NP Podu­naj­sko — Nový národ­ný park na Slo­ven­sku s roz­lo­hou 8000 hek­tá­rov

interez.sk / 11. septembra 2016 / Zo Slovenska

9. sep­tem­bra 2016 si všet­ci zapa­mä­tá­me ako deň vzni­ku nové­ho národ­né­ho par­ku na Slo­ven­sku. Jed­no­znač­ne o tom roz­hod­li pred­sta­vi­te­lia Bra­ti­slav­ské­ho samo­správ­ne­ho kra­ja a NP Podu­naj­sko tak bude čosko­ro rea­li­tou.

Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj roz­ho­do­val v pia­tok, 9. sep­tem­bra o vzni­ku nové­ho národ­né­ho par­ku na úze­mí Slo­ven­ska. Pod­po­ri­li tak vznik chrá­ne­né­ho úze­mia, kto­ré bude mať vyše 8-tisíc hek­tá­rov a bude sa nachá­dzať na úze­miach Trnav­ské­ho, Nit­rian­ske­ho a Bra­ti­slav­ské­ho kra­ja.

Nad tou­to myš­lien­kou sa na Slo­ven­sku uva­žo­va­lo už 30 rokov, no dnes je koneč­ne rea­li­tou. Národ­ný park Podu­naj­sko (NP Podu­naj­sko) bude zahŕňať loka­li­ty od Hor­né­ho lesa pri Vyso­kej pri Mora­ve až po Dunaj­ské luhy a Malý Dunaj.

Jed­ným z hlav­ných dôvo­dov vyhlá­se­nia toh­to národ­né­ho par­ku bolo ochrá­niť vzác­ne bio­to­py pôvod­ných poras­tov luž­ných lesov, ohro­ze­né dru­hy živo­čí­chov, no záro­veň zacho­vať všet­ky fun­kcie dot­knu­té­ho úze­mia, vrá­ta­ne tej rekre­ač­nej.

Je skve­lé, že si uve­do­mu­je­me vzác­nosť našich úze­mí a že sa aj napriek naras­ta­jú­cej výstav­be vie­me pozrieť na naše vzác­ne úze­mia a chrá­niť ich.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Roman Ozo­rák, hiking.sk

Pridať komentár (0)