Nový Zéland zakazuje používanie jednorazových plastových tašiek

Simona Kováčová / 10. augusta 2018 / Eko

zdroj: pixabay.com
  • Nový Zé­land čo­skoro úplne za­káže po­u­ží­va­nie jed­no­ra­zo­vých plas­to­vých ta­šiek
  • Roz­hod­nu­tie pod­po­ruje veľká časť oby­va­te­ľov os­trova
  • Vláda chce týmto kro­kom ochrá­niť ži­votné pro­stre­die a pri­pra­viť lep­šiu pôdu pre bu­dúce ge­ne­rá­cie

To, že plasty za­ťa­žujú našu pla­nétu a spô­so­bujú jej ne­malé prob­lémy všetci veľmi dobre vieme. In­for­mujú o tom mé­dia aj eko­ló­go­via. Na ne­po­ria­dok, ktorý ako ľu­dia vy­tvá­rame, upo­zor­ňujú aj uve­do­melí Slo­váci. V prie­behu po­sled­ných ro­kov za­čali via­ceré veľké spo­loč­nosti zmýš­ľať eko­lo­gic­kej­šie a pro­duk­ciu plas­tov sa sna­žia ob­me­dzo­vať. Ne­dávno sme ťa in­for­mo­vali o vy­ra­dení sla­miek, ktoré plá­nuje zo svo­jich pul­tov od­strá­niť ka­via­reň Star­bucks. Ur­čite si ne­pre­hlia­dol na na­šom Fa­ce­bo­oku ani in­for­má­ciu o tom, že Tesco za eko­lo­gic­kejší prí­stup v Ma­laj­zii do­konca od­me­ňuje. V otázke eko­ló­gie ne­zas­palo ani naše malé Slo­ven­sko. To, že od za­čiatku tohto roka by si k ná­kupu už plas­tovú tašku do­stať ne­mal, si si ur­čite tiež vši­mol. Na vy­ko­na­nie tohto kroku bol už naj­vyšší čas. Pred za­ve­de­ním tohto zá­kazu do­ká­zali Slo­váci za rok spot­re­bo­vať až 466 ku­sov plas­to­vých ta­šiek za rok, uvá­dza en­vi­ro­por­tal.sk.

Na No­vom Zé­lande už o rok do plas­to­vej tašky ne­na­kú­piš

Nový Zé­land pri­stu­puje k prob­lému ra­di­kál­nej­šie. Plas­tové tašky za­káže na­dobro. Ozná­mila to dnes pred­sed­kyňa vlády Ja­cinda Ar­der­nová spolu s mi­nis­ter­kou ži­vot­ného pro­stre­dia Euge­nie Sa­ge­ovou. Roz­hod­nu­tie uviedla dnes na svo­jom Fa­ce­bo­oku aj Twit­teri po­li­tická strana New Ze­land La­bour Party.

Plán by sa mal re­a­li­zo­vať v prie­behu jed­ného roka. Po uply­nutí tejto doby by mali plas­tové tašky na jedno po­u­ži­tie z No­vého Zé­landu úplne zmiz­núť.

Dô­vody sú jasné

Ar­der­novú viedla k roz­hod­nu­tiu najmä snaha o ochranu ži­vot­ného pro­stre­dia a prí­rody No­vého Zé­landu. Každý rok sa tu spot­re­buje ob­rov­ské množ­stvo plas­to­vých ta­šiek, ktoré zne­čis­ťujú po­bre­žia aj sa­motný oceán a spô­so­bujú vážne prob­lémy miest­nej faune aj flóre, a to aj na­priek tomu, že v sú­čas­nosti už exis­tujú rôzne spô­soby, ako plasty na­hra­diť. Ar­der­nová je pre­sved­čená, že Nový Zé­land je pri­pra­vený pre­vziať zod­po­ved­nosť za svoje činy a po­kú­siť sa “očis­tiť” našu pla­nétu od plas­tov. Pre ďal­šie ge­ne­rá­cie chce za­ne­chať len krásnu a čistú prí­rodu.

Roz­hod­nu­tie pod­po­ruje aj ve­rej­nosť. Ešte v tomto roku pod­pí­salo pe­tí­ciu za za­ká­za­nie pla­tov až 65 000 oby­va­te­ľov No­vého Zé­landu, in­for­muje Otago Daily Ti­mes.

„Najmä vo­la­nie ve­rej­nosti po zmene po­vzbu­dilo ob­chod­ní­kov a aj su­per­mar­kety v tom, aby od­strá­nili zo svo­jej “po­nuky” plas­tové tašky,” vy­jad­rila sa na margo zá­kazu Sa­ge­ová.

Od­strá­ne­ním len plas­to­vých ta­šiek ešte svet ne­za­chrá­nime. To si dobre uve­do­mujú aj ini­ciá­tori no­vého na­ria­de­nia. Av­šak ve­ria, že sa vy­brali tým správ­nym sme­rom: “V otázke re­du­ko­va­nia od­padu mu­síme byť stále múd­rejší a mys­lím si, že toto je dobrý za­čia­tok.”

Podľa šta­tis­tiky z mája tohto roku uve­rej­ne­nej na re­uset­his­bag.com ce­lo­sve­tovo spot­re­bu­jeme každý rok až 1 bi­líón plas­to­vých ta­šiek na jedno po­u­ži­tie, čo zod­po­vedá kúpe 2 mi­li­ó­nov ta­šiek za jednu mi­nútu.

Toto vy­soké číslo spô­so­buje smrť jed­ného mi­li­óna mor­ských vtá­kov a 100 000 mor­ských ci­cav­cov. Roz­hod­nu­tie No­vého Zé­landu by tak mohlo in­špi­ro­vať aj ďal­šie kra­jiny k pri­ja­tiu prí­snej­ších opat­rení a k ak­tív­nej­šiemu prí­stupu v otázke ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia a ži­vo­čí­chov.

Čo mys­líš, máme aj my Slo­váci do­sta­točné eko­lo­gické cí­te­nie na to, aby sme do­ká­zali vy­zbie­rať po­trebný po­čet hla­sov a do­nú­tiť vládu k pri­ja­tiu po­dob­ného zá­kona alebo sa máme ešte čo učiť?

Zdroj: www.mas­hable.com

Pridať komentár (0)