Nuda v Stu­pa­ve? Nehro­zí. Na zastáv­ky umiest­ni­li kniž­ni­ce

Simona Hanzelová / 17. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: mkic.sk

Vyze­rá to tak, že zo Stu­pa­vy sa postup­ne stá­va raj všet­kých kni­ho­mo­ľov. Poli­ce s kni­ha­mi, kto­ré si môžeš pop­ri čaka­ní na najb­liž­ší spoj pre­čí­tať, momen­tál­ne náj­deš až na šty­roch stu­pav­ských auto­bu­so­vých zastáv­kach.

Za celou milou myš­lien­kou sto­jí Mest­ské kul­túr­ne a infor­mač­né cen­trum v Stu­pa­ve, kto­ré prvú takú­to kniž­nič­ku umiest­ni­lo na auto­bu­so­vú zastáv­ku už pred tro­mi rok­mi, a to v rám­ci pro­jek­tu skráš­le­nia mes­ta Stu­pa­va. Zastáv­ka bola vte­dy pre­ro­be­ná na obý­vač­ku, s tex­til­ný­mi deko­rá­cia­mi, kve­ti­náč­mi, sto­lí­kom a poli­cou na kni­hy. Prá­ve nápad s poli­ca­mi na kni­hy sa ujal natoľ­ko, že ich mes­to Stu­pa­va zria­di­lo až na šty­roch auto­bu­so­vých zastáv­kach.

zdroj: mkic.sk

Tie­to malé kniž­nič­ky budú všet­kým kni­ho­mo­ľom čaka­jú­cim na auto­bu­so­vých zastáv­kach k dis­po­zí­cii vždy od aprí­la do októb­ra, kedy kni­hám nehro­zí zne­hod­no­te­nie pod vply­vom poča­sia.

Počas sezó­ny kniž­nič­ky dopĺňa­jú vyra­de­ný­mi a daro­va­ný­mi kni­ha­mi kni­hov­níč­ky Mest­skej kniž­ni­ce Ruda Mori­ca, ale aj oby­va­te­lia mes­ta svo­ji­mi nepot­reb­ný­mi kni­ha­mi,” pove­dal pre por­tál Bratislava24.sk Milan Gre­guš z Mest­ské­ho kul­túr­ne­ho a infor­mač­né­ho cen­tra v Stu­pa­ve.

Kniž­ni­ce však nie sú iba skve­lým pros­tried­kom, ako počas čaka­nia na auto­bus zmys­lu­pl­ne strá­viť čas, ale sú aj vizu­ál­nym skráš­le­ním zastá­vok, kto­rým dodá­va­jú útul­nú atmo­sfé­ru.

zdroj: mkic.sk

Záme­rom celé­ho pro­jek­tu je doká­zať, že aj čaka­nie na auto­bus mož­no strá­viť prí­jem­ne a zmys­lu­pl­ne, s kni­hou v ruke. Stu­pav­ča­nia tak už počas čaka­nia nemu­sia ner­vóz­ne hľa­dieť na hodin­ky či do smar­fó­nov.

A čo ty, pri­ví­tal by si takú­to kniž­ni­cu aj na tvo­jej auto­bu­so­vej zastáv­ke?

Pridať komentár (0)