NP Podu­naj­sko — Nový národný park na Slo­ven­sku s roz­lo­hou 8000 hek­tá­rov

interez.sk / 11. septembra 2016 / Zo Slovenska

9. sep­tem­bra 2016 si všetci zapa­mä­táme ako deň vzniku nového národ­ného parku na Slo­ven­sku. Jed­no­značne o tom roz­hodli pred­sta­vi­te­lia Bra­ti­slav­ského samo­správ­neho kraja a NP Podu­naj­sko tak bude čoskoro rea­li­tou.

Bra­ti­slav­ský samo­správny kraj roz­ho­do­val v pia­tok, 9. sep­tem­bra o vzniku nového národ­ného parku na území Slo­ven­ska. Pod­po­rili tak vznik chrá­ne­ného úze­mia, ktoré bude mať vyše 8-tisíc hek­tá­rov a bude sa nachá­dzať na úze­miach Trnav­ského, Nit­rian­skeho a Bra­ti­slav­ského kraja.

Nad touto myš­lien­kou sa na Slo­ven­sku uva­žo­valo už 30 rokov, no dnes je konečne rea­li­tou. Národný park Podu­naj­sko (NP Podu­naj­sko) bude zahŕňať loka­lity od Hor­ného lesa pri Vyso­kej pri Morave až po Dunaj­ské luhy a Malý Dunaj.

Jed­ným z hlav­ných dôvo­dov vyhlá­se­nia tohto národ­ného parku bolo ochrá­niť vzácne bio­topy pôvod­ných poras­tov luž­ných lesov, ohro­zené druhy živo­čí­chov, no záro­veň zacho­vať všetky fun­kcie dot­knu­tého úze­mia, vrá­tane tej rekre­ač­nej.

Je skvelé, že si uve­do­mu­jeme vzác­nosť našich území a že sa aj napriek naras­ta­jú­cej výstavbe vieme pozrieť na naše vzácne úze­mia a chrá­niť ich.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Roman Ozo­rák, hiking.sk

Pridať komentár (0)