Nový web? Stiah­nite si zadarmo najk­raj­šie WordP­ress šab­lóny

Richard Čermák: WebSupport / 15. jún 2015 / Tools a produktivita

WordP­ress je bez­po­chyby naj­roz­ší­re­nejší a najob­ľú­be­nejší redakčný sys­tém. Je pre­hľadný, zro­zu­mi­teľný a doká­žete doň nain­šta­lo­vať neko­nečné množ­stvo uži­toč­ných plu­gi­nov pre mera­nie náv­štev­nosti, SEO opti­ma­li­zá­cie, sociál­nych sietí alebo rôz­nych wid­ge­tov.

Ďalší dôvod, prečo pou­ží­va­te­lia milujú WordP­ress je, že exis­tuje nepre­berné množ­stvo šab­lón strá­nok, ktoré si doká­žete jed­no­du­cho nain­šta­lo­vať. Pre WordP­ress sa vytvára naj­väčší počet webo­vých šab­lón na svete. Jeden z najús­peš­nej­ších auto­rov mega­mar­ketu The­me­Fo­rest pre­dal viac ako 100 000 kópií jedi­nej šab­lóny. Slušné, čo poviete?

Tvorba webo­vých šab­lón je cel­kom výnosný biz­nis. Až 50 % zo všet­kých WordP­ress tém na The­me­Fo­rest zaro­bilo aspoň 1000 dolá­rov za mesiac a 5 % tém zarobí 10.000 dolá­rov za mesiac. Iba 4 % tém zaro­bili menej ako 1000 dolá­rov za celú his­tó­riu. V sep­tem­bri 2014 bol The­me­Fo­rest na 88. mieste ako naj­viac pre­dá­va­júca webová stránka na svete (podľa Alexa.com).

Na webe sa však pova­ľuje obrov­ské množ­stvo šab­lón, ktoré ponú­kajú deve­lo­peri zadarmo pre voľné pou­ží­va­nie, prí­padne demo a trial ver­zie. My sme pre vás vybrali zopár pek­ných šab­lón, ktoré stoja za vyskú­ša­nie.

Ak máte v pláne začať písať svoj blog alebo lifes­ty­lový maga­zín (prí­padne redi­zaj­no­vať svoj exis­tu­júci), určite vyskú­šajte šab­lónu Spark­ling. Vyzerá pre­hľadne, je res­pon­zívna a má desiatky ďal­ších mož­ností úprav farieb, fon­tov a jed­not­li­vých ele­men­tov.

Stiah­nite si Spark­ling

sparkling

Šab­lóna Zerif Lite je ide­álna pre inter­ne­tovú agen­túru alebo ako pre­zen­tačná stránka firmy. Je res­pon­zívna, kom­pa­ti­bilná s väč­ši­nou pre­hlia­da­čov a patrí medzi najob­ľú­be­nej­šie a naj­pou­ží­va­nej­šie šab­lóny.

Stiah­nite si Zerif Lite

Zerif LiteAj Inter­face je ďal­šia skvelá šab­lóna pre firemnú stránku. V základ­nej (zadarmo) ver­zii síce nepo­núka ani zďa­leka toľko mož­ností, ako PRO ver­zia, ale za vyskú­ša­nie určite stojí.

Stiah­nite si Inter­face

interface

Ak ste pro­fe­si­onálny foto­graf, isto oce­níte Pho­tog­rap­her Port­fo­lio. Šab­lóna ponúka všetky dôle­žité prvky, ktoré potre­buje každý foto­graf na svo­jom webe. Od pre­hľadu slu­žieb cez port­fó­lio, odpo­rú­ča­nia až po odkazy na sociálne siete a kon­takt.

Stiah­nite si Pho­tog­rap­her Port­fo­lio

PhotographerPortfolio

Šab­lóna Fas­hion Agency je doko­nalé a ultra pre­hľadné port­fó­lio (nie­len) pre módne agen­túry. Pou­žíva pekné gra­fické prvky a ani­má­cie. Pre­kli­kajte si všetky sek­cie v menu, určite vás táto téma okúzli.

Stiah­nite si Fas­hion Agency

fashion theme

Máte reštau­rá­ciu? Pri­lá­kajte nových zákaz­ní­kov novou strán­kou. Jedna z najk­raj­ších šab­lón je Res­tau­rant Theme. Ponúka per­fektne spra­co­vanú sek­ciu menu, blog alebo com­mu­nity.

Stiah­nite si Res­tau­rant Theme

Restaurant Theme

Ďal­šia úžasná šab­lóna vhodná pre rôzne puby, kaviarne a men­šie pod­niky je Auberge. Všetky dôle­žité infor­má­cie nájdu vaši zákaz­níci na webe a vy zís­kate silný nástroj na pri­lá­ka­nie nových náv­štev­ní­kov.

Stiah­nite si Auberge

auberge

Aj Mas­kitto Light je super šab­lóna pre inter­ne­tové agen­túry, dizaj­nér­ske štú­diá alebo men­šie firmy. Deve­lo­peri si dali dokonca toľkú námahu, že pri­pra­vili množ­stvo návo­dov, ako si túto robustnú šab­lónu nasta­viť.

Stiah­nite si Mas­kito Light

maskitto-light

Vhodná šab­lóna pre hype­rak­tív­nych blo­ge­rov je Design­Wall. Jej deví­zou je time­line, teda časová os s mož­nos­ťou jed­no­du­chého embe­do­va­nia z rôz­nych sociál­nych sietí.

Stiah­nite si Design­Wall

design wall

Flo­rence je ste­les­ne­ním ele­gan­cie, mini­ma­lizmu a jed­no­du­chosti. Je to ide­álna šab­lóna pre inter­ne­tové agen­túry.

Stiah­nite si Flo­rence

florence

Meso­co­loumn je plne res­pon­zívna šab­lóna a pod­po­ruje integ­rá­ciu Bud­dyP­ress a WooCom­merce. Ide­álna je pre spra­vo­daj­ské por­tály s množ­stvom ďal­ších mož­ností a nasta­vení.

Stiah­nite si Meso­co­loumn

Mesocoloumn

Pozrite si ďal­šie zdroje voľ­ných šab­lón: Zdroj 1Zdroj 2Zdroj 3 Ak ste však nároč­nejší a nemáte prob­lém inves­to­vať do novej šab­lóny, odpo­rú­čame stránku The Best Designs.

Ak máte ďal­šie tipy na pekné šab­lóny, podeľte sa o ne v komen­tá­roch.

zdroj: websupport.sk

Pridať komentár (0)