Zdá sa, že je už dáv­no za nami doba ces­to­va­nia s nad­roz­mer­nou bato­ži­nou ale­bo kon­zer­va­mi. Čoraz obľú­be­nej­ším sa stá­va ces­to­va­nie na ľah­ko, takz­va­ný back­pac­king, kedy si aj na pár mesia­cov vysta­číš s jed­ným ruk­sa­kom.

Vzdať sa nie­koľ­kých vecí pri ces­to­va­ní sa však nemu­síš na úkor tvoj­ho pohod­lia počas ces­ty. Na efek­tív­ne využi­tie pries­to­ru mys­le­li pri tvor­be svoj­ho pro­duk­tu aj dva­ja Slo­vá­ci Tomáš Gal­ko a Natá­lia Micha­lo­vá.

foto:indiegogo.com

Aj napriek vyťa­že­nos­ti prá­cou dokto­ra a archi­tekt­ky, si toto duo našlo čas na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu, kto­rý je zalo­že­ný na ich ces­to­va­teľ­skej váš­ni. Spo­lu pre­ces­to­va­li už celú Euró­pu, Áziu, Indo­né­ziu a Ame­ri­ku len s prí­ruč­nou bato­ži­nou.


Myš­lien­ka o pro­jek­te sa prvý­krát zro­di­la na letis­ku vo Vied­ni, kde sme spo­loč­ne ces­to­va­li na víkend s batôž­ka­mi do Parí­ža a potre­bo­va­li sme pres­ne taký pro­dukt, kto­rý by obsia­hol via­ce­ro fun­kcií a nie iba jed­nu. Nosiť obrov­ský van­kúš, kto­rý je sko­ro nemož­né zmes­tiť do prí­ruč­nej bato­ži­ny, a tak­tiež by sa nám zišiel na ces­tách pri­da­ný pries­tor k bato­hu, naprí­klad na spod­né prád­lo, ute­rák ale­bo trič­ká. A tak vznik­la MOOCHA – mul­ti­funkč­ný spa­cí vankúš/batôžtek, kto­ré­mu sa dá edi­to­vať jeho veľ­kosť. Nie­čo, čo sme vymys­le­li, lebo sme to sami reál­ne potre­bo­va­li. Boli sme prek­va­pe­ní, že nie­čo také ešte neexis­tu­je.“


MOOCHA je uni­ká­tom pre­dov­šet­kým vďa­ka jej jed­no­du­chos­ti, funkč­nos­ti a dizajne.Tento mul­ti­funkč­ný ces­to­va­teľ­ský gad­get slú­ži ako spa­cí van­kúš, taš­ka. Fan­tá­zii sa v tom­to prí­pa­de medze nekla­dú.


Ich ďal­šie napre­do­va­nie teraz bude závi­sieť pre­dov­šet­kým od úspe­chu ich cro­wd­foun­di­go­vej kam­pa­ne na plat­for­me indiegogo.com. Na odštar­to­va­nie výro­by majú v plá­ne pre­dať 100 kusov ich pro­duk­tu. Ak sa im poda­rí napl­niť ten­to cieľ, pus­tia sa do začiat­ku ďal­šej fázy.

V ďal­šej fáze plá­nu­je­me zapo­jiť pro­fe­si­onál­ne kraj­čír­ky z náš­ho okre­su a oko­lia, kto­ré by nám pomoh­li s výro­bou vo väč­šom množ­stve. Kva­li­ta pre­ve­de­nia pro­duk­tu je pre náš pro­dukt kľú­čo­vá, pre­to to bude našim hla­vým kri­té­ri­om pri výbe­re správ­nych ľudí. Ak by sa nám poda­ri­lo uspieť, plá­nu­je­me roz­ší­riť výro­bu a ponú­kať pro­dukt aj v kamen­ných pre­daj­niach špe­cia­li­zo­va­ných na dizaj­no­vé výrob­ky.“


Navr­hnu­tie a exe­kú­cia prvot­nej myš­lien­ky stá­la mno­ho času a ener­gie oboch Slo­vá­kov. Naj­skôr sa začí­na­lo s prvý­mi ski­ca­mi, vymýš­ľa­ním loga, hľa­da­nia vhod­nej lát­ky a mate­riá­lov, kto­ré musia byť extrém­ne odol­né a súčas­ne vhod­né a prí­jem­né na dotyk.

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších čas­tí pro­ce­su bolo prá­ve vytvá­ra­nie via­ce­rých pro­to­ty­pov, hľa­da­nie čo naj­lep­ších rie­še­ní a spo­jov a súčas­ne vytvo­re­nie pro­duk­tu tak, aby to na koniec vyze­ra­lo úpl­ne jed­no­du­cho a v prvom rade kva­lit­ne. Ten­to pro­ces trval nie­koľ­ko mesia­cov.

Keď sme na kon­ci toh­to pro­ce­su drža­li finál­ny pro­to­typ bolo to pre nás veľ­ké pote­še­nie, že naša myš­lien­ka a nápad nezos­tal iba na papie­ri, ale reál­ne vznik­la a to ešte aj v krás­nom pre­ve­de­ní so všet­kým, čo na ces­to­va­nie potre­bu­je­me. Od vte­dy ju nosí­me so sebou vša­de na ces­ty a teší­me sa z nej. Veľ­mi dúfa­me, že sa nám poda­rí docie­liť náš sta­no­ve­ný cieľ a MOOCHA bude môcť slú­žiť aj pre všet­kých ostat­ných ces­to­va­te­ľov, nie len nám.”

Ten­to slo­ven­ský pro­dukt môžeš pod­po­riť TU.

Pridať komentár (0)